Search result for

basars

(58 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basars-, *basars*, basar
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา basars มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *basars*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Basard and Clay, and they're...พวก Basar และ Clay และพวกเขา... Upper West Side Story (2012)
- And you are vlad the third, prince of wallachia, second son of the house of basarab, also known as Vlad Tepes,และท่านคือวลาดที่สาม เจ้าชายแห่งวาลาเคีย บุตรคนที่สองแห่งตระกูลบาซาราป หรือที่รู้จักกันดีในชื่อว่า วลาด เซเปส A Whiff of Sulfur (2013)
Enough to bargain, you're not on the market.Genug gefeilscht! Wir sind hier nicht auf einem BasarLe guignolo (1980)
You think this is a white sale?Ist das hier ein BasarTrue Confessions (1981)
Oh, I'm going to be working at my club's rummage sale and I thought I would donate a few things.Oh, ich arbeite beim Wohltätigkeitsbasar für meinen Klub, und ich dachte, dass ich etwas spende. There Goes the Neighborhood (1983)
Why didn't you tell me that you were gonna have a rummage sale?Warum hast du mir nicht gesagt, dass ihr einen Basar veranstaltet? There Goes the Neighborhood (1983)
I told my mother I was working at a rummage sale.Ich sagte meiner Mutter, dass ich bei einem Basar mithelfe. There Goes the Neighborhood (1983)
I'm not gonna call my mother and tell her the rummage sale is still running late.Ich werde meine Mutter nicht anrufen und sagen, dass der Basar noch läuft. There Goes the Neighborhood (1983)
- By the time we cleaned up after the rummage sale, it was pretty late.- Als wir aufgeräumt hatten, nach dem Wohltätigkeitsbasar, war es sehr spät. There Goes the Neighborhood (1983)
At 50,000 per, and we found out from one of the other mothers that Famiglia won't even take on a new client... until he sees a financial statement.Dieser Typ betreibt einen Babybasar. Switek und Zito haben seinen Namen in 102 Adoptionen gefunden. Baby Blues (1986)
Tomorrow's my school bake sale. Will you bake 100 of your special cookies?Morgen ist Kuchenbasar an meiner Schule. I'm There for You, Babe (1989)
You work day and night, in your trade.In eurem Basar arbeitet man wohl pausenlos. Hiver 54, l'abbé Pierre (1989)
Three bazaars and two parties. And, clear, for sale of work.Drei Flohmärkte, zwei Feiern und natürlich der WohltätigkeitsbasarThe Mysterious Affair at Styles (1990)
Hey, Clear the Way in the old bazaarFlott wird geprotzt jetzt im Stadtbasar Aladdin (1992)
After the market, you followed me to the hotel. I was concerned.Vom Basar folgten Sie mir zum Hotel. The English Patient (1996)
That day, did you follow me to the market?Damals, da bist du mir zum Basar gefolgt. The English Patient (1996)
Reminds me what you said at the bazaar back there.- Mir fällt nur grad ein, was du auf dem Basar da unten gesagt hast: Seven Years in Tibet (1997)
It's for the school bazaar.Es ist für den SchulbasarThe Sweet Hereafter (1997)
They help out at various... fundraising bazaars... though they aren't... churchgoers.sie helfen mit bei Basaren, wo Geld gesammelt wird, auch wenn sie keine Kirchgänger sind. The Sweet Hereafter (1997)
I think we should have a bake sale.Wir sollten einen Kuchenbasar machen. Hush (1999)
Clay didn't buy it at some outdoor bazaar, Phoebe.Clay hat sie nicht auf irgendeinem Basar gekauft, Phoebe. Feats of Clay (1999)
Collected money for the poor little homeless children at the church bazaar.Geld für arme Kinder auf einem Kirchenbasar gesammelt. 28 Days (2000)
Are we ever gonna get this sports centre built?Wie wäre es mit einem HerbstbasarThere's Only One Jimmy Grimble (2000)
- Mom, the Chilton bake sale is today.- Mom, heute ist Basar in der Schule! Cinnamon's Wake (2000)
Mom, the bake sale.Mom, der BasarCinnamon's Wake (2000)
- He looked good.Er war auch beim BasarCinnamon's Wake (2000)
What about our mortgage, huh? Bye-bye, doorman, co-op.Schluss mit dem schönen Traum vom Urlaub in Ägypten, wo wir zum Goldbasar wollten. Good Advice (2001)
30 years ago, I was knifed in a bazaar in Calcutta.Vor 30 Jahren verpasste man mir einen Messerstich im Basar in Kalkutta. The Royal Tenenbaums (2001)
