หรือคุณหมายถึง creepineß?
Search result for

creepiness

(6 entries)
(0.0368 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creepiness-, *creepiness*, creepines
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Let's discuss this creepiness.- ผมรับรองได้น่า Pilot (2009)
You're the-the Picasso of creepiness.นายเป็นเทพแห่งความรอบรู้ Chuck Versus the American Hero (2010)
When you really hate someone the way you hate Annie Kim, or when you feel the way I feel about you, the easy loophole through... the creepiness and danger is to treat them like a child.ฟังนะ เมื่อเธอเกลียดใครมากจริงๆ แบบที่เธอเกลียดแอนนี่ คิม หรือเมื่อเธอรู้สึกเหมือนที่ฉันรู้สึกกับเธอ Geography of Global Conflict (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
CREEPINESS    K R IY1 P IY0 N AH0 S

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creepiness \Creep"i*ness\ (-[i^]-n[e^]s), n.
   An uneasy sensation as of insects creeping on the skin.
   [1913 Webster]
 
      She felt a curious, uneasy creepiness.  --Mrs.
                          Alexander.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 creepiness
   n 1: an uneasy sensation as of insects creeping on your skin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top