Search result for

cherokees

(61 entries)
(3.14 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cherokees-, *cherokees*, cherokee
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cherokees มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cherokees*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Cherokee[N] อินเดียแดงเผ่าเชอโรกี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cherokee automobileรถเชโรกี [TU Subject Heading]
Cherokee Indiansอินเดียนแดงเผ่าเชโรกี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I said my goodbyes to the Cherokee, Dennis Smith.ผมกล่าวคำอำลา กับเชโรกี เดนนิส สมิธ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
His name was Dennis Smith and he was a full blooded Cherokee.เขาชื่อ เดนนนิส สมิธ เป็นพวกเชโรกีเลือดแท้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It's a dark gray Jeep Grand Cherokee, turned south on 11th street about two minutes ago. Copy that.เป็นจี๊บ แกรนด์ เชอโรกี สีเทาแก่ เลี้ยวไปทางถนนหมายเลข 11 เมื่อสองนาทีก่อน Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
I was supposed to be driving a Grand Cherokee by now.พอถึงตอนนี้ฉันควรจะมีรถแกรนด์เชอโรกีให้ขับแล้วด้วย Up in the Air (2009)
The kind of talented individual that can start your Cherokee for you while you're still looking for your keys.DOUG: All right, drive. Just take it easy, all right? The Town (2010)
That Cherokee is boosted.That Cherokee is boosted. The Town (2010)
Take-take Carol's cherokee.พา-พาแครอลไปด้วยรถจิ๊ปเซอโรกี Bloodletting (2011)
The Walking Dead S02E04 "Cherokee Rose"The Walking Dead S02E04 "Cherokee Rose" Cherokee Rose (2011)
It's a cherokee rose.มันคือดอกกุหลาบเชโรกี Cherokee Rose (2011)
The story is that when American soldiers were moving Indians off their land on the trail of tears the cherokee mothers were grieving and crying so much 'cause they were losing their little ones along the way from exposure and diseaseเรื่องมันมีอยู่ว่า ตอนที่ทหารอเมริกัน ขับไล่ชาวอินเดียนออกจากแผ่นดินของพวกเขา ด้วยเส้นทางแห่งหยดน้ำตา แม่ของเชอโรกีนั้นเศร้าเสียใจ และร้องไห้อย่างหนัก Cherokee Rose (2011)
I'm still a man, and I can still motorboat a hot girl who is also a member of the Cherokee Nation, which is not racist, because it is for a good cause.ฉันยังคงเป็นผู้ชาย และฉันยังคง 'motorboat กับสาวสวย คนที่เป็นถึงทายาทของชนเผ่า เชอโรกี Pilot (2011)
The warehouse in Cherokee.มาพบฉันคืนนี้ ที่โกดังในเชอโรกี That's What You Get for Trying to Kill Me (2011)
He's a quarter Cherokee, you know we need an Indian.เค้าเป็นชาว Cherokee คุณก็รู้หนิ ว่าเราต้องการชาวอินเดีย Tower Heist (2011)
Well, I'm Dutch-German with a dash of Cherokee.ดีฉันดัตช์เยอรมันด้วย เส้นประของเชอโรกี Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Cherokee, from the top.Cherokee, ตั้งแต่แรก Whiplash (2014)
I believe you must have Cherokee or Shawneeฉันเชื่อว่าคุณต้องมี เชอโรกีหรือชอว์ Hacksaw Ridge (2016)
I will beat your ass like a Cherokee drumฉันจะรัวหมัดตะบันหน้าแก ยิ่งกว่ารัวกลองยาวซะอีก The Fate of the Furious (2017)
We married and I began to see the world through Cherokee eyes, till I came at last to understand the Way.เราแต่งงานกัน และปู่เริ่มที่จะเห็น โลกผ่านสายตาของเชอโรกี, จนกระทั้งสุดท้าย เพื่อที่จะเข้าใจวิถีธรรมชาติ The Education of Little Tree (1997)
Well, now the Cherokee have lived in these hills since the Doda put 'em there.ดี ตอนนี้... ...เชอโรกีต้องอาศัยอยู่ในภูเขาเหล่านี้ ตั้งแต่สมัยบรรพบุรษแล้ว The Education of Little Tree (1997)
But then the white man come and the Cherokee made a paper treaty with him.แต่หลังจากนั้น พวกคนขาวก็เข้ามา เผ่าเชอโรกี ทำสัญญา ข้อตกลงกับพวกนั่น The Education of Little Tree (1997)
Now the words said the Cherokee had to give up their homes and move far west, where the government had other lands for them.ตอนนี้ในข้อตกลงระบุว่า เผ่าเชอโรกี ต้องทิ้งบ้านของพวกเขาไป และย้ายออกไปทางฝั่งตะวันตก ดินแดนที่รัฐบาลเตรียมไว้ให้พวกเขา The Education of Little Tree (1997)
While the Cherokee were trying to understand, the government soldiers found this big old valley and ringed it in with their guns, and drove the Cherokee in there just like cattle.ขณะที่เชอโรกีกำลังพยายามที่จะเข้าใจ, พวกทหารของรัฐบาล ก็เจอหมู่บ้านเก่าแก่ขนาดใหญ่ และล้อมไว้ด้วยอาวุธปืนของพวกเขา และขับไล่เชอโรกีในหมู่บ้าน เหมือนพวกวัวควาย The Education of Little Tree (1997)
Now the Cherokee, they had nothing left, did they?ตอนนี้เชอโรกี พวกเขา ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้ว ใช่รีเปล่า The Education of Little Tree (1997)
