Search result for

bud

(177 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bud-, *bud*, bu
English-Thai: Longdo Dictionary
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว
on a budget(phrase) ต้องประหยัด เช่น If you're on a budget, candles could be a good gift idea.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bud[VI] แตกหน่อ, See also: แตกยอด, แตกตา, Syn. sprout
bud[N] ต้นอ่อน
bud[VT] ทำให้แตกหน่อ, See also: ตอนหน่อ
bud[N] แตกเนื้อหนุ่มสาว, See also: เป็นหนุ่มเป็นสาว
bud[N] เพื่อนยาก, See also: พี่ชาย, Syn. friend
buddy[N] เพื่อนรัก, See also: คู่ขา, เพื่อนคู่หู, สหาย, Syn. fellow
budge[VT] เคลื่อน, See also: ขยับเขยื้อน, เขยิบ, ถด, ขยับตัว, Syn. move
Buddha[N] พระพุทธเจ้า, See also: พระพุทธ, ผู้ตรัสรู้, พระพุทธองค์, พระโพธิสัตว์, พระพุทธคุณ, ธรรมาทิตย์, พระศาสดา, ภควันต์
budget[N] งบประมาณ, See also: เงินตรา, กองทุน, เงิน, ทุน, เงินสะสม, งบประมาณ, Syn. allocation, funds
budgie[N] นกขนาดเล็กตระกูลเดียวกับนกแก้ว, Syn. budgerigar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bud(บัด) {budded,budding,buds} n. หน่อไม้,หน่อ,ช่อ,ดอกตูม,ตาต้นไม้,ส่วนยื่น,การแตกเนื้อหนุ่มสาว vi. เกิดหน่อ,แตกหน่อ,แตกช่อ,เจริญ,พัฒนา. vi. ทำให้แตกหน่อ,แตกหน่อ, See also: budder n. ดูbud
budapest(บู'ดะเพส) n. ชื่อเมืองหลวงของฮังการี่
buddha(บูด'ดะ) พระพุทธเจ้า.
buddhism(บูด'ดิซึม) n. ศาสนาพุทธ., See also: buddhist n. ชาวพุทธ buddhistic adj. เกี่ยวกับศาสนาพุทธ.
buddy(บัด'ดี) n. เพื่อน,สหาย, Syn. chum
buddy systemn. การว่ายน้ำเคียงคู่เพื่อมีโอกาสช่วยเหลือกันได้,การทำงานเป็นทีม, Syn. team work
budge(บัดจฺ) {budged,budging,budges} vt. เคลื่อน,เริ่มเคลื่อน,เปลี่ยนความคิดเห็น,เปลี่ยนตำแหน่ง. vt. ทำให้เคลื่อน
budgerigar(บัดจะริกา') n. นกแก้วออสเตรเลียมีขนสีเขียวเป็นลายดำและเหลือง
budget(บัด'เจท) budgetted,budgetting,budgets} n. งบประมาณ,งบประมาณแผ่นดิน,ถุงเล็ก. vt. ทำงบประมาณ, See also: budgetary adj. ดูbudget budgeter n. ดูbudget
budgeteer(บัด'เจทเทียร์) n. ผู้ทำงบประมาณ

