ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bones

B OW1 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bones-, *bones*, bone
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bare bonesn. ปริมาณหรือจำนวนที่น้อยที่สุดแล้ว,ส่วนที่สำคัญที่สุด, See also: barebones adj.
crossbones(ครอส'โบนซ) n.,pl. กระดูกที่ไขว้กันเป็นเครื่องหมายแสดงความตาย
lazybones(เล'ซีโบนซ) n. คนขี้เกียจ
skull and cross bonesn. หัวกะโหลกและกระดูกไขว้เคยเป็นสัญลักษณ์ของธงโจรสลัด ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์วัตถุมีพิษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I made my bones when you were out with cheerleaders.I made my bones when you were out with cheerleaders. The Godfather (1972)
- This is the last known address... of Bones Malone and Blue Lou Marini.ของ โบนส แมโลน และ บลู ลู มารีนี The Blues Brothers (1980)
They may torture my body break my bones even kill me.พวกเขาอาจทารุณผม หักกระดูกผม หรือแม้แต่ฆ่าผม Gandhi (1982)
It's principally bones and beaks.มันเป็นหลักกระดูกและจะงอยปาก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Bones are all shattered.กระดูกแตกหมดเลย Goodfellas (1990)
Always remember, your bones will not break in a bobsled.แต่จำไว้ กระดูกคุณ จะไม่หักในบ๊อบสเลด Cool Runnings (1993)
Twist the bones and bend the back.บิดกระดูก และงอหลัง. Hocus Pocus (1993)
Legend has it that the bones of a hundred children were buried within these walls.ตำนานเล่ากันว่า กำแพงนี้ได้ฝังกระดูกของเด็กกว่าร้อยคนไว้ในนี้ Hocus Pocus (1993)
And in my bones I feel the warmthและในร่างกระดูกของฉัน / ฉันรู้สึกถึงความอบอุ่น The Nightmare Before Christmas (1993)
My first day here, he beat me... because I threw out the bones from dinner.วันแรกที่ฉันมา... เขาซ้อมฉันที่ทิ้งเศษกระดูก Schindler's List (1993)
The bones say you must. No one else can atone for your father's sin.กระดูกทำนายว่าเจ้าต้องแข่ง ไม่มีใครล้างบาปพ่อเจ้าได้ Rapa Nui (1994)
You know, I have to go upstairs and... take my calcium so my bones don't break into little pieces... my aspirin, so my heart doesn't clog up... my Metamucil, so I don't get colon cancer... and, of course, my estrogen to convince my body... that I'm still 23.รู้ไหม ฉันต้องขึ้นข้างบนแล้ว ต้องกินแคลเซี่ยม กระดูกฉันจะได้ไม่เปราะ Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bonesAn efficient FBI agent does not make any bones about carrying out his duties.
bonesBe reduced to skin and bones.
bonesDogs often bury bones.
bonesHe broke one of the bones in his leg.
bonesHe'll not live to make old bones.
bonesHe makes no bones about admitting it.
bonesI don't like to eat fish with many bones.
bonesI feel in my bones that the party will be a great success.
bonesI feel in my bones that they will never get along well together.
bonesIt was a cat starved to skin and bones.
bonesNo bones broken.
bonesThe Congressman broke the news of conspiracy and made no bones about taking drastic action against it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัฐิ[atthi] (n) EN: ashes ; bones  FR: cendres funéraires [fpl]
เชิงกราน[choēngkrān] (n) EN: pelvis ; pelvic bones ; hip bone  FR: bassin [m]
กระดูกเชิงกราน[kradūk choēngkrān] (n) EN: pelvis ; pelvic bones ; hip bone  FR: bassin [m]
กระดูกฝ่ามือ[kradūk fā meū] (n) EN: metacarpus ; metacarpal bones  FR: métacarpe [m] ; métacarpien [m]
กระดูกขากรรไกร[kradūk khākankrai] (n, exp) EN: jawbones  FR: maxillaire [m]
กระดูกข้อมือ[kradūk khømeū] (n, exp) EN: carpal bones ; carpus  FR: carpe [m]
กระดูกข้อเท้า[kradūk khøthāo] (n, exp) EN: tarsal bones ; tarsus
กระดูกกลางฝ่าเท้า[kradūk klāng fā thāo] (n, exp) EN: metatarsus ; metatarsal bones  FR: métatarse [m]
กระดูกเพดาน[kradūk phēdān] (n) EN: palatine bones  FR: os du palais [m]
กระดูกเท้า[kradūk thāo] (n) EN: metatarsal bones  FR: métatarse [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BONES B OW1 N Z
BONESTEEL B OW1 N S T IY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bones (v) bˈounz (b ou1 n z)
boneshaker (n) bˈounʃɛɪkər (b ou1 n sh ei k @ r)
boneshakers (n) bˈounʃɛɪkəz (b ou1 n sh ei k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hái, ㄏㄞˊ, ] bones of the body, #10,247 [Add to Longdo]
骨骼[gǔ gé, ㄍㄨˇ ㄍㄜˊ, ] bones; skeleton, #13,992 [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] bones of leg; wrestle, #20,596 [Add to Longdo]
白骨[bái gǔ, ㄅㄞˊ ㄍㄨˇ, ] bones of the dead, #26,200 [Add to Longdo]
[niè, ㄋㄧㄝˋ, / ] bones of the temple (on the human head); see 顳顬|颞颥, temple, #27,698 [Add to Longdo]
骨殖[gǔ zhí, ㄍㄨˇ ㄓˊ, ] bones of the dead [Add to Longdo]
骨烬[gǔ jìn, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] bones and ashes; remains (after Buddhist cremation) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐうたら;グータラ[guutara ; gu-tara] (n,adj-na,adj-no) lazybones; good-for-nothing; idler [Add to Longdo]
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]
ガボン共和国[ガボンきょうわこく, gabon kyouwakoku] (n) Gabonese Republic [Add to Longdo]
シクリッド科[シクリッドか, shikuriddo ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]
ジョリーロジャー[jori-roja-] (n) Jolly Rodger; pirate skull-and-crossbones flag [Add to Longdo]
ドクロマーク;どくろマーク[dokuroma-ku ; dokuro ma-ku] (n) skull and crossbones [Add to Longdo]
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person [Add to Longdo]
海賊の髑髏[かいぞくのどくろ, kaizokunodokuro] (n) skull and crossbones (pirate flag); Jolly Roger [Add to Longdo]
[がら, gara] (n,n-pref) (1) (uk) (See 鶏がら) chicken bones (e.g. for soup); chicken carcass; (n) (2) (uk) poor-quality coke (coal); (suf) (3) (uk) left-overs; remnants [Add to Longdo]
筋骨[きんこつ;すじぼね, kinkotsu ; sujibone] (n) muscles (sinews) and bones; structure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bones
   n 1: a percussion instrument consisting of a pair of hollow
      pieces of wood or bone (usually held between the thumb and
      fingers) that are made to click together (as by Spanish
      dancers) in rhythm with the dance [syn: {bones},
      {castanets}, {clappers}, {finger cymbals}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top