Search result for

burial

(60 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burial-, *burial*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burial    [N] งานศพ, See also: การฝังศพ, Syn. funeral

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
burialการฝังศพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
burial cableเคเบิลฝังดิน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
burial registerทะเบียนการฝังศพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
burial slipใบอนุญาตฝังศพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burialพิธีศพ [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burial(เบอ'เรียล) n. พิธีฝังศพ,การฝังศพ,สถานที่ฝังศพ

English-Thai: Nontri Dictionary
burial(adj) เกี่ยวกับพิธีศพ
burial(n) พิธีฝังศพ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
burialAfter countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.
burialThe Takamatuzuka burial mound is located in Nara prefecture, Asukamura.
burialWhy do Muslims place such importance on burial?
burialIt is a two level style round burial mound, 23m diameter (lower level), 18m (higher).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
A burial this morning. That's why there are so many of them.ฝังเมื่อเช้า แล้วทำไมพวกมันเยอะจัง Day of the Dead (1985)
The Christians would have dug their own passages and burial chambers centuries later.ชาวคริสต์เตียน คงขุดทางผ่านของพวกเขาเอง หลังจากนั้นอีก 1 ศตวรรษ ก็ฝังมัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I have visited mountains that are topped by ancient burial chambers and it is that full height which is measured.ผมเคยไปเที่ยวภูเขาที่มีสุสานโบราณ อยู่บนยอด เขาวัดเป็นส่วนหนึ่งของความสูงด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Heights of other mountains sometimes include burial mounds.ความสูงของภูเขาอื่น ๆ บางคัร้งก็วัดรวม... - กองดินไปด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I'm going home. I'm going to take her back to her family for a proper burial.ข้าจะพานางกลับไปหาครอบครัว เพื่อจัดพิธีฝังศพให้เรียบร้อย Snow White: A Tale of Terror (1997)
- $300 personal burial money?ลิงอวกาศ Fight Club (1999)
I mean, I could play out the entire movie of our lives in one second. We fall in love, we get married, we have kids... our kids grow old, as do we... matching burial plots, the whole thing.I could play out the entire movie of our lives in one second. The Butterfly Effect (2004)
Stay quiet. Sacred burial ground.เงียบๆไว้ เคารพเจ้าของพื้นที่ด้วย Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
The burial chamber is here. I know it. We are gonna find it.มีห้องเผาศพอยู่ที่นี่ ผมรู้ เราต้องพบมัน AVP: Alien vs. Predator (2004)
We are on our way to our second burial- อูลูรูครับ - อูลูรูงั้นเหรอ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
If the body is crossing state lines, you're gonna need a burial transit permit.ถ้าจะย้ายศพออกนอกเขต เราต้องทำใบขออนุญาติเสียก่อน Little Miss Sunshine (2006)
"If I do not return, my burial is of no import.หากฉันไม่ได้กลับมา.. พิธีศพไม่สำคัญ Flyboys (2006)
Or, for those who can afford it, a Zomcon funeral, complete with head coffin, guarantees you a burial you won't come back from.หรือพวกที่สามารถจะเป็นเจ้าของมันได้ ด้วยสุสานจากซอมคอน และโลงสำหรับใส่หัว รับประกันแน่นอนว่าคุณจะได้ตายอย่างสมใจ ไม่มีทางฟื้นขึ้นมาอีก Fido (2006)
(Sheriff) Ghandi burial ground, 11 letters.พื้นดินที่ฝังคานธี 11 ตัวอักษร Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
So if you wish to say a few words his burial is at noon tomorrow.ถ้าคุณอยากจะกล่าวอะไร 2-3 คำ ในพิธีฝังศพเขาพรุ่งนี้ There Will Be Blood (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฝังศพ    [N] burial, See also: interment, funeral, Example: การฝังศพคนตายนิยมทำในหมู่คนจีน, Thai definition: พิธีกรรมทางศาสนาที่กระทำแก่ร่างกายของผู้ตาย โดยการฝังร่างลงในดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฌาปนกิจ[n.] (chāpanakit) EN: cremation ; funeral and burial ; interment   FR: crémation [f] ; incinération [f] ; funérailles [fpl]
ฝังศพ[v. exp.] (fang sop) EN: bury the dead ; hold a burial   FR: inhumer ; enterrer ; ensevelir