English-Thai: Nontri Dictionary
bud(n) ช่อ,ตาต้นไม้,ดอกไม้ตูม,หน่อไม้,รุ่นกระเตาะ
bud(vi) แตกตา,ผลิ,ออกดอก,แตกหน่อ,แตกเนื้อหนุ่มสาว
Buddha(n) พระพุทธเจ้า,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระพุทธองค์
Buddhism(n) พุทธศาสนา,ศาสนาพุทธ
Buddhist(n) พุทธศาสนิกชน,ชาวพุทธ,พุทธมามกะ
buddy(n) เพื่อน,สหาย,เกลอ
budge(n) งบประมาณ
budge(vt) เคลื่อนที่,ขยับเขยื้อน,กระดุกกระดิก,เปลี่ยนที่
budget(adj) ถูก,ประหยัด,ไม่แพง
budget(vi) ให้งบประมาณ,ทำงบประมาณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
budตา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bud graftingการติดตา [มีความหมายเหมือนกับ budding ๓] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bud mutation; bud sportการกลายของตา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bud primordiumเยื่อกำเนิดตา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bud scaleเกล็ดตา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bud scale scar; scale scarรอยเกล็ดตา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bud sport; bud mutationการกลายของตา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
budbreakตาผลิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Buddhist railingรั้วพุทธสถาน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
budding๑. การแตกตา๒. การแตกหน่อ [ยีสต์]๓. การติดตา [มีความหมายเหมือนกับ bud grafting] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Budติ่งเล็กๆ,ปุ่ม [การแพทย์]
Buddha (The concept)พุทธ (แนวคิด) [TU Subject Heading]
Buddhasพุทธวงศ์ [TU Subject Heading]
Buddhismพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Buddhismพุทธศาสนา [การแพทย์]
Buddhism and artพุทธศาสนากับศิลปะ [TU Subject Heading]
Buddhism and cultureพุทธศาสนากับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Buddhism and educationพุทธศาสนากับการศึกษา [TU Subject Heading]
Buddhism and humanismพุทธศาสนากับมนุษยนิยม [TU Subject Heading]
Buddhism and lawพุทธศาสนากับกฎหมาย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Buddhism Thoughtวิถีพุทธ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know,Harley Soon used to crash at a buddy's apartment in the neighborhoodคุณรู้ว่าฮาร์ลี่ย์ ซูน เคยขับรถชน ที่อพาร์ทเม้นต์ของเพื่อนที่อยู่ในละแวกนี้ Art Imitates Life (2008)
Is This The Budget For The New "Mode" Launchนี้งบของการเปิดตัว"โหมด"โฉมใหม่หรอ The Manhattan Project (2008)
I Will Work With Whatever Budget You See Fit.ฉันจะทำงานไม่ว่าจะงบแค่ไหนที่คุณเห็นพ้อง The Manhattan Project (2008)
O'malley. 'sup, bud?O'malley. 'sup, budThere's No 'I' in Team (2008)
Edie's got a real estate buddy whose husband owns the club.อีดี้ มีเพื่อนที่ real estate เป็นสามีเจ้าของคลับน่ะ What More Do I Need? (2008)
Buddy, i just started seeing her, all right?นี่พวก ผมเพิ่งเริ่มรู้จักเธอเอง There's Always a Woman (2008)
Hey, buddy. Your mommy and iว่าไงลูก แม่กับพ่อ... Back in Business (2008)
Oh, what, does that hurt right there, buddy? Oh, he's fine.เจ็บตรงนี้เหรอ/Nลูกไม่เป็นไรหรอก Back in Business (2008)
To teach you how to do it right. Oh, looking good, buddy, but remember,จะได้ช่วยสอนในสิ่งที่ถูกต้อง/Nขี่ดีแล้ว แต่จำไว้ว่า Back in Business (2008)
All right, we'll talk about it more later, buddy.เอาละ ไว้เราคุยกันอีกทีหลังนะ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
Or work or your buddy's house,Or work or your buddy's house, A Vision's Just a Vision (2008)
Come on, buddy.Come on, buddy. A Vision's Just a Vision (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
budThe debt-servicing cost on bonds will take up major portion of the budget.
