Search result for

communism

(46 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -communism-, *communism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
communism[N] คอมมิวนิสต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
communism(คอม'มิวนิสซึม) n. ลัทธิคอมมิวนิสต์

English-Thai: Nontri Dictionary
communism(n) ลัทธิคอมมิวนิสต์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
communismลัทธิคอมมิวนิสต์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
communismลัทธิคอมมิวนิสต์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communismลัทธิคอมมิวนิสต์ [TU Subject Heading]
Communism and agricultureลัทธิคอมมิวนิสต์กับเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Communism and Buddhismลัทธิคอมมิวนิสต์กับพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Communism and cultureลัทธิคอมมิวนิสต์กับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Communism and Islamลัทธิคอมมิวนิสต์กับศาสนาอิสลาม [TU Subject Heading]
Communism and religionลัทธิคอมมิวนิสต์กับศาสนา [TU Subject Heading]
Communism and societyลัทธิคอมมิวนิสต์กับสังคม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look, I appreciate it, guys, but it just isn't me. I know who I am, and I'm not allowed to show it. It's like communism.ขอบใจทุกคน แต่มันไม่ใช่ตัวฉัน และฉันเป็นตัวเองไม่ได้ ยังกับคอมมิวนิสต์ Theatricality (2010)
Now we have forgotten 40 years of Communism, all gone.เราได้ลืมว่าเราคือนาซีและลืม 40 ปีของลัทธิคอมมิวนิสต์ Unknown (2011)
Doesn't that seem like communism or something? Did I use that right?ไม่รู้ซิ นี่เหมือนคอมมิวนิสต์ ใช่มั้ย ผมพูดถูกมั้ย Back to Summer (2011)
This is why Communism's gotta go!แบบนี่ไง พวกคอมมิวนิสต์มันตายให้หมด The Front Line (2011)
Any new industry, the first 10 years, it's like Russia after Communism.อุตสาหกรรมใหม่ ๆ 10 ปีแรก มันก็เหมือนรัสเซีย หลังจากคอมมิวนิสต์. Runner Runner (2013)
There are boys your age in Vietnam giving their lives right now in the fight against Communism, and all you have to do is play a game of chess.มีทหารวัยขนาดคุณพลีชีพอยู่เวียดนามตอนนี้ เพื่อสู้กับคอมมิวนิสต์ ขณะที่คุณแค่เพียงเล่นหมากรุก Pawn Sacrifice (2014)
Perhaps Jack didn't have time to defeat Communism, but I do seem to recall...บางที แจ็คอาจ... ไม่มีเวลาเอาชนะคอมมิวนิสต์ - แต่ฉันจำได้ว่า... Jackie (2016)
If Eisenhower was really smart, he'd have Howard Hughes just bomb Moscow, and have communism over and done with.ถ้าไอเซนฮาวร์ฉลาดจริง เขาจะให้โฮเวิร์ด ฮิวส์ทิ้งระเบิดมอสโก แล้วทำลายพวกคอมมิวนิสต์ให้สิ้นซาก Rules Don't Apply (2016)
I think you represent to the majority of this committee, what is great about capitalism as opposed to communism.ความยอดเยี่ยมของลัทธิทุนนิยม เมื่อเทียบกับลัทธิคอมมิวนิสต์ Rules Don't Apply (2016)
No, Mr. Green, communism is just a red herring.ไม่ คุณกรีนคอมมิวนิสต์เป็นเพียงแค่ข้ออ้าง Clue (1985)
No. Communism was just a red herring.ไม่เลย คอมมิวนิสต์เป็นเพียงข้ออ้าง Clue (1985)
Communism was just a red herring.คอมมิวนิสต์เป็นเพียงแค่ข้ออ้าง Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
communismAs a young man he flirted briefly with communism.
communismAs communism has collapsed, capitalism is now accused of trying to "dominate the world."
communismCommunism is the system practiced in the Soviet Union.
communismCommunism was the political system in the Union of Soviet Socialist Republics, but that stopped in 1993.
communismIn communism the means of production are owned by the state.
communismRecently communism has extended its power.
communismThe Americans don't accept Fascism any more than they do Communism.
communismThe problem of faith brings us to the Thirties and the Western love-affair with communism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลัทธิคอมมิวนิสต์[N] communism, Syn. คอมมิวนิสต์, Example: ลัทธิคอมมิวนิสต์ครองอำนาจอยู่ในหลายประเทศในโลก, Thai definition: ลัทธิเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมที่ยึดหลักว่า การรวมกันของบรรดาทรัพย์สินทั้งหลายเป็นของกลางร่วมกันทั้งหมด เอกชนจะถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มิได้, ผู้ที่นิยมในลัทธินั้น
ลัทธิคอมมิวนิสต์[N] communism, Example: ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนกันในการต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์, Thai definition: ลัทธิเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมที่ยึดหลักว่า การรวมกันของบรรดาทรัพย์สินทั้งหลายเป็นของกลางร่วมกันทั้งหมด เอกชนจะถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มิได้
คอมมิวนิสต์[N] communism, Syn. ลัทธิคอมมิวนิสต์, ระบอบคอมมิวนิสต์, Example: หน่วยงานของพรรคให้การสนับสนุนไม่ทางตรงก็ทางอ้อม รวมทั้งพรรคคอมมิวนิสต์บริวารหรือคอมมิวนิสต์สาขาในเขตสาธารณรัฐต่างๆ ด้วย, Thai definition: ชื่อลัทธิการเมืองเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมที่ยึดหลักว่า การรวมกันของบรรดาทรัพย์สินทั้งหลายเป็นของกลางร่วมกันทั้งหมด, เอกชนจะถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มิได้, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMUNISM    K AA1 M Y AH0 N IH2 Z AH0 M
COMMUNISM'S    K AA1 M Y AH0 N IH2 Z AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
communism    (n) (k o1 m y u n i z @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コミュニズム;コンミュニズム[, komyunizumu ; konmyunizumu] (n) communism [Add to Longdo]
ユーロコミュニズム[, yu-rokomyunizumu] (n) Eurocommunism [Add to Longdo]
共産[きょうさん, kyousan] (n) (1) communism; (2) (abbr) (See 共産党) Communist Party; (P) [Add to Longdo]
共産主義[きょうさんしゅぎ, kyousanshugi] (n,adj-no) communism; collectivism; (P) [Add to Longdo]
反共主義[はんきょうしゅぎ, hankyoushugi] (n) anticommunism; anti-communism [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
共产主义[gòng chǎn zhǔ yì, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] communism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Communism \Com"mu*nism\, n. [F. communisme, fr. commun common.]
   A scheme of equalizing the social conditions of life;
   specifically, a scheme which contemplates the abolition of
   inequalities in the possession of property, as by
   distributing all wealth equally to all, or by holding all
   wealth in common for the equal use and advantage of all.
   [1913 Webster]
 
   Note: At different times, and in different countries, various
      schemes pertaining to socialism in government and the
      conditions of domestic life, as well as in the
      distribution of wealth, have been called communism.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 communism
   n 1: a form of socialism that abolishes private ownership
   2: a political theory favoring collectivism in a classless
     society

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top