Search result for

besiedeln

(51 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -besiedeln-, *besiedeln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา besiedeln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *besiedeln*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And making them colonize the moon and Mars.Die sollen den Mond und den Mars besiedelnSlacker (1990)
Yeah, they need those to kind of colonize things.Die brauchen sie, um zu besiedelnSlacker (1990)
They wanted to settle the ocean.Sie wollten das Meer besiedelnSeaWest (1993)
"And Hell itself will come to town.""Und die Hölle selbst wird die Stadt besiedeln." Welcome to the Hellmouth (1997)
They've offered us protection in exchange for allowing them to move into deserted worlds along our borders.Sie bieten ihren Schutz an, dafür wollen sie verlassene PIaneten am Rande unseres Sektors besiedelnLines of Communication (1997)
They want only a place to have for their own because...Sie wollen nur einige PIaneten, die sie besiedeln können. Lines of Communication (1997)
They take life and use it for there own purpose.Sie besiedeln die Körper ihrer Opfer. The Nox (1997)
They hope to colonize Alpha Prime first.Sie hoffen, Alpha Prime als Erste besiedeln zu können. Lost in Space (1998)
We'd be colonising space now if it hadn't been for the Dark Ages.Hätte es das Mittelalter nicht gegeben, würden wir heute das All besiedelnEnigma (1998)
Could humans colonise deep space?Könnten Menschen das All besiedelnTerra Nova (2001)
Captain's Log, Stardate 54529.8.Wir helfen den Klingonen, ihre Heimat zu besiedeln, und das Leben an Bord der Voyager kehrt langsam zur Normalität zurück. - Computer, öffne diese Tür. Prophecy (2001)
Some new kind of alien, created to aid in the repopulation of the planet.Eine neue Art Außerirdischer, die den Planeten neu besiedeln soll. Existence (2001)
They salvaged various alien technology from them, and from their data banks they learned of the alien plan to recolonize the earth.Sie konnten Material von den Aliens bergen, und die Datenbanken verrieten den Plan der Aliens, die Erde neu zu besiedelnThe Truth (2002)
It was only with that knowledge that we were able to colonize Mars.Erst mit diesem Wissen gelang es der Menschheit, den Mars zu besiedeln(T)Raumschiff Surprise - Periode 1 (2004)
But our goal is not just to settle the land, but to unite the people.Wir wollen nicht nur das Land besiedeln, sondern auch das Volk einen. Campfire (2004)
I will cast my fate with theirs.Ich werde mein Schicksal mit ihnen besiedelnMutilation Ball (2004)
Could be a positive thing for a man, to be part of it all, help settle the country.Das könnte für einen Mann eine gute Sache sein, das Land zu besiedelnManifest Destiny (2005)
Some years back, there was call for workers to settle on Miranda.Vor Jahren rief man Arbeiter, um Miranda zu besiedelnSerenity (2005)
When you start this new world this world of Human and Hath remember that.Wenn Sie diese neue Welt besiedeln... diese Welt der Menschen und Hath... erinnern Sie sich daran. The Doctor's Daughter (2008)
- Over here! We need two men to repopulate the Earth.Wir brauchen zwei Männer, um die Erde neu zu besiedelnNature's Game Show (2008)
Find out wether we can colonize that rock here. That's your task.Finde heraus, ob wir diesen Stein hier besiedeln können, das ist deine Aufgabe. Orbital (2009)
I cannot imagine any other planet as ideal for a settlement.Ich kann mir keinen Planeten vorstellen, der besser zu besiedeln wäre. Orbital (2009)
Even if we don't find a planet to colonise, we can live indefinitely on the baseship.Selbst wenn wir keinen Planeten zum Besiedeln finden, können wir auf dem Basisschiff unbegrenzt leben. Deadlock (2009)
We have given up on making Earth ours.Wir haben den Plan aufgegeben, die Erde zu besiedelnSpace Battleship Yamato (2010)
But when I spotted you and the others living among us pretending to be humans I realized you wanna colonize our planet.Aber als ich herausgefunden habe, dass ihr mitten unter uns lebt und so tut, als ob ihr Menschen wärt, da ist mir klar geworden, dass ihr unseren Planeten besiedeln wollt. Conspiracy (2010)
We can reintroduce it to the wild and repopulate the species.Wir können es in die Wildnis wiederansiedeln und die Spezies neu besiedelnFry Am the Egg Man (2011)