budA budget deficit will occur because of a revenue shortfall.
budThe committee approved the budget.
budThe minimum wage has hardly budged as of late.
budThe tree is in bud.
budThe trees are budding early this year.
budFederal budget cuts will take a bite out of Social Security benefits.
budThe budget was cut to the bone.
budThe budget appears to be inaccurate and unrealistic.
budThe trees are beginning to bud.
budThe cold weather may keep the plants from budding.
budI reviewed the budget, and decided to cut costs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักพระพุทธศาสนา[N] Buddhist principles, Example: การบูชาปูชนียบุคคลนับว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งตามหลักพระพุทธศาสนา, Thai definition: สาระสำคัญของศาสนาพุทธ
ภิกขุ[N] Buddhist monk, Syn. ภิกษุ, Ant. ภิกขุนี, ภิกษุณี, Example: ศาลฎีกาตัดสินว่าผิดภิกขุรูปนั้นจะต้องสละสมณเพศ, Count unit: รูป, Thai definition: ชายที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี)
ภิกขุนี[N] female Buddhist monk, See also: Buddhist nun, Syn. ภิกษุณี, Ant. ภิกขุ, ภิกษุ, Count unit: รูป, Thai definition: หญิงที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี)
ภิกษุสงฆ์[N] Buddhist monk, See also: monk, Syn. ภิกขุ, พระสงฆ์, ภิกษุ, พระภิกษุ, Ant. ภิกขุนี, Example: เขาพบว่าชีวิตแห่งการครองตนเป็นภิกษุสงฆ์นั้นได้รับความสงบอย่างยิ่ง, Count unit: รูป, Thai definition: พระผู้ชายในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
งบประมาณแผ่นดิน[N] annual government statement of expenditure, See also: budget, Example: รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในวงเงิน 6,000 ล้านบาท, Thai definition: บัญชีแบบกำหนดรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน
พระพุทธภาษิต[N] Buddha's proverbs, See also: saying of the Buddha, Example: พระพุทธภาษิตเป็นถ้อยคำที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกยุคทุกสมัย, Thai definition: ถ้อยคำอันเป็นคำกล่าวของพระพุทธเจ้า
พระพุทธมนต์[N] Buddha's mantra, See also: Buddha's stanza chant of the Buddha, Example: พ่อนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่, Thai definition: คำสำหรับสวดบูชาพระพุทธ
พุทธธรรม[N] Buddhist moral code, See also: Buddhist teaching, Buddhist morality, Example: คุณกุหลาบสนใจพุทธธรรมในแนวทางปฏิบัติแบบภาวนา, Thai definition: หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนาพุทธ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พุทธปรัชญา[N] Buddhist philosophy, Example: ในพุทธปรัชญาเราไม่พบความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเช่นที่พบในปรัชญาตะวันตก, Thai definition: หลักแห่งความรู้และความจริงในศาสนาพุทธ
พุทธมณฑล[N] Buddhist diocese, See also: Buddhist province, Thai definition: เขตแดนที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมัติงบประมาณ[v. exp.] (anumat ngoppramān) EN: approve the budget   
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
อาสาฬหบูชา[n.] (Āsānhabūcha = Āsānlahabūcha) EN: the day before the Buddhist Lent   
แบบหล่อพระพุทธรูป[n. prop.] (baēp lø Phraphuttharūp) EN: mold for casting images of Buddha   
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures   
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
บัดเจ็ท = บัดเจ็ต[n.] (batjet) EN: budget   FR: budget [m]
เบญจศีล[n.] (benjasīn) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices   
เบญจวัคคีย์[n.] (benja-wakkhī) EN: the five Brahmins whom Buddha converted   
บริขาร[n.] (børikhān) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest   FR: les huit objets d'un bonze

