ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brainwashed

B R EY1 N W AA2 SH T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brainwashed-, *brainwashed*, brainwash, brainwashe
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As you know, she's been brainwashed by the evil Stefano.คุณก็รู้ หล่อนถูกเจ้าปีศาจ สตีฟาโนล้างสมอง Legally Blonde (2001)
No, you don't. Dad's brainwashed you. It's all a big lie.ไม่ นายไม่เห็นหรอก พ่อล้างสมองนาย มันเป็นเรื่องโกหก Frailty (2001)
And we are all completely brainwashed and there is no space left.และเราทุกคนถูกล้างสมองหมด และไม่มีพื้นที่เหลืออีก The Corporation (2003)
Your husband has literally brainwashed you and your children.สามีคุณล้างสมองคุณและพวกเด็ก ๆ The Astronaut Farmer (2006)
No One Believes Me! She Has You All Brainwashed!ไม่มีใครเชื่อฉันเลย เธอโดนนังนั่นล้างสมองหมดแล้ว Something's Coming (2007)
They're being brainwashed.พวกเขาถูกล้างสมองมางั้นรึ Appleseed Ex Machina (2007)
He, like, brainwashed kelly with all this literary crapเขา,แบบว่าล้างสมองเคลลี่ เกี่ยวกับวรรณกรรมบ้า ๆเรื่องแวมไพร์ No Such Thing as Vampires (2007)
You've been brainwashed, Tony.นายโดนล้างสมองไปแล้ว โทนี่ Hot Fuzz (2007)
Brainwashed into naivety by an old man with a murderous obsession.ล้างสมองความถูกต้องโดยชายแก่ ที่หลงไหลการฆาตรกรรม Hot Fuzz (2007)
Is this how you brainwashed Mindy?ถึงเวลาที่มินดี้ต้องเตรียมตัวเช่นกัน Kick-Ass (2010)
You say brainwashed. I say made it into a game.มาร์คัส Kick-Ass (2010)
You think I was brainwashed?นายคิดว่าฉันโดนล้างสมองหรอ? Subversion (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAINWASHED    B R EY1 N W AA2 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brainwashed    (v) brˈɛɪnwɒʃt (b r ei1 n w o sh t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 brainwashed \brainwashed\ adj.
   subjected to intensive forced indoctrination resulting in the
   rejection of old beliefs and acceptance of new ones.
   brainwashed prisoners of war; captive audiences for TV
   commercials can become brainwashed consumers {unbrainwashed}
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brainwashed
   adj 1: subjected to intensive forced indoctrination resulting in
       the rejection of old beliefs and acceptance of new ones;
       "brainwashed prisoners of war"; "captive audiences for TV
       commercials can become brainwashed consumers" [ant:
       {unbrainwashed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top