So, the champagne would flow, then, the next day, someone would be arrested, someone would have lost their pants, and my mom would be found passed out behind the couch with one of her friend's husbandsFlügel wachsen, und sie gen Himmel fliegen, müssen wir beide diese Erde neu besiedeln. Jetzt hör mal zu, Cowboy. Diese Woche ist verdammt wichtig für mich. In Havoc & In Heat (2011)
And at some point they move on to humans.Und irgendwann danach besiedeln sie den Menschen. Zombie Ass: The Toilet of the Dead (2011)
Colonize our past?Unsere Vergangenheit zu besiedelnThe Dream Team (2012)
This is Christopher Colobus, the brave monkey who led a band of genetically engineered primates from Earth to colonize our planet.Das ist Christopher Colobus, der mutige Affe, der eine Gruppe von gentechnisch veränderten Primaten von der Erde anführte, um unseren Planeten zu besiedelnFry and Leela's Big Fling (2013)
This planet is the site of a failed human colony. You all know the risks.Man hat erfolglos versucht, diesen Planeten zu besiedelnHarlock: Space Pirate (2013)
They're called the Mohegan Bluffs, 'cause in the 16th century, when the Mohegan Indians tried to invade the island, the native Niantic pushed them back over this cliff and to their death.Man nennt sie die Klippen der Mohegan, denn als die moheganischen Indianer... im 16ten Jahrhundert versucht haben, die Insel zu besiedeln... haben die gebürtigen Niantics sie von den Klippen in den Tod gestürzt. Episode #1.4 (2014)
You think I want to repopulate with you?Sie denken, ich will mit Ihnen die Erde wieder besiedelnAlive in Tucson (2015)
In Mexico, there are these fish that have colonized the freshwater caves along Sierra del Abra.In Mexiko gibt es diese Fische, die die Süßwasserhöhlen besiedeln, an der Sierra del Abra. Luther Braxton (No. 21) (2015)
Well, to be honest, we only got married to repopulate.Also, um ehrlich zu sein, wir haben bloß geheiratet, um wiederzubesiedelnSweet Melissa (2015)
Phil, we think that you should repopulate with Melissa as well.Phil, wir denken... dass du auch mit Melissa wiederbesiedeln solltest. Dunk the Skunk (2015)
We think you should repopulate with Melissa.Wir denken, du solltest mit Melissa wiederbesiedelnSome Friggin' Fat Dude (2015)
Melissa can repopulate with him now and our babies won't have to have sex with each other.Melissa kann jetzt mit ihm wiederbesiedeln und unsere Babys werden nicht Sex miteinander haben müssen. Some Friggin' Fat Dude (2015)
Your husband appears intent on colonizing the sky, Mrs. Royal.Ihr Mann scheint fest entschlossen, den Himmel zu besiedeln, Mrs. Royal. High-Rise (2015)
in order to solve the human population growth problem a project for an exploration to Mars was launched.Im 25. Jahrhundert entschloss sich die Menschheit, den Mars zu besiedeln. Man wollte damit der Überbevölkerung auf der Erde Herr werden. Terra Formars (2016)
They don't colonize.Besiedeln sie sich nicht. The Death in the Defense (2016)
With few competitors, lemurs have been free to colonise almost every environment on the island.Durch wenig Konkurrenz waren Lemuren problemlos in der Lage, fast alle Lebensräume der Insel zu besiedelnIslands (2016)
I, King Ecbert, give you the right to settle the lands of East Anglia.Ich König Ecbert, übertrage dir das Recht, die Länder von East Anglia zu besiedelnThe Reckoning (2017)
"Diego Velázquez... "governor of Cuba... "for trade, settlement and discovery... under the command of Hernán Cortez. "Seiner Exzellenz, Diego Velázquez... des Gouverneurs von Kuba, absegeln... um Handel zu treiben, zu besiedeln und zu entdecken. Captain from Castile (1947)
You came to me with a great idea. "Let's move the boundary stakes on the Frenchmen," you said.Sie besiedeln das falsche Land... bauen darauf, und wir nehmen es ihnen wieder weg. The Fighting Kentuckian (1949)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansiedeln {n}; Ansiedlung {f}; Besiedeln {n}; Besiedlung {f}settling [Add to Longdo]
besiedeln; ansiedeln; ansässig werden; sich niederlassen | besiedelnd; ansiedelnd; ansässig werdend; niederlassend | besiedelt; angesiedelt; ansässig geworden; niedergelassento settle | settling | settled [Add to Longdo]
bevölkern; besiedelnto populate [Add to Longdo]
neu besiedelnto recolonize; to recolonise [Br.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  besiedeln [bəziːdəln]
     to settle
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top