CMU English Pronouncing Dictionary
BUD    B AH1 D
BUDS    B AH1 D Z
BUDZ    B AH1 D Z
BUDD    B AH1 D
BUDER    B Y UW1 D ER0
BUDAY    B UW1 D EY0
BUDIN    B UW1 D IH2 N
BUDDY    B AH1 D IY0
BUDAI    B UW0 D AA1 IY0
BUD'S    B AH1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bud    (v) (b uh1 d)
buds    (v) (b uh1 d z)
buddy    (n) (b uh1 d ii)
budge    (v) (b uh1 jh)
budded    (v) (b uh1 d i d)
budged    (v) (b uh1 jh d)
budges    (v) (b uh1 jh i z)
budget    (v) (b uh1 jh @ t)
budgie    (n) (b uh1 jh ii)
buddies    (n) (b uh1 d i z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
歩留まり[ぶどまり, budomari] อัตราของดีต่อของเสีย เช่น ผลิตงาน 100 ชิ้น มีงานเสียเกิดขึ้น 2 ชิ้น หมายความว่า 歩留まり(Yield) = 98%

German-Thai: Longdo Dictionary
Buddha(n) |der, nur Sg.| พระพุทธเจ้า
Buddhismus(n) |der, nur Sg.| ศาสนาพุทธ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buddhist {m}Buddhist [Add to Longdo]
Bude {f}; Stand {m}; Zelle {f} | Buden {pl}; Stände {pl}; Zellen {pl}booth | booths; boothes [Add to Longdo]
Bude {f}; armselige Hütte {f}; Baracke {f}; Schuppen {m} | Buden {pl}; Hütten {pl}shanty | shanties [Add to Longdo]
Bude {f}diggings [Add to Longdo]
Bude {f}hangout [Add to Longdo]
Bude {f} | Buden {pl}shack | shacks [Add to Longdo]
Bude {f}shebang [Add to Longdo]
Bude {f} | Buden {pl}stall | stalls [Add to Longdo]
Budgetanforderungen nach den Vorjahresansätzen plus taktisch begründetem Zuschlagadding machine approach [Add to Longdo]
Knospe {f} | Knospen {pl}bud | buds [Add to Longdo]
buddhistisch {adj}Buddhist [Add to Longdo]
Budongolaubsänger {m} [ornith.]Uganda Woodland Warbler [Add to Longdo]
Budapest (Hauptstadt von Ungarn)Budapest (capital of Hungary) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
おっさん[, ossan] (n) (1) (abbr) rude term for middle-aged man; (2) Buddhist priest; (P) [Add to Longdo]
お会式;御会式[おえしき, oeshiki] (n) (See 会式・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
お経[おきょう, okyou] (n) {Buddh} (See 経) Buddhist sutra [Add to Longdo]
お釈迦様;御釈迦様;お釈迦さん[おしゃかさま(お釈迦様;御釈迦様);おしゃかさん, oshakasama ( o shakasama ; o shakasama ); oshakasan] (n) Buddha; Shakyamuni [Add to Longdo]
お釈迦様の誕生日;御釈迦様の誕生日[おしゃかさまのたんじょうび, oshakasamanotanjoubi] (exp) Buddha's birthday [Add to Longdo]
お買い得(P);お買得(P);お買い徳(iK);お買徳(iK)[おかいどく, okaidoku] (n,adj-no) (See 買い得・かいどく) bargain; good buy; budget; (P) [Add to Longdo]
お坊さん(P);御坊さん[おぼうさん, obousan] (n) (See 坊さん) Buddhist priest; monk; (P) [Add to Longdo]
ご影;御影[ごえい;みえい(御影);ぎょえい(御影), goei ; miei ( mikage ); gyoei ( mikage )] (n) (hon) (ぎょえい is usu. for royalty; みえい for Buddhism) image (esp. of a deity, buddha, royal, noble, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fó, ㄈㄛˊ, ] Buddha; Buddhism [Add to Longdo]
佛像[Fó xiàng, ㄈㄛˊ ㄒㄧㄤˋ, ] Buddhist image; statue of Buddha or Bodhisattva; CL: 張|张[zhang1] or 尊[zun1] [Add to Longdo]
佛寺[Fó sì, ㄈㄛˊ ㄙˋ, ] Buddhist temple [Add to Longdo]
佛性[Fó xìng, ㄈㄛˊ ㄒㄧㄥˋ, ] Buddha nature [Add to Longdo]
佛教[Fó jiào, ㄈㄛˊ ㄐㄧㄠˋ, ] Buddhism [Add to Longdo]
佛教徒[Fó jiào tú, ㄈㄛˊ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] Buddhist [Add to Longdo]
佛经[Fó jīng, ㄈㄛˊ ㄐㄧㄥ, / ] Buddhist texts [Add to Longdo]
佛语[fó yǔ, ㄈㄛˊ ㄩˇ, / ] Buddhist term [Add to Longdo]
佛陀[Fó tuó, ㄈㄛˊ ㄊㄨㄛˊ, ] Buddha; transliteration of Sanskrit; the all-enlightened one [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] Buddhist hymn; gatha; Buddhist verse [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サブディレクトリ[さぶでいれくとり, sabudeirekutori] subdirectory [Add to Longdo]
スレーブドライブ[すれーぶどらいぶ, sure-budoraibu] slave drive [Add to Longdo]
連邦赤字[れんぼうあかじ, renbouakaji] federal (budget) deficit [Add to Longdo]
アクティブデスクトップ[あくていぶですくとっぷ, akuteibudesukutoppu] Active Desktop [Add to Longdo]
ダブダブダブシー[だぶだぶだぶしー, dabudabudabushi-] WWWC [Add to Longdo]
ライブドア[らいぶどあ, raibudoa] livedoor [Add to Longdo]
ウェブデービー[うえぶでーびー, uebude-bi-] WebDB [Add to Longdo]
ウェブデュー[うえぶでゆー, uebudeyu-] WebdeW [Add to Longdo]
サブドメイン[さぶどめいん, sabudomein] subdomain [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ぶどう酒[ぶどうしゅ, budoushu] Wein (aus Trauben) [Add to Longdo]
[ほとけ, hotoke] Buddha [Add to Longdo]
仏像[ぶつぞう, butsuzou] Buddhastatue, Buddhabild [Add to Longdo]
仏教[ぶっきょう, bukkyou] Buddhismus [Add to Longdo]
[そう, sou] BUDDHISTISCHER PRIESTER, BUDDHISTISCHER MOENCH [Add to Longdo]
和尚[おしょう, oshou] buddhistischer_Priester [Add to Longdo]
念仏[ねんぶつ, nenbutsu] buddhistisches_Gebet [Add to Longdo]
戒律[かいりつ, kairitsu] buddhistische_Gebote [Add to Longdo]
本尊[ほんぞん, honzon] Buddha, Idol, er_selbst, sie_selbst [Add to Longdo]
桑門[そうもん, soumon] buddhistischer_Priester, buddhistischer_Moench [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bud \Bud\, v. i. [imp. & p. p. {Budded}; p. pr. & vb. n.
   {Budding}.]
   1. To put forth or produce buds, as a plant; to grow, as a
    bud does, into a flower or shoot.
    [1913 Webster]
 
