ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brooksville

B R UH1 K S V IH0 L   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brooksville-, *brooksville*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา brooksville มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *brooksville*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Brooksville 73.Brooksville 73. Dead of Night (1974)
Brooksville 73Brooksville 73. Dead of Night (1974)
On the local scene tonight, Brooksville loses one of its most beloved citizens, the victim of a bizarre homicide.Brooksville verliert einen seiner beliebtesten Bürger, das Opfer eines bizarren Mordes. Dead of Night (1974)
Stabbed to death in his office late last night or early this morning according to Brooksville Police Chief, George Logan.Er wurde gestern Abend oder in den frühen Morgenstunden in seiner Praxis erstochen, wie der Polizeichef von Brooksville, George Logan, mitteilte. Dead of Night (1974)
The suspect is Andy Brooks, 3 Tall, Brooksville.Der Verdächtige heißt Andy Brooks, 3 Tall, BrooksvilleDead of Night (1974)
I'm filing a class action lawsuit against Brooksville Chemical.Ich reiche eine Sammelklage gegen Brooksville Chemical ein. Toxic (2013)
- Brooksville, Pennsylvania.- Brooksville, Pennsylvania. Toxic (2013)
Look at what Brooksville Chemical has done to your town's children.Schauen Sie, was Brooksville Chemicals Ihren Kindern angetan hat. Toxic (2013)
Compared to the rest of Western Pennsylvania, Brooksville has higher rates of cancer, miscarriage, and infertility.Verglichen mit dem Rest des westlichen Pennsylvania, hat Brooksville höhere Raten von Krebs, Fehlgeburten und Unfruchtbarkeit. Toxic (2013)
Brooksville Chemical!Brooksville Chemical! Toxic (2013)
Brooksville Chemical may have been founded here, but it is a multinational corporation now.Brooksville Chemicals mag hier gegründet worden sein, aber jetzt ist es ein multinationales Unternehmen. Toxic (2013)
It's your frivolous lawsuit that can turn Brooksville into the next Flint, Michigan.Es ist Ihre frivole Klage, die Brooksville in das nächste Flint, Michigan verwandeln kann. Toxic (2013)
I thought that's why you're here, to prove Brooksville Chemical covered up a spill!Ich dachte, deswegen wären Sie hier, um zu beweisen, dass Brooksville Chemicals eine Katastrophe vertuscht! Toxic (2013)
"Extreme home makeover," Brooksville edition."Extreme Heimverschönerung" Brooksville Ausgabe. Toxic (2013)
Uh, yes to the consents, and there's only one pediatrician in Brooksville.Ja zu den Einverständnissen, und es gibt nur einen Kinderarzt in BrooksvilleToxic (2013)
So, Brooksville Chemical finances its own study and then gives itself a clean bill of health.Also Brooksville Chemicals finanziert seine eigene Studie und gibt sich dann selbst eine saubere Gesundheitsbescheinigung. Toxic (2013)
You never had a case against Brooksville Chemical.Sie hatten nie einen Fall gegen Brooksville Chemicals. Toxic (2013)
She's in... Brooksville, Pennsylvania.Sie ist in Brooksville, Pennsylvania. Toxic (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BROOKSVILLE B R UH1 K S V IH0 L
BROOKSVILLE'S B R UH1 K S V IH0 L Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top