การฝังศพ[n.] (kān fang sop) EN: burial ; interment ; funeral   FR: enterrement [m] ; funérailles [fpl] ; inhumation [f]
งานศพ[n. exp.] (ngān sop) EN: funeral ; cremation ; burial ; funeral ceremony ; funeral service   FR: crémation [f] ; cérémonie funéraire [f] ; funérailles [fpl] ; obsèques [fpl]
ป่าช้า[n.] (pāchā) EN: cemetery ; graveyard ; burial ground   FR: cimetière [m]
สุสาน[n.] (susān) EN: graveyard ; cemetary ; tomb ; sepulchre = sepulcher (Am.) ; burial ground ; necropolis ; boneyard ; boot hil ; memorial park ; polyandrium; potter's field   FR: cimetière [m] ; nécropole [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BURIAL    B EH1 R IY0 AH0 L
BURIALS    B EH1 R IY0 AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burial    (n) (b e1 r i@ l)
burials    (n) (b e1 r i@ l z)
burial-ground    (n) - (b e1 r i@ l - g r au n d)
burial-grounds    (n) - (b e1 r i@ l - g r au n d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grabhügel {m}burial mound; grave-mound [Add to Longdo]
Seebestattung {f}burial at sea [Add to Longdo]
Sterbekasse {f} | Sterbekassen {pl}burial fund | burial funds [Add to Longdo]
Begräbnis {n}; Beisetzung {f}; Beerdigung {f} | Begräbnisse {pl}; Beisetzungen {pl}; Beerdigungen {pl} | kirchliches Begräbnisburial | burials | Christian burial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
円墳[えんぷん;えんふん, enpun ; enfun] (n) round burial mound [Add to Longdo]
仮葬[かそう, kasou] (n,vs) temporary burial [Add to Longdo]
仮埋め[かりうめ, kariume] (n) temporary burial [Add to Longdo]
仮埋葬[かりまいそう, karimaisou] (n,vs) temporary burial [Add to Longdo]
改葬[かいそう, kaisou] (n,vs) reburial [Add to Longdo]
屈葬[くっそう, kussou] (n) crouched burial [Add to Longdo]
玄室[げんしつ, genshitsu] (n) burial chamber [Add to Longdo]
再葬墓[さいそうぼ, saisoubo] (n) secondary grave (usu. for disinterred and washed bones); reburial grave [Add to Longdo]
死に装束[しにしょうぞく, shinishouzoku] (n) burial clothes; clothes worn to commit suicide [Add to Longdo]
上円下方墳[じょうえんかほうふん, jouenkahoufun] (n) burial mound with square flat base and round top [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寿衣[shòu yī, ㄕㄡˋ ㄧ, 寿 / ] burial clothes [Add to Longdo]
葬礼[zàng lǐ, ㄗㄤˋ ㄌㄧˇ, / ] burial; funeral [Add to Longdo]
随葬品[suí zàng pǐn, ㄙㄨㄟˊ ㄗㄤˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] burial goods; burial gifts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burial \Bur"i*al\, n. [OE. buriel, buriels, grave, tomb, AS.
   byrgels, fr. byrgan to bury, and akin to OS. burgisli
   sepulcher.]
   1. A grave; a tomb; a place of sepulture. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The erthe schook, and stoones weren cloven, and
       biriels weren opened.         --Wycliff
                          [Matt. xxvii.
                          51, 52].
    [1913 Webster]
 
   2. The act of burying; depositing a dead body in the earth,
    in a tomb or vault, or in the water, usually with
    attendant ceremonies; sepulture; interment. "To give a
    public burial." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Now to glorious burial slowly borne. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {Burial case}, a form of coffin, usually of iron, made to
    close air-tight, for the preservation of a dead body.
 
   {Burial ground}, a piece of ground selected and set apart for
    a place of burials, and consecrated to such use by
    religious ceremonies.
 
   {Burial place}, any place where burials are made.
 
   {Burial service}.
    (a) The religious service performed at the interment of
      the dead; a funeral service.
    (b) That portion of a liturgy which is read at an
      interment; as, the English burial service.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Sepulture; interment; inhumation.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burial
   n 1: the ritual placing of a corpse in a grave [syn: {burial},
      {entombment}, {inhumation}, {interment}, {sepulture}]
   2: concealing something under the ground [syn: {burying},
     {burial}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top