ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

caliper

K AE1 L AH0 P ER0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caliper-, *caliper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caliper[N] เครื่องมือชนิดหนึ่งสำหรับวัดขนาดวัตถุ, Syn. calliper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caliper(แคล'ละเพอร์) {calipered,calipering,calipers} n. ปากกาสองขาโค้งสำหรับวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง,อุปกรณ์วัดความหนา,ความหนา vt.วัดด้วยปากกาขาโค้ง, See also: caliperer n. ดูcaliper, Syn. calipers,calliper (s)

English-Thai: Nontri Dictionary
calipers(n) เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
caliper logผลบันทึกขนาดหลุม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caliper Boxอุปกรณ์ยึดติดกับคาลิเปอร์ใช้ในรองเท้าคนพิการ [การแพทย์]
Calipersเครื่องวัดความกว้าง [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
CALIPER    K AE1 L AH0 P ER0
CALIPERS    K AE1 L AH0 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calipers    (n) kˈælɪpəz (k a1 l i p @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
测径器[cè jìng qì, ㄘㄜˋ ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] calipers, #591,216 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grenzrachenlehre {f}caliper gauge; calliper gauge [Br.] [Add to Longdo]
Schieblehre {f}caliper (rule) [Am.]; calliper (rule) [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリパス[, karipasu] (n) (pair of) calipers [Add to Longdo]
キャリパー[, kyaripa-] (n) caliper [Add to Longdo]
キャリパス[, kyaripasu] (n) callipers; calipers [Add to Longdo]
ダイアメーター[, daiame-ta-] (n) calipers (wasei [Add to Longdo]
ノギス[, nogisu] (n) (pair of) vernier calipers (ger [Add to Longdo]
バーニヤキャリパス[, ba-niyakyaripasu] (n) vernier callipers (calipers) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caliper
   n 1: an instrument for measuring the distance between two points
      (often used in the plural) [syn: {caliper}, {calliper}]
   v 1: measure the diameter of something with calipers [syn:
      {caliper}, {calliper}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top