Search result for

capricious

(34 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capricious-, *capricious*, capriciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capricious[ADJ] ที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนใจอย่างกะทันหัน, Syn. changeable, whimsical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capricious(คะพริซ'เชียส) adj. ไม่แน่นอน,ตามอารมณ์,, See also: capriciousness n., Syn. erratic

English-Thai: Nontri Dictionary
capricious(adj) ไม่แน่นอน,เอาแต่ใจ,ตามอำเภอใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
capricious powerอำนาจตามอำเภอใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A cruel, cruel, capricious god.พระเจ้าที่สุดจะโหดร้าย เอาแต่ใจ The Monster at the End of This Book (2009)
Their moods are capricious.พวกเธอเอาแต่ใจ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
I think God and everyone with hands folded to him would flag that move extremely capricious.พ่อคิดว่าพระเจ้าดูแลลูกๆทุกคน พร้อมที่จะอ้าแขนรับเขา ส่งสัญญานให้กับ เด็กที่เอาแต่ใจตัวเอง Home (2010)
Back in Corpus christi, they call me capricious Caroline.ที่คอร์ปัสคริสตี พวกเขาเรียกฉันว่า "แคโรไลน์ผู้เอาแต่ใจ" Mixology Certification (2010)
What's capricious mean?หมายความว่าไง "เอาแต่ใจ"? Mixology Certification (2010)
Could capricious whims be behind his decision?เป็นไปได้ไหมที่ไอ้คนที่เอาแต่ใจตัวเอง เป็นคนตัดสินใจอยู่เบื้องหลัง Episode #1.4 (2010)
I find your capricious passion intriguing.ผมว่าคุณก็อยากลองของใหม่ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
She's cruel and capricious.เธอใจหิน และเอาแต่ใจ My Heart Will Go On (2011)
I'm neither brutal nor capricious.ผมไม่ได้โหดร้ายหรือทำอะไรตามอำเภอใจขนาดนั้น The Dark Tower (2013)
But the gods are, if anything, capricious.เมื่อนายพรานถูกฆ่าตาย โดยการต่อยของแมงป่อง, Sisters of the Sun (2014)
But in my view, the most revolutionary innovation of all to come to us from this ancient world was the idea that natural events were neither punishment nor reward from capricious gods.แต่ในมุมมองของฉันการ ปฏิวัตินวัตกรรมมากที่สุดของทั้งหมด ที่จะมาให้เราจากโลก โบราณนี้เป็นความคิดของ ว่าเหตุการณ์ที่ไม่เป็นธรรมชาติ ลงโทษหรือให้รางวัล Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
If I hurt you with my capriciousnessถ้าฉันทำให้เธอเจ็บปวด ด้วยความไม่แน่นอนของฉัน Go Go G-Boys (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอนเอน[adj.] (ōn-ēn) EN: swaying ; unsteady ; capricious   

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPRICIOUS    K AH0 P R IH1 SH AH0 S
CAPRICIOUSLY    K AH0 P R IH1 SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capricious    (j) (k @1 p r i1 sh @ s)
capriciously    (a) (k @1 p r i1 sh @ s l ii)
capriciousness    (n) (k @1 p r i1 sh @ s n i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kapriziös; launenhaft; launisch; wechselhaft {adj} | kapriziöser | am kapriziösestencapricious | more capricious | more capricious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まじ;マジ[, maji ; maji] (adj-na,n) (1) (col) (abbr) (See 真面目・まじめ) serious (not capricious or flirtatious); (aux-v) (2) (まじ only) (See まい) cannot; should not; will not; must not [Add to Longdo]
慰み半分[なぐさみはんぶん, nagusamihanbun] (n) partly for fun; capricious [Add to Longdo]
移り気[うつりぎ, utsurigi] (adj-na,n) whim; frivolity; fickleness; inconstant; capriciousness [Add to Longdo]
機嫌買い[きげんかい, kigenkai] (n) fickle; capricious [Add to Longdo]
粋狂;酔狂;酔興(oK)[すいきょう, suikyou] (adj-na,n) whim; vagary; capriciousness; eccentricity [Add to Longdo]
斑気[むらき, muraki] (adj-na,n) capricious; moody; whimsical [Add to Longdo]
風来人[ふうらいじん, fuuraijin] (n) (See 風来坊) wanderer; vagabond; capricious person; hobo [Add to Longdo]
風来坊[ふうらいぼう, fuuraibou] (n) wanderer; vagabond; capricious person; hobo [Add to Longdo]
飽きっぽい[あきっぽい, akippoi] (adj-i) fickle; capricious; soon wearied of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capricious \Ca*pri"cious\ (k[.a]*pr[i^]sh"[u^]s), a. [Cf. F.
   capricieux, It. capriccioso.]
   Governed or characterized by caprice; apt to change suddenly;
   freakish; whimsical; changeable. "Capricious poet." --Shak.
   "Capricious humor." --Hugh Miller.
   [1913 Webster]
 
      A capricious partiality to the Romish practices.
                          --Hallam.
 
   Syn: Freakish; whimsical; fanciful; fickle; crotchety;
     fitful; wayward; changeable; unsteady; uncertain;
     inconstant; arbitrary. -- {Ca*pri"cious*ly}, adv. --
     {Ca*pri"cious*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 capricious
   adj 1: changeable; "a capricious summer breeze"; "freakish
       weather" [syn: {capricious}, {freakish}]
   2: determined by chance or impulse or whim rather than by
     necessity or reason; "a capricious refusal"; "authoritarian
     rulers are frequently capricious"; "the victim of whimsical
     persecutions" [syn: {capricious}, {impulsive}, {whimsical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top