   2. To begin to grow, or to issue from a stock in the manner
    of a bud, as a horn.
    [1913 Webster]
 
   3. To be like a bud in respect to youth and freshness, or
    growth and promise; as, a budding virgin. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To sprout; germinate; blossom.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bud \Bud\, v. t.
   To graft, as a plant with another or into another, by
   inserting a bud from the one into an opening in the bark of
   the other, in order to raise, upon the budded stock, fruit
   different from that which it would naturally bear.
   [1913 Webster]
 
      The apricot and the nectarine may be, and usually are,
      budded upon the peach; the plum and the peach are
      budded on each other.          --Farm. Dict.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bud \Bud\ (b[u^]d), n. [OE. budde; cf. D. bot, G. butze, butz,
   the core of a fruit, bud, LG. butte in hagebutte, hainbutte,
   a hip of the dog-rose, or OF. boton, F. bouton, bud, button,
   OF. boter to bud, push; all akin to E. beat. See {Button}.]
   1. (Bot.) A small protuberance on the stem or branches of a
    plant, containing the rudiments of future leaves, flowers,
    or stems; an undeveloped branch or flower.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) A small protuberance on certain low forms of
    animals and vegetables which develops into a new organism,
    either free or attached. See {Hydra}.
    [1913 Webster]
 
   {Bud moth} (Zool.), a lepidopterous insect of several
    species, which destroys the buds of fruit trees; esp.
    {Tmetocera ocellana} and {Eccopsis malana} on the apple
    tree.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bud
   n 1: a partially opened flower
   2: a swelling on a plant stem consisting of overlapping immature
     leaves or petals
   v 1: develop buds; "The hibiscus is budding!"
   2: start to grow or develop; "a budding friendship"

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 bud
   ambassador; emissary; envoy; messenger
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top