ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

culhane

K AH1 L HH EY2 N   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culhane-, *culhane*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา culhane มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *culhane*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Judge Culhane is never too busy.Richter Culhane ist nie zu beschäftigt. The Star Chamber (1983)
When Community Hospital needed the new wing... it was Jim Culhane who spent two years... calling old friends... starting the fund drive, following through.Als das Community Hospital einen neuen Flügel brauchte, bekniete Jim Culhane zwei Jahre lang seine alten Freunde und ließ das Projekt zu einem Erfolg werden. The Star Chamber (1983)
Judge Culhane has never shirked his responsibility... and he's managed to engender the trust of the community.Culhane hat sich nie der Verantwortung entzogen und konnte das Vertrauen der Gemeinschaft kräftigen. The Star Chamber (1983)
Superior CourtJudgeJames Culhane was found dead tonight... the victim of an apparent suicide.Richter James Culhane wurde tot aufgefunden. Er beging vermutlich Selbstmord. The Star Chamber (1983)
It also won't erase the fact... that we have a vacancy created by Culhane's death.Ich möchte noch mal betonen, dass durch Culhanes Tod ein Platz frei geworden ist. The Star Chamber (1983)
Judge Culhane, he was the ninth.Richter Culhane war der Neunte. The Star Chamber (1983)
Ensign Culhane to the Captain.Fähnrich Culhane an den Captain. Revulsion (1997)
How did we get away? Apparently, Ensign Culhane confused the enemy with a brilliant series of evasive maneuvers.Fähnrich Culhane verwirrte den Feind durch brillante Ausweichmanöver. Thirty Days (1998)
Ensign Culhane will cover for you.Fähnrich Culhane vertritt Sie. Good Shepherd (2000)
And can you identify that exhibit that's in front of you, Ms. Culhane?Können Sie diesen Beweis identifizieren, Miss Culhane? LEITERIN DER DNA-EINHEIT Testing the Evidence (2015)
And the fact there was the contamination and Sherry Culhane's DNA profile was in the control had nothing to do with the DNA profile on the bullet.Dass durch Sherry Culhanes DNA die Kontrollgruppe kontaminiert wurde, hatte nichts mit dem DNA-Profil auf der Kugel zu tun. Testing the Evidence (2015)
So in other words, if you don't know where Culhane's DNA came from, you might not know where Halbach's DNA came from.Wenn unklar ist, wo Culhanes DNA herkam, ist auch unklar, wo Halbachs DNA herkam. Testing the Evidence (2015)
These agents are telling Ms. Culhane what they want.Die Ermittler sagen Miss Culhane, was sie wollen. The Great Burden (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
CULHANE    K AH1 L HH EY2 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top