Search result for

bunsens

(67 entries)
(0.3413 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bunsens-, *bunsens*, bunsen
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bunsens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bunsens*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bunsenburnern. ตะเกียงบูนเซ็นให้ความร้อนสูงมาก/ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bunsen type air-acetylene blowpipeคันเชื่อมอากาศ-อะเซทิลีนแบบบุนเซน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bunsen type mixerหัวผสมแบบบุนเซน [มีความหมายเหมือนกับ open injector-mixer] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bunsen Coefficientsสัมประสิทธิ์บูนเสน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I need four bunsen burners, eight metal bowls yea big, and a freezer.ผมต้องการเครื่องพ่นหัวแก๊ส 4 ตัว ชามโลหะใหญ่ๆ 8 ชาม แล้วเครื่องแช่เย็น A New Day in the Old Town (2009)
Professor Bunsen Jude the Science Dude.ศาสตราจารย์บันเซน จูด จากรายการเพื่อนชาววิทย์ The Body and the Bounty (2010)
I am Professor Bunsen Jude the Science Dude.ผมคือศาสตราจารย์บันเซล จูด แห่งรายการเพื่อนชาววิทย์ The Body and the Bounty (2010)
Professor Bunsen Jude the Science Dude?ศาสตราจารย์บันเซน จูด รายการเพื่อนชาววิทย์? The Body and the Bounty (2010)
Make love by the light of the Bunsen burner. Oh... I would love to do that, but I really do have to finish this.จู๋จี๋ใต้แสงตะเกียง ฉันก็อยากนะ แต่ฉันต้องทำให้เสร็จ School's Out (2012)
And I'm kind of excited about the s'mores on the bunsen burner. Why?แล้วฉันก็ตื่นเต้นมากเกี่ยวกับเตาวิทยศาสตร์ ทำไมหรอ? Hush Hush (2013)
(male teacher) turn on your bunsen burners, people, and be careful.(คุณครุ)จะตะเกียงบุนเซนของคุณทุกคน และ ระวังตัวด้วย Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Juno, do you want to plug in the Bunsen burner?เอ่อ จูโน เธอช่วย เสียบสายไฟตะเกียงหน่อยได้มั้ย Juno (2007)
He used to throw a mean Bunsen burner, I can tell you.Er warf mit Bunsenbrennern nach uns, Swamp Thing (1982)
I fear the professor cooks only on the Bunsen burner.Der Professor kocht nur auf dem Bunsenbrenner, fürchte ich. Teil 1 (1984)
He put the torch on it before to melt the casement material so it would fill in the holes.Er hat das Dichtungsmaterial mit dem Bunsenbrenner geschmolzen, damit es in die Löcher läuft. Kill Zone (1988)
Gagging them with a diaper before, burning them with a blow-torch after...Mit einer Windel erwürgen, mit dem Bunsenbrenner verbrennen. Criminal Law (1988)
Oh, well, maybe I can reshape them with my blowtorch.Na ja, vielleicht kann ich sie mit dem Bunsenbrenner umformen. High I.Q. (1992)
- Blowtorch?- Bunsenbrenner? High I.Q. (1992)
- Blowtorch?- Bunsenbrenner? High I.Q. (1992)
This blowtorch doesn't look clogged to me.Mir kommt der Bunsenbrenner nicht verstopft vor. High I.Q. (1992)
- What do you got, Bunsen?- Was schlägst du vor, BunsenMuppets from Space (1999)
We left Bunsen and Beaker back at the gas station.Wir haben Bunsen und Beaker an der Tankstelle vergessen. Muppets from Space (1999)
Juno, do you wanna plug in the Bunsen burner?Juno, stöpselst du den Bunsenbrenner ein? Juno (2007)
And you remember the professor who used to hate robert wilhelm bunsen?Und erinnerst Du Dich an den Professor, der Robert Wilhelm Bunsen hasste? Gray Matter (2008)
All you had to do was mention the bunsen burner and he was off on a rant "oh no!Man brauchte nur den Bunsen-Brenner erwähnen, und schon ging die Schimpftirade los "Oh nein! Gray Matter (2008)
(makes gunshot sound) And, Natalie, way to work that Bunsen burner in lab.Und, Natalie, auf dem Weg zur Arbeit, zum Bunsenbrenner im Labor. Environmental Hazards (2009)
Professor Bunsen Jude the Science Dude.Professor Bunsen Jude, der Science Dude. The Body and the Bounty (2010)
I am Professor Bunsen Jude the Science Dude.Ich bin Professor Bunsen Jude, der Science Dude. The Body and the Bounty (2010)
Professor Bunsen Jude the Science Dude?Professor Bunsen Jude, der Science Dude? The Body and the Bounty (2010)
Well, I guess we won't be having creme brulee tonight, My browning torch is broken.Ich schätze, es gibt heute Abend keine Crème brûlée, mein Bunsenbrenner ist kaputt. Twin Beds (2010)
