Search result for

bussard

(103 entries)
(1.4684 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bussard-, *bussard*, bussar
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bussard มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bussard*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Honey-buzzard, osprey.Wespenbussard, Fischadler. The Falls (1980)
Swallow, gull, buzzard.Schwalbe, Möwe, BussardThe Falls (1980)
- Buzzard.- BussardThe Falls (1980)
It is also the fox's, the owl's and the adder's forest. and the forest dove's, the hawk's and the cuckoo's forest and the grey-dwarves', the trolls', the 'rumpnissarna's and 'vittrorna's forest.Und es ist auch der Wald der Räuber, ... und der Wald der Eulen, ... und der Wald der Mäusebussarde, ... und der Wald der Wildtauben und der Habichte, ... und des Kuckucks, ... und der Graugnome und Dunkeltrolle, Ronja Robbersdaughter (1984)
So, uh, maybe it's time for this old buzzard to kick Carla and Barry out of the nest and see if they can fly by themselves.Es ist wohl Zeit für den alten Bussard, Carla und Barry aus dem Nest zu werfen, mal sehen, ob sie selber fliegen können. Fast Food for Thought (1985)
And the notes on the line are E, G, B, D and F, with your right hand.Die Noten auf den Linien sind E, G, B, D und F, mit der rechten Hand. Ein großer Bussard droht Finken. D.A.R.Y.L. (1985)
I'm not drinking with this buzzard.Mit diesem Bussard trinke ich nicht. Love at Second Sight (1986)
A hare caught by a buzzard.Vielleicht ein Hase, den der Bussard geschlagen hat. Jean de Florette (1986)
Just follow the buzzards.Immer den Bussarden nach. You Better Watch Out (1987)
Don't poop out on us now. You'll be food for the buzzards.Gib nicht auf, sonst endest du als Nahrung für die Bussarde. Red Scorpion (1988)
I hate watching buzzards circle while I'm having sex.Ich hasse es, Bussarde fliegen zu sehen, während ich Sex habe. Hot off the Grill (1989)
These powdered eggs would gag a buzzard.Diese Trockeneier würden einen Bussard würgen! Memphis Belle (1990)
And he looked like a buzzard.Wie ein Bussard sah er aus. JFK (1991)
It's kind of like a buzzard, but it's got better hair.Es ist eine Art Bussard, aber mit besseren Haaren. Ja. Matchmaker Michelle (1991)
You're a sick old buzzard!Sie sind ein kranker alter BussardBram Stoker's Dracula (1992)
- Activate Bussard collector.- Bussard-Kollektor aktivieren. Cost of Living (1992)
We call him that because he eats like a buzzard.Er heißt so, weil er wie ein Bussard isst. A Perfect World (1993)
I take care of your Mr. Barbie for a modest fee, and you humiliate our houseguest.Ich behandele Ihren Direktor Burghard für ein Trinkgeld, und Sie tun so was. Ja, ich weiß, er heißt "Bussard". The Visitors (1993)
Take me to the Bussard collectors.Ich will zu den Bussard-Kollektoren. Liaisons (1993)
[Buzzard screams][Bussardschrei] Maverick (1994)
Must be them damn buzzard hawks.Müssen die verdammten Bussarde sein. Beavis and Butt-Head Do America (1996)
Captain, I recommend we use the Bussard collectors to gather the siriIIium. They'II cut through that nebula like ice cream scoops.Die Bussard-Kollektoren würden den Nebel wie Eisspatel durchschneiden. Flashback (1996)
We call him that because he eats like a buzzard.Er heiBt so, weil er wie ein Bussard isst. Perfect World (1997)
The Bussard collectors could be modified to gather plasma particles.Die Bussard-Kollektoren könnten modifiziert werden und Plasma sammeln. Real Life (1997)
Activating the Bussard collectors. It's working.Aktiviere die Bussard-Kollektoren. Real Life (1997)
