ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

complimentary

K AA2 M P L AH0 M EH1 N T ER0 IY0   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -complimentary-, *complimentary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complimentary[ADJ] ที่ชื่นชม, See also: ที่ยกย่อง, ที่ชมเชย, Syn. commendatory, praising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complimentary(คอมพลิเมน'ทะรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ,ซึ่งชมเชย,ซึ่งยกยอ,อิสระ, See also: complimentarily adv. ดูcomplimentary, Syn. praising ###A. adverse

English-Thai: Nontri Dictionary
complimentary(adj) ซึ่งยกย่อง,ซึ่งชมเชย,ซึ่งสรรเสริญ,ด้วยความนับถือ,ด้วยความเคารพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
complimentary voteการลงคะแนนเพื่อให้เกียรติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Complimentary rooms (n ) ห้องพักฟรี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, like, we figured beer was complimentary for the band.ดังนั้นพวกเราคิดว่าเราได้เบียร์ฟรีสำหรับวงเรา The Blues Brothers (1980)
Once we've reached cruising altitude and the captain turns off the fasten seat belt sign, we will be offering our beverage service with complimentary soft drinks, juice and coffee.หลังจากที่เครื่องไต่ระดับได้ที่ และกัปตันปิดสัญญาณไฟ รัดเข็มจัดแล้ว เราจะเสริ์ฟของว่าง พร้อมกับเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ และกาแฟให้ค่ะ Red Eye (2005)
Any girl, no charge and one complimentary drink... oh, Two!สาวคนไหนก็ได้ ไม่มีการคิดเพิ่ม ไม่มีเครื่องดื่มปลอบใจ อ๊ะ ขอสอง Ending Happy (2007)
Okay, two complimentary drinks.ตกลง เครื่องดื่มปลอบใจสองแก้ว Ending Happy (2007)
Look,I'm sorry. Perhaps I can offer you a complimentary breakfast.คุณคะ ฉันเสียใจ ฉันอาจให้อาหารเช้าฟรีกับคุณได้ All in the Family (2008)
I've gotten free shoes, Complimentary tanning, haircuts.ฉันเคยได้รองเท้าฟรี ได้อบผิว, ทำผม Mattress (2009)
He's very complimentary of my work.เขาชื่นชมงานฉันมาก Your Secrets Are Safe (2010)
As our first customer of the day, you are entitled to a complimentary Edward G. Robinson pen.เพราะคุณเป็นลูกค้ารายแรก ของวัน คุณได้รับสิทธิ เป็นปากกาเกียรติคุณ เอ็ดเวิร์ด จี โรบินสัน Questions and Antlers (2010)
I find cultivating a complimentary strain with ladies makes life more agreeable to us all.ฉันพบว่าฉันชอบที่จะอยู่กับผู้หญิง และทำให้ชีวิตฉันได้รับการยอมรับจากทุกๆ คน The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
the curl of your hair today, it's... well, it's most complimentary to your face.อืม .. ช่างรับกับใบหน้าคุณเหลือเกิน The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
"Munching on complimentary popcorn.กินข้าวโพดคั่วอภินันทนาการ The 21-Second Excitation (2010)
Well, here are your keys, your complimentary endangered species calendar, and a kitchen magnet with my face on it.นี่ปฏิทินรูปสัตว์ป่าหายาก แล้วก็แม่เหล็กติดตู้เย็นรูปผมเอง The Thing That Counts Is What's Inside (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
complimentaryYes. I'm pretty sure there are complimentary tickets that haven't been used somewhere.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้เปล่า[adj.] (hai plāo) EN: free-of-charge ; free ; gratis ; complimentary   FR: gratuit
เอี่ยวลม[n. exp.] (īo lom) EN: free share ; complimentary share   
คำลงท้าย[n. exp.] (kham longthāi) EN: postscript ; complimentary close   FR: conclusion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLIMENTARY K AA2 M P L AH0 M EH1 N T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
complimentary (j) kˌɒmplɪmˈɛntriː (k o2 m p l i m e1 n t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赠送的[zèng sòng de, ㄗㄥˋ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄜ˙, / ] complimentary (adjective); given free as courtesy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freiexempar {n}complimentary copy [Add to Longdo]
Schlussformel {f}complimentary close [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪言[あくげん, akugen] (n) uncomplimentary remarks; slander [Add to Longdo]
回礼[かいれい, kairei] (n,vs) (1) going from door to door greeting relatives and friends; (2) complimentary visit for the New Year [Add to Longdo]
恐恐謹言;恐々謹言[きょうきょうきんげん, kyoukyoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
恐惶謹言[きょうこうきんげん, kyoukoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
恐惶敬白[きょうこうけいはく, kyoukoukeihaku] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
献本[けんぽん, kenpon] (n,vs) complimentary copy of a book [Add to Longdo]
招待券[しょうたいけん, shoutaiken] (n) complimentary ticket; invitation card; invitation ticket [Add to Longdo]
進呈本[しんていぼん, shinteibon] (n) complimentary copy [Add to Longdo]
贈呈本[ぞうていぼん, zouteibon] (n) complimentary copy (of a book) [Add to Longdo]
特待券[とくたいけん, tokutaiken] (n) complimentary ticket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Complimentary \Com`pli*men"ta*ry\, a.
   Expressive of regard or praise; of the nature of, or
   containing, a compliment; as, a complimentary remark; a
   complimentary ticket. "Complimentary addresses." --Prescott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 complimentary
   adj 1: conveying or resembling a compliment; "a complimentary
       remark" [ant: {uncomplimentary}]
   2: costing nothing; "complimentary tickets"; "free admission"
     [syn: {complimentary}, {costless}, {free}, {gratis(p)},
     {gratuitous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top