ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crafts

K R AE1 F T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crafts-, *crafts*, craft
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craftsman(n) ช่างฝีมือ, Syn. craftsperson, skilled worker
craftsman(n) ผู้ชำนาญการ, See also: ผู้ชำนาญ
craftsmanship(n) ฝีมือ
craftsmanship(n) หัตถศิลป์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
craftsman(คราฟสฺ'เมิน) n. ช่างฝีมือ, จิตรกร, ช่างเขียน, ผู้ชำนาญ., See also: craftsmanship n., Syn. artisan -pl. craftsmen
arts and craftsศิลปะหัตถกรรม
handicraftsmann. ช่างการฝีมือ, ช่างหัตถกรรม, Syn. craftsman
woodcraftsman(วูด'คราฟทฺซฺ'เมิน) n. ช่างไม้, ช่างแกะสลักไม้ pl. woodcraftsmfen

English-Thai: Nontri Dictionary
craftsman(n) นายช่าง, ช่าง, ช่างฝีมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
craftsmanช่างฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The first sighting was made by an Air Mexico 747 en route from Mazatlan to New York as the unidentified crafts entered Mexico City air space.รายงานการปรากฎครั้งแรกจากเครื่อง แอร์ เม็กซิโก 7 4 7 ที่เดินทางจากมาซาทลานไปนิวยอร์ค โดยพบที่น่านฟ้าเหนือกรุงเม็กซิโก ซิตี้ Signs (2002)
She had hand for crafts ever since she was young.เธอมีความสามารถในเรื่องงานฝีมือมาตั้งแต่เด็ก Unstoppable Marriage (2007)
Did you know that Martha Stewart taught crafts in prison?นี่เธอรู้รึเปล่าว่า Martha Stewar เคยสอนพวกงานฝีมือในคุกด้วยนะ The Kids Stay in the Picture (2011)
I spent the night learning arts and crafts from my cell mate, Chabo.ผมได้ใช้เวลาค่ำคืนนี้เรียนรู้ งานศิลปะและงานฝีมือ จากเพื่อนร่วมห้องขังของผม Chabo Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
You know, arts and crafts -- the usual.คุณรู้ ศิลปะและงานฝีมือ โดยปกติเป็นอย่างไร On Guard (2011)
What do you think, he bought it at the blind artists' crafts fair?แล้วเธอคิดว่าไงหละ? เค้าซื้อมันจากงานออกร้านของจิตกรตาบอดหรอ? Save the Date (2011)
- There were arts and crafts fair.-งานดีมีเกียรติด้วย Mirror Mirror (2012)
The only designing she is doing is with popsicle sticks in the arts and crafts room of a women's prison.การออกแบบอย่างเดียวของเธอก้คือ ออกแบบจากไม้ไอติม ในงานศิลปะและงานฝีมือ\ ห้องสำหรับเรือนจำหญิง High Infidelity (2012)
I was at a crafts fair in the Sierras.ฉันอยู่ที่ คาร์ฟ แฟร์ ในเซียร์รา The Crimson Ticket (2012)
They... they sometimes like to do arts and crafts together.บางทีพวกนี้ก็นัดกัน ทำงานศิลปะ หรืองานฝีมือ The Grand Seduction (2013)
I mean, why can't I just take a risk and be real and, I don't know, have a little faith that maybe somebody who reads this will actually be impressed that I left Radley, that I'm not still there making crafts out of uncooked macaroni.ฉันหมายถึง , ทำไมฉันถึง ไม่ยอมเสี่ยงดูและจริงใจ และ ฉันก็ไม่รู้ , อาจจะมีความศรัทธาเล็ก จากใครบางคนที่อ่านนี่ อาจจะประทับใจฉัน ที่ออกมาจากที่แรดลีย์ได้ Turn of the Shoe (2013)
I hear they have an excellent arts and crafts program.ฉันได้ยินมาว่าในนั้นสอนศิลปะกับหัตถกรรมด้วยนี่ Bear to Dream (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
craftsA good craftsman takes pride in his work.
craftsHe teaches arts and crafts in a school.
craftsThat quilt is really quite a piece of work with all its fine craftsmanship.
craftsThe cake craftsman was the dream from the small time.