I've agreed to assist Lieutenant Torres. She wishes to increase the efficiency of the Bussard collectors.Lieutenant Torres möchte die Bussard-Kollektoren verbessern. Drone (1998)
When the Captain told us to start collecting deuterium, Seven suggested a series of modifications to the Bussard collectors.Seven schlug Modifikationen an den Bussard-Kollektoren vor. Unforgettable (1998)
Well, it's difficult to say. The Bussard collectors are running at maximum, but it's a slow process.Die Bussard-Kollektoren arbeiten mit voller Kraft, aber es ist langwierig. The Haunting of Deck Twelve (2000)
I'm not sure. It could have something to do with the nadion emissions being produced by the Bussard collectors.Es könnte mit den Nadionemissionen zu tun haben, die von den Bussard-Kollektoren produziert werden. The Haunting of Deck Twelve (2000)
The Bussard collectors don't produce nadion emissions.- Wie bitte? Bussard-Kollektoren produzieren keine Nadionemissionen. The Haunting of Deck Twelve (2000)
I knew the story wasn't true the moment you said the Bussard collectors produced nadion emissions.Ich wusste es, als Sie sagten, die Bussard-Kollektoren produzierten Nadionemissionen. The Haunting of Deck Twelve (2000)
Goodbye to all the good cases and eventually the buzzards will start vying for my office.Adieu, gute Fälle! Und irgendwann kämpfen dann die Bussarde um mein Büro. All That Glitters (2002)
Mountain men, wolves and buzzards.Mountain Men, Wölfe und Bussarde. Manifest Destiny (2005)
- The bird the Sheriff got with his buzzard?- Der vom Bussard des Sheriffs geschnappt wurde? A Good Day to Die (2007)
Oh, the bird the Sheriff got with his buzzard.- Der vom Bussard des Sheriffs geschnappt wurde? We Are Robin Hood (2007)
Your breath could knock a buzzard off a shit wagon.Dein Atem könnte sogar einen Bussard auf einem Scheißhaufen umhauen. Cancer Man (2008)
Probably chopped upin little pieces and fed to the buzzards.Vermutlich in kleine Stücke zerhackt und an die Bussarde verfüttert worden. Crazy Handful of Nothin' (2008)
You root for our failures, like some buzzard waiting to swoop in.Du lauerst nur darauf, dass wir versagen, wie ein Bussard, stets bereit zuzustoßen. Stan by Me (2008)
It smells like a buzzard's butt fell off and then got sprayed on by a bunch of skunks.Das riecht wie 'n abgefallener Bussard-Hintern. Der 'ne Ladung Stinktier-Parfüm abbekommen hat. Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (2009)
Buzzards and rats and all that.Da sind Bussarde und Ratten und so. Seven Thirty-Seven (2009)
If the hawks don't make a quick lunch of you, then the buzzards will.Wenn euch die Falken nicht zum Frühstück verspeisen, dann tun es die Bussarde. Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
And if the buzzards don't get you the dingoes wait in the trees and as you fly by they...Und wenn die Bussarde euch nicht erwischen, dann warten die Dingos auf euch in den Bäumen. Und wenn ihr beide vorbeifliegt, dann... Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Pete's not out, the crowds are small, haven't seen the Buzzards.Petes ist nicht raus, die Menge ist klein, habe die Bussards noch nicht gesehen. All on a Mardi Gras Day (2010)
The Buzzards are coming.Die Bussards kommen noch. All on a Mardi Gras Day (2010)
The red-tailed hawks.- Die Rotschwanzbussarde. Murder Most Fowl (2010)
Not just birds. The red-tailed hawks.Die Rotschwanzbussarde. Murder Most Fowl (2010)
I'm sure they can.Aber wegen der Bussarde... Murder Most Fowl (2010)
Byron said that Len was going to verify the hawks.Byron sagte, dass Len die Bussarden überprüfen wollte. Murder Most Fowl (2010)
