ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

counterattack

K AW1 N T ER0 AH0 T AE2 K   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -counterattack-, *counterattack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counterattack[N] การโต้กลับ, See also: การตอบโต้, Syn. countermove, attack
counterattack[VI] โต้กลับ, See also: ตอบโต้
counterattack[VI] โต้กลับ, See also: ตอบโต้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counterattack(เคา'เทอะอะแทค) n. การโต้ตอบ,การตีโต้ vt.,vi. โต้ตอบ,ตีโต้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Move to the lower defenses. We'll counterattack with the catapults.แบบ ตัวเล็กกว่าเนี้ยะ How to Train Your Dragon (2010)
I suggest we counterattack with tanks.ข้าแนะนำว่าเราควรโต้กลับด้วยรถถัง The Gungan General (2009)
Alan Shearer looking to organize a counterattack for Newcastle United.อลัน เชียเร่อร์พยายามจะเล่นเร็ว เพื่อสวนกลับให้นิวคาสเซิ่ล Goal! The Dream Begins (2005)
He thought a counterattack might surprise them.เขาคาดการณ์ว่าการตีโต้คงทำให้พวกมันชะงักได้บ้าง The Matrix Reloaded (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต้กลับ[V] counterattack, See also: retaliate, Example: ทั้งคู่โต้กลับกันไปมาอย่างไม่มีใครยอมแพ้ใคร, Thai definition: ตีลูกกลับไปให้ฝ่ายตรงข้าม (ใช้ในกีฬา)
ตีโต้[V] counterattack, See also: strike back, make a counterattack, retaliate, hit back, Syn. ตอบโต้, โต้กลับ, ตีกลับ, บุกกลับ, Example: ตชด.ตีโต้ทหารต่างชาติที่บุกเข้ามาให้พ้นชายแดน, Thai definition: ตีกลับไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โต้กลับ[v.] (tō klap) EN: counterattack ; retaliate ; dismiss   
ตอบโต้[v.] (tøptō) EN: retort ; rebut ; refute ; confute ; fight back ; hit back ; counterattack ; strike back   FR: riposter ; rendre la pareille ; réagir

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNTERATTACK    K AW1 N T ER0 AH0 T AE2 K
COUNTERATTACK    K AW1 N ER0 AH0 T AE2 K
COUNTERATTACKS    K AW1 N T ER0 AH0 T AE2 K S
COUNTERATTACKS    K AW1 N ER0 AH0 T AE2 K S
COUNTERATTACKED    K AW2 N T ER0 AH0 T AE1 K T
COUNTERATTACKED    K AW2 N ER0 AH0 T AE1 K T
COUNTERATTACKING    K AW1 N T ER0 AH0 T AE2 K IH0 NG
COUNTERATTACKING    K AW1 N ER0 AH0 T AE2 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counterattack    (v) kˈauntərətæk (k au1 n t @ r @ t a k)
counterattacks    (v) kˈauntərətæks (k au1 n t @ r @ t a k s)
counterattacked    (v) kˈauntərətækt (k au1 n t @ r @ t a k t)
counterattacking    (v) kˈauntərətækɪŋ (k au1 n t @ r @ t a k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆襲[ぎゃくしゅう, gyakushuu] (n,vs) counterattack; (P) [Add to Longdo]
切り返す;切返す;斬り返す[きりかえす, kirikaesu] (v5s,vt) (1) to slash back; (2) to strike back; to counterattack; to retort; (3) to cut the wheel; (4) (See 切り返し・2) to perform a twisting backward knee trip (in sumo) [Add to Longdo]
反撃[はんげき, hangeki] (n,vs) counterattack; counteroffensive; counterblow; (P) [Add to Longdo]
返し技[かえしわざ, kaeshiwaza] (n) counterattack (kendo, judo, etc.); reversal technique [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 counterattack
   n 1: an attack by a defending force against an attacking enemy
      force in order to regain lost ground or cut off enemy
      advance units etc. [syn: {counterattack}, {countermove}]
   2: (chess) an attack that is intended to counter the opponent's
     advantage in another part of the board [syn: {counterattack},
     {counterplay}]
   v 1: make a counterattack [syn: {counterattack},
      {counterstrike}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top