At first, it was just the very young and the very old, and the soldiers stopped to let the Cherokee bury their dead.ตอนแรก ก็แค่เด็กเล็กๆ และพวกคนที่แก่มากๆ เท่านั้น พวกทหารหยุด แล้วก็ให้ เชอโรกีฝังคนที่ตายไป The Education of Little Tree (1997)
The Cherokee would not put their dead in the wagons.เขอโรกีไม่มีทางวางศพคนตาย ไว้บนเกวียนหรอก The Education of Little Tree (1997)
But the Cherokee did not cry.แต่เชอโรกีไม่ได้ร้องไห้หรอกนะ The Education of Little Tree (1997)
All Cherokee got a secret place.เชอโรกีทุกคนก็มีสถานที่ลับกันทั้งนั้น The Education of Little Tree (1997)
He's on the Cherokee rolls and therefore is officially an Indian.เขามีเชื้อสายเชอโรกี และ เป็นชาวอินเดียนอย่างเป็นทางการ The Education of Little Tree (1997)
I've been ranging across this country, me and Blue Boy, digging oil with the Cherokee, riding fence with the Navajo, gettin' caught up in white man's wars.ผมเดินทางไปทั่วประเทศ ผมและบลูบอย ขุดน้ำมันกับเชอโรกี ขี่ม้ารอบดินแดนกับ พวกนาวาโฮ ใกล้เข้ามาแล้ว ในสงครามของพวกคนขาว The Education of Little Tree (1997)
- What about a Jeep Cherokee? - Jeep's are more masculine.-จี๊บ เชอรากีล่ะเป็นไง จี๊บดูเป็นรถผู้ชาย Extreme Aggressor (2005)
He's mobile, car in good condition. Our guess- - Jeep Cherokee, tinted windows.เขาเดินทางโดยรถยนต์สภาพดี เราคาดว่าเป็นจี๊บ เชอรากี ติดฟิล์ม Extreme Aggressor (2005)
I'm 1%16th Cherokee.ฉันอยู่ที่พิกัด 1/16 พื้นที่ชาวเผ่าอินเดียแดงเชอโรกี Mr. Monk and the Other Detective (2005)
The Indians used to use them. He's 1%16th Cherokee.ชาวเผ่าอินเดียแดงก็ใช้วิธีนี้กัน ฉันอยู่ที่พิกัด 1/16 พื้นที่ชาวเผ่าอินเดียแดงเชอโรกี Mr. Monk and the Other Detective (2005)
1978 Grand Cherokee.1978 แกรนด์ เชอโรกี Manhunt (2006)
- and made the Run into Cherokee Strip.- zur Landnahme von Cherokee Strip. Honkytonk Man (1982)
When they opened the Cherokee Strip to white settlers.Damals haben sie den Cherokee Strip für weiße Siedler geöffnet. Honkytonk Man (1982)
It was the greatest horse race in the history of the world, boy... and for the greatest prize... the Cherokee Strip.Das war das größte Pferderennen der Geschichte, mein Junge. Und es gab den schönsten Preis zu gewinnen. Den Cherokee Strip. Honkytonk Man (1982)
Oh, but I had an Uncle Maurice and he was mostly Cherokee.Aber mein Onkel Maurice war fast ganz Cherokee. Lost and Found (1984)
The Cherokee bookstore, near the corner.Der Cherokee Buchladen an der Ecke. The Devil and Jonathan Smith (1985)
We may need tear gas. Hey, Carl.(Polizeifunk) Achtung alle Einheiten, 918 in 1033 North Cherokee. Fatal Beauty (1987)
So, what'll it be, Cherokee?Also, was darf es ein, Cherokee? The Endangered (1988)
After that, a little later on me and the piano player, we got together and we were working on "Cherokee."Und ein bisschen später hab ich mich mit dem Pianisten zusammengetan und wir haben "Cherokee" geübt. Bird (1988)
The bridge of "Cherokee."Die Bridge von "Cherokee". Bird (1988)
Somehow it comes out... That my mother was a Native American... A full-blooded Cherokee, Your Honor.Er hörte, dass meine Mutter eine Indianerin war, eine Vollblut-Cherokee. Family Business (1989)
It's Cherokee.Von den Cherokee. Street Fighter (1994)
See, I met this Cherokee woman three days back.Ich habe vor 3 Tagen so eine Cherokee getroffen. Spring 1866 - Spring/Summer 1866 (1994)
- I meant Cherokee.Oh, ich meinte natürlich Cherokee. Free Willy 2: The Adventure Home (1995)
Cherokee.'94 Cherokee.Einen 94er Cherokee. Twelve Monkeys (1995)
-We have one car, the blue Cherokee.- Wir haben nur den blauen Cherokee. Diabolique (1996)
And Cherokee, Hopi, Navaho, Seminole.Hier Cherokee, Hopi, Navajo, Seminolen. A Single Blade of Grass (1997)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEROKEE    CH EH1 R AH0 K IY2
CHEROKEES    CH EH1 R AH0 K IY2 Z
CHEROKEE'S    CH EH1 R AH0 K IY2 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cherokee {n}cherokee [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チェロキー[, chieroki-] (n) Cherokee [Add to Longdo]
難波薔薇[なにわいばら;ナニワイバラ, naniwaibara ; naniwaibara] (n) Cherokee rose; Rosa laevigata [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cherokees \Cher`o*kees"\, n. pl.; sing. {Cherokee}. (Ethnol.)
   An Appalachian tribe of Indians, formerly inhabiting the
   region about the head waters of the Tennessee River. They are
   now mostly settled in the Indian Territory, and have become
   one of the most civilized of the Indian Tribes.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top