craftsThe quality of craftsmanship in this clock company is unsurpassed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปการ(n) artisan, See also: craftsman, Syn. ศิลปกร, นายช่างฝีมือ, นายช่าง, Notes: (สันสกฤต)
ศิลปการ(n) craftsmanship, See also: artistry, Syn. การช่างฝีมือ, การช่าง, ศิลปกิจ
นายช่าง(n) craftsman, See also: artisan, artificer, Example: เขาเป็นนายช่างประจำอยู่ที่กองหัตถศิลป์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานช่าง
การช่าง(n) craftsmanship, See also: workmanship, technique, artistry, Example: พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหันมาส่งเสริมศิลปะการช่างสมัยใหม่โดยตั้งโรงเรียนเพาะช่างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2456
หัตถศิลป์(n) craftsmanship, Example: กองหัตถศิลป์เป็นผู้ปั้นหุ่นพระพุทธปฏิมา, Thai Definition: การช่างทำด้วยฝีมือ
หัตถศิลป์(n) craftsmanship, Syn. งานฝีมือ, Example: กองหัตถศิลป์เป็นผู้ปั้นหุ่นพระพุทธปฏิมา, Thai Definition: การช่างทำด้วยฝีมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[chang] (n) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker  FR: artisan [ m ] ; ouvrier qualifié [ m ] ; technicien [ m ] ; mécanicien [ m ]
ช่างฝีมือ[chang fīmeū] (n) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman  FR: artisan [ m ] ; ouvrier spécialisé [ m ]
ฝีมือ[fīmeū] (n) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; proficiency ; knack  FR: adresse [ f ] ; habileté [ f ] ; maîtrise [ f ] ; exécution [ f ]
กรรมกร[kammakøn] (n) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand  FR: ouvrier [ m ] ; ouvrière [ f ] ; travailleur [ m ] ; travailleuse [ f ] ; aide [ m ] ; coolie [ m ] ; travailleur manuel [ m ] ; travailleuse manuelle [ f ] ; manoeuvre [ m ]
ศิลปหัตถกรรม[sinlapahatthakam] (n) EN: handicrafts
ศิลปกรรม[sinlapakam] (n, exp) EN: art objects ; artistitic work ; work of art ; objet d'art ; arts and crafts ; arts  FR: ouvrage d'art [ m ] ; objet d'art [ m ] ; arts [ mpl ]
ศิลปกร[sinlapakøn] (n) EN: craftsman  FR: homme de l'art [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CRAFTS K R AE1 F T S
CRAFTS K R AE1 F S
CRAFTSMAN K R AE1 F T S M AH0 N
CRAFTSMAN K R AE1 F S M AH0 N
CRAFTSMEN K R AE1 F S M EH0 N
CRAFTSMEN K R AE1 F T S M EH0 N
CRAFTSPEOPLE K R AE1 F T S P IY2 P AH0 L
CRAFTSPEOPLE K R AE1 F S P IY2 P AH0 L
CRAFTSMANSHIP K R AE1 F T S M AH0 N SH IH2 P
CRAFTSMANSHIP K R AE1 F S M AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crafts (n) krˈaːfts (k r aa1 f t s)
craftsman (n) krˈaːftsmən (k r aa1 f t s m @ n)
craftsmen (n) krˈaːftsmən (k r aa1 f t s m @ n)
craftsmanship (n) krˈaːftmənʃɪp (k r aa1 f t m @ n sh i p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, ] craftsman #16,291 [Add to Longdo]
篆工[zhuàn gōng, ㄓㄨㄢˋ ㄍㄨㄥ, ] craftsman engaged in carving characters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P) #1,530 [Add to Longdo]
職人[しょくにん, shokunin] (n, adj-no) worker; mechanic; artisan; craftsman; (P) #6,689 [Add to Longdo]
上がり[あがり, agari] (n, suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P) #7,755 [Add to Longdo]
親方[おやかた(P);おやがた, oyakata (P); oyagata] (n) (1) (おやかた only) (hon) (See 子方・こかた・2) master; boss; chief; foreman; supervisor; (2) (おやかた only) (hon) stable master (sumo); (3) (おやかた only) (hon) craftsman; artisan; (4) (arch) foster parent; (P) #11,145 [Add to Longdo]
細工[さいく, saiku] (n, vs) work; craftsmanship; tactics; trick; (P) #16,728 [Add to Longdo]
アーツアンドクラフツ運動[アーツアンドクラフツうんどう, a-tsuandokurafutsu undou] (n) Arts and Crafts Movement [Add to Longdo]
クラフトマン[kurafutoman] (n) craftsman [Add to Longdo]
技芸[ぎげい, gigei] (n) arts; crafts; handicrafts [Add to Longdo]
技工[ぎこう, gikou] (n, adj-no) craft; craftsman [Add to Longdo]
技術者[ぎじゅつしゃ, gijutsusha] (n) engineer; technical expert; technician; crafts-person; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
技術者[ぎじゅつしゃ, gijutsusha] crafts-person [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top