It's all birds.- Es sind alles Vögel. - Rotschwanzbussarde. Murder Most Fowl (2010)
But I doubt it was the hawks that killed him.Aber ich bezweifle, dass die Bussarde ihn getötet haben. Murder Most Fowl (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
BUSSARD    B AH1 S ER0 D

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bussard {m} [ornith.] | Bussarde {pl}buzzard | buzzards [Add to Longdo]
Adlerbussard {m} [ornith.]Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) [Add to Longdo]
Mäusebussard {m} [ornith.]Eurasian Buzzard (Buteo buteo) [Add to Longdo]
Rauhfußbussard {m} [ornith.]Rough-legged Buzzard (Buteo lagopus) [Add to Longdo]
Wespenbussard {m} [ornith.]European Honey-Buzzard (Pernis apivorus); Western Honey Buzzard [Add to Longdo]
Zweibindenbussard {m} [ornith.]Grey Hawk [Add to Longdo]
Fischbussard {m} [ornith.]Black-collared Hawk [Add to Longdo]
Weißschwanzbussard {m} [ornith.]White-tailed Hawk [Add to Longdo]
Weißkehlbussard {m} [ornith.]White-throated Hawk [Add to Longdo]
Mohrenbussard {m} [ornith.]Zone-tailed Hawk [Add to Longdo]
Augurbussard {m} [ornith.]Augur Buzzard [Add to Longdo]
Salvadoribussard {m} [ornith.]African Red-tailed Buzzard [Add to Longdo]
Madagaskarbussard {m} [ornith.]Madagascar Buzzard [Add to Longdo]
Kurzschwanzbussard {m} [ornith.]Short-tailed Hawk [Add to Longdo]
Galapagosbussard {m} [ornith.]Galapagos Hawk [Add to Longdo]
Mongolenbussard {m} [ornith.]Upland Buzzard [Add to Longdo]
Rotschwanzbussard {m} [ornith.]Red-tailed Hawk [Add to Longdo]
Weißbürzelbussard {m} [ornith.]White-rumped Hawk [Add to Longdo]
Rotschulterbussard {m} [ornith.]Red-shouldered Hawk [Add to Longdo]
Wegebussard {m} [ornith.]Roadside Hawk [Add to Longdo]
Bergbussard {m} [ornith.]African Mountain Buzzard [Add to Longdo]
Breitflügelbussard {m} [ornith.]Broad-winged Hawk [Add to Longdo]
Punabussard {m} [ornith.]Variable Hawk [Add to Longdo]
Rotrückenbussard {m} [ornith.]Red-backed Hawk [Add to Longdo]
Königsbussard {m} [ornith.]Ferruginous Buzzard [Add to Longdo]
Haitibussard {m} [ornith.]Ridgway's Hawk [Add to Longdo]
Felsenbussard {m} [ornith.]Jackal Buzzard [Add to Longdo]
Hawaiibussard {m} [ornith.]Hawaiian Hawk [Add to Longdo]
Präriebussard {m} [ornith.]Swainson's Hawk [Add to Longdo]
Magellanbussard {m} [ornith.]Rufous-tailed Hawk [Add to Longdo]
Rotbauchbussard {m} [ornith.]Rufous Crab Hawk [Add to Longdo]
Krabbenbussard {m} [ornith.]Common Black Hawk [Add to Longdo]
Savannenbussard {m} [ornith.]Savannah Hawk [Add to Longdo]
Schwarzbussard {m} [ornith.]Great Black Hawk [Add to Longdo]
Schlangenbussard {m} [ornith.]Congo Serpent Eagle [Add to Longdo]
Sperberbussard {m} [ornith.]Lizzard Buzzard [Add to Longdo]
Schneebussard {m} [ornith.]White Hawk [Add to Longdo]
Weißbrauenbussard {m} [ornith.]White-browed Hawk [Add to Longdo]
Weißhalsbussard {m} [ornith.]White-necked Hawk [Add to Longdo]
Zügelbussard {m} [ornith.]Black-faced Hawk [Add to Longdo]
Graurückenbussard {m} [ornith.]Grey-backed Hawk [Add to Longdo]
Bleibussard {m} [ornith.]Plumbeous Hawk [Add to Longdo]
Mantelbussard {m} [ornith.]Mantled Hawk [Add to Longdo]
Prinzenbussard {m} [ornith.]Barred Hawk [Add to Longdo]
Schieferbussard {m} [ornith.]Slate-coloured Hawk [Add to Longdo]
Möwenbussard {m} [ornith.]Semi-plumbeous Hawk [Add to Longdo]
Wüstenbussard {m} [ornith.]Harris' Hawk [Add to Longdo]
Celebeswespenbussard {m} [ornith.]Barred Honey Buzzard [Add to Longdo]
Schopfwespenbussard {m} [ornith.]Oriental Honey Buzzard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Bussard [busart] (n) , s.(m )
     buzzard
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top