Search result for

bookin

(41 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bookin-, *bookin*
Possible hiragana form: ぼおきん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
booking[N] การจองล่วงหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
booking(บุค'คิง) n. สัญญา,การตกลง,การจอง
booking clerkn. คนขายตั๋ว
booking halln. ห้องขายตั๋ว
booking officen. ห้องขายตั๋ว

English-Thai: Nontri Dictionary
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sline? Booking agent? What about him?ไซลน ตัวแทนจองตั๋ว เขาเป็นอย่างไรบ้าง The Blues Brothers (1980)
You don't have to worry about bookings or agents, or publicists or anything.ไม่ต้องห่วงเรื่องกำหนดงาน หรือเอเย่นต์... หรือนักข่าว.. Walk the Line (2005)
I'm sorry. There may be mistake during the booking...ต้องขอโทษนะึคะ อาจเกิดความผิดพลาดทางการจอง... Train Man (2005)
You're finishing' reports,you're booking prisoners, so the 25 minutes around the first/second shift, that's a bad guy's golden window.ได้โปรด L.D.S.K. (2005)
- That race was a pisser! - You were booking!การแข่งขันนั่นคือ ไม่ดี! Cars (2006)
Those are from crime scenes and booking photos.นี่เป็นภาพที่เกิดเหตุ จากแฟ้มของตำรวจ The Usual Suspects (2006)
But eventually, we both know you're gonna give me the key and I'm gonna go up to the room and I'm gonna write my story and your bookings are gonna go up 50%.แต่ สุดท้ายแล้ว เราต่างก็รู้ดี คุณจะให้กุญแจผมไหม ผมจะได้ขึ้นไปที่ห้อง และผมก็จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ และยอดจองโรงแรมของคุณก็จะเพิ่มขึ้นถึง 50% 1408 (2007)
Before you start booking anything, there's something you need to know.ก่อนที่คุณคิดจะทำอะไรต่อ, มีบางอย่างที่คุณควรรู้. Committed (2008)
I got a new girl in booking. Dumb bitch doubled up my acts.ฉันมีสาวมาใหม่ลงคิว โชว์เมียงู 2 รอบ Pilot (2008)
It takes a while to get someone like El Jefe completely through booking.มันต้องใช้เวลาในการจับคนอย่างเอลเ จฟเข้าห้องขัง Double Blind (2009)
And while you're sitting in dallas central bookingและ ช่วงที่คุณกำลังนั่งในห้องสอบสวน Pleasure Is My Business (2009)
Tell him I've got a new booking.บอกเค้าหน่อยผมจองที่ให้เล่น Nowhere Boy (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนขายตั๋ว[N] booking clerk, Example: ใครๆ ก็ทำผิดทำพลาดกันได้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือคนขายตั๋ว
ห้องขายตั๋ว[N] box office, See also: booking office, ticket office, Example: ผู้คนไปยืนออเบียดเสียดกันอยู่ที่ห้องขายตั๋ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องจำหน่ายตั๋ว[n. exp.] (hǿng jamnāi tūa) EN: ticket office ; booking office   FR: billeterie [f]
การจอง[n.] (kān jøng) EN: booking ; reservation   FR: réservation [f]
การตกลง[n.] (kān toklong) EN: agreement ; booking   FR: accord [m]
สำนักงานจองตั๋ว[n. exp.] (samnakngān jøng tūa) EN: booking office   FR: bureau de location [m]
สำนักงานสำรองที่นั่ง[n. exp.] (samnakngān samrøng thīnang) EN: booking office   FR: bureau de réservation [m]
สัญญา[n.] (sanyā) EN: contract ; agreement ; booking   FR: contrat [m] ; convention [f] ; engagement [m] ; promesse [f] ; accord [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOKIN    B UH1 K IH2 N
BOOKING    B UH1 K IH0 NG
BOOKINGS    B UH1 K IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
booking    (v) (b u1 k i ng)
bookings    (n) (b u1 k i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーブッキング[, o-ba-bukkingu] (n) overbooking [Add to Longdo]
ダブルブッキング[, daburubukkingu] (n) double booking [Add to Longdo]
フリーブッキング[, furi-bukkingu] (n) free booking [Add to Longdo]
ブッキング[, bukkingu] (n) booking [Add to Longdo]
ブロックブッキング[, burokkubukkingu] (n) block booking [Add to Longdo]
記載[きさい, kisai] (n,vs) (See 記録) record; statement; description; mention; listing; registration; booking; entry; (P) [Add to Longdo]
自由契約[じゆうけいやく, jiyuukeiyaku] (n) (1) free agency; free contract; free booking; (adj-no) (2) freelance [Add to Longdo]
集荷(P);蒐荷[しゅうか, shuuka] (n,vs) collection of cargo; cargo booking; (P) [Add to Longdo]
前売り(P);前売[まえうり, maeuri] (n,vs) advance sale; booking; (P) [Add to Longdo]
早割[はやわり, hayawari] (n) discount for early booking [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top