The lines might be shorter at Honeydew's Laboratory of Fun, so maybe we should start there instead.Die Schlange bei Dr. Bunsenbrenners Labor könnte kürzer sein. Das sollten wir zuerst machen. The Muppets (2011)
- Bunsen can set Beaker on fire.Bunsenbrenner könnte Beaker anzünden. The Muppets (2011)
You know, test tube tubing and Bunsen burning.Reagenzgläser und Bunsenbrenner. The Pirates! Band of Misfits (2012)
What happened with the fire?Es hat die Flammen unserer Bunsenbrenner gelöscht. Friendly Fire (2012)
This is a Bunsen burner.Das ist ein Bunsenbrenner. The Friendship Contraction (2012)
We'll burn your feet with a blowtorch.Wir verbrennen dir die Füße mit dem Bunsenbrenner. Paulette (2012)
Idriss, the blowtorch.Idriss, den Bunsenbrenner. Paulette (2012)
I need a blowtorch.Hast du einen Bunsenbrenner? Big Bad Wolves (2013)
Burners, plastic tubing.Bunsenbrenner, Kunststoffschlauch. Farmer Guy (2013)
I used a Bunsen burner.Ich habe einen Bunsenbrenner verwendet. The Blood of Juana the Mad (2013)
Bunsen frickin' Honeydew! Whoo!Der verdammte Dr. Bunsenbrenner! White Elephant (2014)
Bunsen Honeydew's the scientist.Das ist Honigtau Bunsenbrenner. Kimmy Goes to a Party! (2015)
-Test-tubes, Bunsen burners.-Röhrchen, Bunsenbrenner. Summer (2016)
But tableside. Well, you know I like a scorched duck.Mit dem Bunsenbrenner kannst du die Ente schön anbrennen. Prank Assistant Gum Puppy (2016)
Do you have any Bunsen burners?Haben Sie hier Bunsenbrenner? Clutch of Greed (2017)
Bunsen burners?Bunsenbrenner? Clutch of Greed (2017)
There's that man Bunsen.Das ist BunsenThe Great Gatsby (1974)
Dr. Bunsen Honeydew here with news to set you aquiver.Dr. Honigtau Bunsenbrenner hat atemberaubende Neuigkeiten. Bernadette Peters (1977)
Bunsen Honeydew, what do you mean sneaking up on me like that?Honigtau Bunsenbrenner, warum schleichst du dich so an mich ran? Was ist hier nur los? Peter Sellers (1978)
Where's Bunsen and now you?Zuerst Bunsenbrenner und jetzt du! Peter Sellers (1978)
Dr. Bunsen Honeydew here at Muppet Labs, where the future is being made today.Dr. Honigtau Bunsenbrenner hier im Muppet-Labor, wo die Zukunft schon heute gemacht wird. Zero Mostel (1977)
The eminent research scientist, Dr. Bunsen Honeypig, today announced he had successfully converted a sow's ear into a silk purse.Der bekannte Forscher Dr. Bunsen Honigschwein verkündete heute die Verwandlung eines Schweineohrs in eine Geldbörse. Cloris Leachman (1978)
Dr. Bunsen Honeydew here at Muppet Labs, where the future is being made today.Dr. Honigtau Bunsenbrenner hier im Muppet-Labor, wo heute die Zukunft gemacht wird. Bob Hope (1978)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะเกียงบุนเซ็น[n. exp.] (takīeng Bunsen) EN: Bunsen burner   FR: bec Bunsen [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bunsen    (n) (b uh1 n s n)
Bunsens    (n) (b uh1 n s n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bunsenbrenner {m}Bunsen burner [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガスバーナー[, gasuba-na-] (n) blowtorch; gas burner; bunsen burner [Add to Longdo]
ブンゼンバーナー[, bunzenba-na-] (n) Bunsen burner [Add to Longdo]
国文専[こくぶんせん, kokubunsen] (n) major in Japanese literature [Add to Longdo]
二等分線;2等分線[にとうぶんせん, nitoubunsen] (n) bisector [Add to Longdo]
文選[ぶんせん, bunsen] (n,vs) typesetting [Add to Longdo]
文選工[ぶんせんこう, bunsenkou] (n) typesetter; compositor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本生灯[běn shēng dēng, ㄅㄣˇ ㄕㄥ ㄉㄥ, / ] Bunsen burner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Battery \Bat"ter*y\, n.; pl. {Batteries}. [F. batterie, fr.
   battre. See {Batter}, v. t.]
   1. The act of battering or beating.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The unlawful beating of another. It includes every
    willful, angry and violent, or negligent touching of
    another's person or clothes, or anything attached to his
    person or held by him.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.)
    (a) Any place where cannon or mortars are mounted, for
      attack or defense.
    (b) Two or more pieces of artillery in the field.
    (c) A company or division of artillery, including the
      gunners, guns, horses, and all equipments. In the
      United States, a battery of flying artillery consists
      usually of six guns.
      [1913 Webster]
 