On the other hand,what I identified is happening in the Linux world was a much more peer to peer decentralized, market or bazaar-like style, which has a very short release intervals and constant solicitation of feedback from people who are formally outside of the project.Und auf der anderen Seite, das, was ich identifizierte als das, was in der Linux Welt geschieht: Es war ein mehr "peer-to-peer"- dezentralisierter Markt, wie ein Basar, mit sehr kurzen Erscheinungsintervallen und einem stetigen Ansuchen um Feedback von Leuten, die formal außerhalb des Projekts stehen. Revolution OS (2001)
- It's no big deal.Es ist für einen WohltätigkeitsbasarConcert Interruptus (2001)
You, you, you, and you, con.Da herrscht Chaos, weil wir für einen Wohltätigkeitsbasar sammeln, aber es ginge. Concert Interruptus (2001)
It's about a group of people who own instruments... and stand in front of other people, holding them.Einer hat ein Basarplakat an die Tür gehängt? Koffeinfreier Kaffee, falls es eilt. Concert Interruptus (2001)
She must be one great baby-sitter, to earn enough money for that car.Entschuldigt bitte das Chaos, eine Verrückte wollte den Trödel für einen Basar sammeln. Concert Interruptus (2001)
What was she thinking of? Mind you, it couldn't taste any worse than that Tuna Surprise... she baked for the Bring and Buy.Aber es könnte nicht grausiger schmecken... als der Thunfischauflauf, den sie für den Basar gemacht hat. Undertaking Betty (2002)
This is a school, not a market!Dies hier ist eine Schule, kein BasarRachida (2002)
You met Debbie many times, had many conversations with her at bake sales,Du bist Debbie oft begegnet. Ihr habt euch unterhalten auf Schulfesten, Elternabenden, Basaren. One's Got Class and the Other One Dyes (2002)
- The book fair of '97... what you said to that one rude customer – uh!- Der Buchbasar 1997. Weißt du noch, dieser unhöfliche Kerl damals? One's Got Class and the Other One Dyes (2002)
That's my lava cookies for the bake sale.Meine Schokoladenkekse für den BasarEverybody Hurts (2002)
I saw him in the bazaar at Arrakeen with the tigers.- Ich hab ihn auf dem Basar von Arrakeen gesehen. Bei den Tigern. Episode #1.2 (2003)
Yes, a fundraiser to help remodel the church.Ja, ein Basar um bei der Restaurierung der Kirche zu helfen. Acacia (2003)
[Laughing]Steve Basaravich. Steve Moscow (2003)
Announcer: This is Steve Basaravich's second Moldy.Das ist Steve Basaravichs zweiter "Schimmler". Steve Moscow (2003)
We attended the Dorman School Bazaar last week.Wir waren neulich auf dem Basar der Dorman School. Emily Says Hello (2004)
The hospital would hold a bake sale, for God's sake.Das Krankenhaus würde sogar einen Kuchen-Basar veranstalten. Maternity (2004)
I lost my Carrie necklace. It's gone, and I'll never be able to replace it. I got it at that street fair when we were all together.Ich hab meine Carrie-Halskette verloren, sie ist weg, und ich kann sie nie mehr ersetzen, ich hab sie von dem Straßenbasar, wo wir alle zusammen waren, An American Girl in Paris: Part Une (2004)
The arms bazaar was open.Der Waffenbasar war eröffnet. Lord of War (2005)
Bazaar, they've got everything.Basar, da haben sie alles. The Tiger and the Snow (2005)
This man, Lukas Basarov.Diesen Mann, Lukas Basarov. Bob (2005)
My source found evidence that within 48 hours Basarov will receive a transmission regarding where and when the sale is taking place.Laut meinem Kontakt wird Basarov in den nächsten 48 Stunden informiert, wo und wann der Verkauf stattfinden soll. Bob (2005)
Dr. Basarov.Dr. Basarov. Bob (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
BASARA    B AH0 S EH1 R AH0
BASARA'S    B AH0 S EH1 R AH0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Basar {m}bazaar [Add to Longdo]
Wohltätigkeitsbasar {m}charity bazaar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばさりと[, basarito] (adv) (on-mim) with a thud [Add to Longdo]
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
ユニバーサル(P);ユニバサル[, yuniba-saru (P); yunibasaru] (adj-na,n) universal; (P) [Add to Longdo]
毒を食らわば皿迄[どくをくらわばさらまで, dokuwokurawabasaramade] (exp) (id) In for a penny, in for a pound [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top