ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brother!

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brother!-, *brother!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Back up off your brother! Don't mess up your brother!ถอยไป อย่ากวนลูกพี่เรา Blazing Saddles (1974)
It's your brother! Your brother Gerry!เป็นพี่ชายของคุณ พี่ชายของคุณ Gerry! In the Name of the Father (1993)
My good, kind brother! I knew how it would be. I knew he would manage everything!พี่ชายที่แสนดีของแม่ แม่รู้แล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ แม่รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องจัดการทุกอย่างได้ Episode #1.6 (1995)
-He's your brother! I love you both!เขาเป็นน้องลูก แม่รักลูกทั้งคู่ The Man in the Iron Mask (1998)
Brother! - Yeah.ลูกพี่ เออ.. Blues Harp (1998)
You're mumbling, brother! Explain.ชักจะอ้ำๆอึ้งๆไปแล้วนะ อธิบายมา Pola X (1999)
Brother! Spar with me once, okay?พี่ เราลองมาดวลกันดูมั้ย? Street Fighter Alpha (1999)
Brother! You're gonna enter, too, right?นี่พี่ พี่ก็จะเข้าแข่งเหมือนกันใช่มั้ย? Street Fighter Alpha (1999)
- That's Warner's older brother! - Who?พี่ชายของ วอนเนอร์ ใครนะ Legally Blonde (2001)
-I give up! -Stupid brother! -The "Battleship Yamato" is strong!ยอมแพ้แล้ว พี่ใจร้าย เรือรบ ยามาโตะ แข็งแกร่ง! Grave of the Fireflys (2005)
I got to go help my little brother! All right, go ahead.คงไม่มั้ง พวกแคลนวิ่งช้าจะตาย Harold (2008)
My brother! Brother!พี่ครับ! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brother \Broth"er\ (br[u^][th]"[~e]r), n.; pl. {Brothers}
   (br[u^][th]"[~e]rz) or {Brethren} (br[e^][th]"r[e^]n). See
   {Brethren}. [OE. brother, AS. br[=o][eth]or; akin to OS.
   brothar, D. broeder, OHG. pruodar, G. bruder, Icel.
   br[=o][eth]ir, Sw. & Dan. broder, Goth. br[=o][thorn]ar, Ir.
   brathair, W. brawd, pl. brodyr, Lith. brolis, Lett. brahlis,
   Russ. brat', Pol. & Serv. brat, OSlav. bratr[u^], L. frater,
   Skr. bhr[=a]t[.r], Zend bratar brother, Gr. fra`thr, fra`twr,
   a clansman. The common plural is {Brothers}; in the solemn
   style, {Brethren}, OE. pl. brether, bretheren, AS. dative
   sing. br[=e][eth]er, nom. pl. br[=o][eth]or, br[=o][eth]ru.
   [root]258. Cf. {Friar}, {Fraternal}.]
   1. A male person who has the same father and mother with
    another person, or who has one of them only. In the latter
    case he is more definitely called a {half brother}, or
    {brother of the half blood}.
 
   Note: A brother having the same mother but different fathers
      is called a {uterine brother}, and one having the same
      father but a different mother is called an {agnate
      brother}, or in (Law) a {consanguine brother}. A
      brother having the same father and mother is called a
      {brother-german} or {full brother}. The same modifying
      terms are applied to {sister} or {sibling}.
      [1913 Webster +PJC]
 
         Two of us in the churchyard lie,
         My sister and my brother.     --Wordsworth.
      [1913 Webster]
 
   2. One related or closely united to another by some common
    tie or interest, as of rank, profession, membership in a
    society, toil, suffering, etc.; -- used among judges,
    clergymen, monks, physicians, lawyers, professors of
    religion, etc. "A brother of your order." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We few, we happy few, we band of brothers,
       For he to-day that sheds his blood with me
       Shall be my brother.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. One who, or that which, resembles another in distinctive
    qualities or traits of character.
    [1913 Webster]
 
       He also that is slothful in his work is brother to
       him that is a great waster.      --Prov. xviii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       That April morn
       Of this the very brother.       --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   Note: In Scripture, the term brother is applied to a kinsman
      by blood more remote than a son of the same parents, as
      in the case of Abraham and Lot, Jacob and Laban. In a
      more general sense, brother or brethren is used for
      fellow-man or fellow-men.
      [1913 Webster]
 
         For of whom such massacre
         Make they but of their brethren, men of men?
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
   {Brother Jonathan}, a humorous designation for the people of
    the United States collectively. The phrase is said to have
    originated from Washington's referring to the patriotic
    Jonathan Trumbull, governor of Connecticut, as "Brother
    Jonathan."
 
   {Blood brother}. See under {Blood}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brother \Broth"er\, v. t. [imp. & p. p. {Brothered}.]
   To make a brother of; to call or treat as a brother; to admit
   to a brotherhood. --Sir W. Scott.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top