   {Barbette battery}. See {Barbette}.
 
   {Battery d'enfilade}, or {Enfilading battery}, one that
    sweeps the whole length of a line of troops or part of a
    work.
 
   {Battery en ['e]charpe}, one that plays obliquely.
 
   {Battery gun}, a gun capable of firing a number of shots
    simultaneously or successively without stopping to load.
    
 
   {Battery wagon}, a wagon employed to transport the tools and
    materials for repair of the carriages, etc., of the
    battery.
 
   {In battery}, projecting, as a gun, into an embrasure or over
    a parapet in readiness for firing.
 
   {Masked battery}, a battery artificially concealed until
    required to open upon the enemy.
 
   {Out of battery}, or {From battery}, withdrawn, as a gun, to
    a position for loading.
    [1913 Webster]
 
   4. (Elec.)
    (a) A number of coated jars (Leyden jars) so connected
      that they may be charged and discharged
      simultaneously.
    (b) An apparatus for generating voltaic electricity.
      [1913 Webster]
 
   Note: In the {trough battery}, copper and zinc plates,
      connected in pairs, divide the trough into cells, which
      are filled with an acid or oxidizing liquid; the effect
      is exhibited when wires connected with the two
      end-plates are brought together. In {Daniell's
      battery}, the metals are zinc and copper, the former in
      dilute sulphuric acid, or a solution of sulphate of
      zinc, the latter in a saturated solution of sulphate of
      copper. A modification of this is the common {gravity
      battery}, so called from the automatic action of the
      two fluids, which are separated by their specific
      gravities. In {Grove's battery}, platinum is the metal
      used with zinc; two fluids are used, one of them in a
      porous cell surrounded by the other. In {Bunsen's} or
      the {carbon battery}, the carbon of gas coke is
      substituted for the platinum of Grove's. In
      {Leclanch['e]'s battery}, the elements are zinc in a
      solution of ammonium chloride, and gas carbon
      surrounded with manganese dioxide in a porous cell. A
      {secondary battery} is a battery which usually has the
      two plates of the same kind, generally of lead, in
      dilute sulphuric acid, and which, when traversed by an
      electric current, becomes charged, and is then capable
      of giving a current of itself for a time, owing to
      chemical changes produced by the charging current. A
      {storage battery} is a kind of secondary battery used
      for accumulating and storing the energy of electrical
      charges or currents, usually by means of chemical work
      done by them; an accumulator.
      [1913 Webster]
 
   5. A number of similar machines or devices in position; an
    apparatus consisting of a set of similar parts; as, a
    battery of boilers, of retorts, condensers, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. (Metallurgy) A series of stamps operated by one motive
    power, for crushing ores containing the precious metals.
    --Knight.
    [1913 Webster]
 
   7. The box in which the stamps for crushing ore play up and
    down.
    [1913 Webster]
 
   8. (Baseball) The pitcher and catcher together.
    [1913 Webster]

From Arabic-English FreeDict Dictionary [fd-ara-eng]:

 Bunsens
  Bunsens

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top