ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

classes

K L AE1 S AH0 Z   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -classes-, *classes*, classe
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depressed classesn. ชนชั้นต่ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Classes of Consulsเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ กงสุลอาชีพ (Consules de Carriere) กับกงสุลกิตติมศักดิ์ (Honorary Consuls) กงสุลอาชีพเป็นคนชาติของรัฐผู้ส่ง และจะประจำทำงานเต็มเวลาในที่ทำการทางกงสุล ส่วนกงสุลกิตติมศักดิ์นั้นไม่มีฐานะเป็นกงสุลอาชีพ โดยมากเป็นนักธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งจะประจำทำงานเพียงส่วนหนึ่งของวัน (ไม่ใช่เต็มวัน) ในสถานที่ทำการทางกงสุลของตน และอาจจะเป็นคนชาติของรัฐที่เขาเป็นตัวแทนอยู่ หรือไม่เป็นคนชาติของรัฐนั้นก็ได้ ความแตกต่างอื่นๆ ระหว่างกงสุลอาชีพกับกงสุลกิตติมศักดิ์ มีดังนี้1. กงสุลอาชีพจะได้รับเงินเดือนประจำ แต่กงสุลกิตติมศักดิ์ไม่มีเงินเดือน2. กงสุลอาชีพมีตำแหน่งหน้าที่ถาวร ส่วนกงสุลกิตติมศักดิ์มีตำแหน่งว่าจ้างเพียงชั่วคราว 3. ส่วนมากกงสุลอาชีพจะต้องเป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์มาก่อน ส่วนกงสุลกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเป็นเช่นนั้น4. กงสุลอาชีพมีสิทธิได้รับความคุ้มกัน (immunities) และการยกเว้นต่าง ๆ มากกว่ากงสุลกิตติมศักดิ์สำหรับบุคคลที่เป็นหัวหน้าในที่ทำการทางกงสุลนั้น มีตำแหน่งตามลำดับชั้น คือ1) กงสุลใหญ่ (Consuls-general)2) กงสุล (Consuls)3) รองกงสุล (Vice-consuls) [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The lower-middle and working classes receiving the King's Commission?ต่ำกว่าชนชั้นกลางและการ ทำงาน ขณะนี้ได้รับการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ชั้นเรียนเหล่านี้ไม่เหมือน เช่นเดิม How I Won the War (1967)
These classes, unlike like the classes who led the army when I was a lad, never had their people to consider.เรียนชนชั้นสูงและศักดินา ที่นำกองทัพเมื่อฉันยังเป็นเด็ก หนุ่มที่ ไม่เคยมีคนของพวกเขาที่ จะต้องพิจารณา How I Won the War (1967)
I'll cut classes tomorrow.บางทีนายอาจแก่กว่านั้นอีก Big (1988)
I don't understand. The kids in the history classes, they love it and think it's funny.ผมไม่เข้าใจ นร.ของผมคิดว่ามันขำ Punchline (1988)
I still have two more classes and Nanny's too busy for thisพี่ยังมีอีกสองคาบ แล้วคุณยายก็กำลังยุ่ง... My Neighbor Totoro (1988)
Did you take classes in insensitivity?คุณไม่ได้ใช้เวลาเรียนในตายด้าน? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
And so we find that the conditions of war and of the warrior classes remained fundamentally unchanged in the 1,500 years that separate the Trojan Wars from the battlefields of Charlemagne.และเราจะพบว่า เงื่อนไขของสงคราม และชนชั้นนักรบ พื้นฐานไม่เคยเปลี่ยนแปลง เวลา 1,500 ปี แค่แยกสงครามโทรจัน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Um, we´ve combined a few classes today here for the seminar, and hopefully, the speaker will be here any minute now.เรารวมวิชาต่างๆไว้ด้วยกันเพื่อจัดสัมนา และหวังว่าวิทยากรจะมาถึงเร็วๆนี้ Never Been Kissed (1999)
How did your classes go?ชั้นเรียนเป็นไงบ้าง? Pola X (1999)
They all assume that and hide What's going on in classesพวกเขาทุกคนคิดและซ่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน GTO (1999)
We took the same LSATs... and we're taking the same classes.แต่อะไร เราก็สอบ แอลแซทอันเดียวกัน แล้วก็เรียนคณะเดียวกัน Legally Blonde (2001)
Coach said he'd throw me off the team, wouldn't help me pass my classes.โค้ชขู่ว่าจะไล่ฉันออกจากทีม และจะไม่ให้ฉันผ่านวิชา Hothead (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
classesAfter lunch we have two more classes.
classesAll books may be divided into two classes.
classesAlmost no one goes to the same classes.
classesAttending classes regularly.
classesClasses begin next Tuesday.
classesDon't cut your classes so often.
classesHe absented himself from classes.
classesHe has to take two science classes.
classesHe often cuts classes on Monday and Saturday.
classesHow many classes do you have on Monday?
classesHow many classes do you have on Mondays?
classesHow many classes do you have on Saturdays?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām mū) FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
สอนพิเศษ[v. exp.] (søn phisēt) EN: tutor ; give extra classes ; give tuition   FR: donner des leçons particulières
ไตรยางศ์[n.] (traiyāng) EN: three-sound group ; three classes of Thai consonants   
แยกประเภท[v. exp.] (yaēk praphēt) EN: classify ; categorize ; sort out ; arrange in classes   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLASSES    K L AE1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
classes    (v) klˈaːsɪz (k l aa1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放学[fàng xué, ㄈㄤˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] classes are over, #9,925 [Add to Longdo]
班级[bān jí, ㄅㄢ ㄐㄧˊ, / ] classes or grades in school, #10,478 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレスクラス[, adoresukurasu] (n) {comp} address classes [Add to Longdo]
一段動詞[いちだんどうし, ichidandoushi] (n) (See 五段動詞,食べる・1) ichidan verb (one of the two main conjugation classes of verbs in modern Japanese, usually ending in -eru or -iru); type II verb [Add to Longdo]
下々;下下[したじた;しもじも, shitajita ; shimojimo] (n) the lower classes; the common people [Add to Longdo]
下意上達[かいじょうたつ, kaijoutatsu] (n) conveyance of the opinions of the lower classes to the powers that be [Add to Longdo]
下層[かそう, kasou] (n,adj-no) lower strata (classes) [Add to Longdo]
下層階級[かそうかいきゅう, kasoukaikyuu] (n,adj-no) proletariat; lower classes [Add to Longdo]
下民[かみん;げみん, kamin ; gemin] (n) the masses; the lower classes; the common people [Add to Longdo]
下様[しもざま, shimozama] (n) lower classes; common people [Add to Longdo]
下流[かりゅう, karyuu] (n) (1) downstream; lower reaches of a river; (2) lower classes; (P) [Add to Longdo]
下流社会[かりゅうしゃかい, karyuushakai] (n) lower classes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Classis \Clas"sis\, n.; pl. {Classes}. [L. See {Class}, n.]
   1. A class or order; sort; kind. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His opinion of that classis of men.  --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl.) An ecclesiastical body or judicatory in certain
    churches, as the Reformed Dutch. It is intermediate
    between the consistory and the synod, and corresponds to
    the presbytery in the Presbyterian church.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top