ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bindles

B IH1 N D AH0 L Z   
91 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bindles-, *bindles*, bindle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bindles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bindles*)
English-Thai: Nontri Dictionary
bindle(n) คนร่อนเร่,คนพเนจร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, sure we are. I got three cans of beans in my bindle.กินสิ ฉันมีถั่วสามกระป๋องในห่อผ้า Of Mice and Men (1992)
Not Curley, not his old man, not a damn one of you bindle stiffs! George, she's crying.ทั้งเคอร์ลีย์ ทั้งพ่อเขา รวมทั้งพวกทึ่มแบบพวกนาย จอร์จ เธอร้องไห้ Of Mice and Men (1992)
You look like some kind of bindle stiff.สารรูปนาย เหมือนพวกคนจรหมอนหมิ่น Time After Time (2012)
Raymond, I cannot be casual.Raymond, ich will keine unverbindliche Affäre. Bonjour Tristesse (1958)
I've never been less casual in my life.Ich war nie im Leben verbindlicher als jetzt. Bonjour Tristesse (1958)
It's none committal.Es ist unverbindlich. The Grass Is Greener (1960)
WHAT KIND OF RESPONSIBILITIES SOMEBODY LIKE YOU GOT, HM?Was für Verbindlichkeiten hat denn jemand wie du, hm? A Passage for Trumpet (1960)
NO RESPONSIBILITIES.Keine Verbindlichkeiten. A Passage for Trumpet (1960)
There was an order to tie the enemy's forces down.Es gibt den Befehl eine verbindliche Bekämpfung durchzuführen. Kwiecien (1961)
Thank you.Verbindlichen Dank! Nine Days of One Year (1962)
Much obliged. I'll do that.Verbindlichsten Dank, das mach ich. The Hunt (1962)
May help us discover what Moran bought.Danke, verbindlichst. Vielleicht machen wir dort ausfindig, was Moran gekauft hat. Death at Bargain Prices (1965)
Thank you, sir.Meinen verbindlichsten Dank, Sir. Batman: The Movie (1966)
Well, thanks.- Verbindlichen Dank. Hogan Gives a Birthday Party (1966)
- Easy, Captain! Not so fast.. We're talking about an imaginary cuckold.Dies ist ein Plauderstündchen ohne Namensnennung, unverbindlich. Mafia (1968)
You got a very sincere manner.Sie wirken sehr verbindlich. Lady in Cement (1968)
I am very grateful.Danke. Verbindlichsten Dank. The Valley of Death (1968)
- Thank you, very much.- Verbindlichsten Dank. Phantoms (1970)
Much obliged.Verbindlichen Dank. The Andromeda Strain (1971)
Thank you very much.Verbindlichsten Dank. Diamonds Are Forever (1971)
Thank a lotVerbindlichsten Dank! L'aventure, c'est l'aventure (1972)
I will... will pay you with my body, with my love... with the paradise that is within me.Tun Sie es! Der erste Gedanke zählt! Was gesagt wurde, ist verbindlich. Those Dirty Dogs (1973)
Overhead ... $10,500 ...Dazu die Wechselverbindlichkeiten, sagen wir 4,5 Millionen. Vincent, François, Paul and the Others (1974)
All binding, properly sworn to witnessed and attested.Alles verbindlich, geschworen, bezeugt und beglaubigt. The Man Who Would Be King (1975)
Thank you so much.Nochmals verbindlichsten Dank! The Wing or The Thigh? (1976)
We could have a nonserious dinner. - Seriously.Wir könnten doch ganz unverbindlich zu Abend essen, das meine ich ernst. Obsession (1976)
- Shut up and quit complaining!Verbindlichen Dank! Beast with a Gun (1977)
Thank you very much.Verbindlichsten Dank. The Lacemaker (1977)
CALLED PHEROMONES. IT CAUSES AN OBLIGATORY RESPONSE.Dies verursacht eine verbindliche Reaktion. Empire of the Ants (1977)
OBLIGATORY.Verbindlich. Empire of the Ants (1977)
Whatever happened between you and I, 3 years ago was all very nice, but it was just a fleeting affair.- Hören Sie mal, mein Kurzzeitliebhaber, was vor drei Jahren zwischen uns war, war sicher sehr charmant und schön. Aber es war völlig unverbindlich. Dear Inspector (1977)
If you don't fight him who's going to pay this month's expenses?Wenn du nicht kämpfst, wie zahlen wir dann unsere Verbindlichkeiten? The Fearless Hyena (1979)
Lucas´ notes are explicit:Hör mal, die Notizen von Lucas sind verbindlich. The Last Metro (1980)
Make sure that the cable is noncommittal as well. Yeah.Halten Sie das Telegramm so unverbindlich wie möglich. The Final Conflict (1981)
With a statement saying he will have failedSie werden verbindlich erklären müssen, versagt zu haben, wenn ihr Projekt nicht das Resultat erzielt, das vorgegeben war. The Challenge (1982)
And the third condition of your contract... concomitant to the other two... and legally binding... and efficiently undertaken... and for what is a man without property... and foresight... is your death.Und die dritte Bedingung, die die beiden anderen begleitet... - Die rechtsverbindlich ist... - Und ausgeführt wird... The Draughtsman's Contract (1982)
Nοw, lοοk here, Bantry. I'd like yοur absοlute assurance that yοu have never in fact seen this girl befοre.Pass auf, Bantry, ich brauche von dir die verbindliche Aussage, dass du dieses Mädchen noch nie vorher gesehen hast. Part 1 (1984)
- What's that?Für Adelaide ist zumindest ein Prinzip der Jeffersons verbindlich. Part 3 (1984)
- No room for commitments!- Kein Platz für Verbindlichkeiten! - Amen! Children of the Corn (1984)
A pact with the devil is not valid.- Vielleicht wurden sie gezwungen. - Teufelspakte sind nicht rechtsverbindlich. The Swords of Wayland (1984)
- You bet.- Verbindlichsten Dank. The Escape (1986)
- Just assuming, without prejudice.Nur angenommen. Ganz unverbindlich. One of Us (1986)
Oh thank you very much, will she be long?- Oh, verbindlichsten Dank. Mona Lisa (1986)
- No strings attached.Ganz unverbindlich. Fatal Attraction (1987)
Thank you.Danke verbindlichst. Spaceballs (1987)
Stu, legally, Bruner never established a conservatorship of Raymond?Stu, Bruner hat Rays Vormundschaft nie rechtsverbindlich geregelt? Rain Man (1988)
No obligation.Ganz unverbindlich. Short Circuit 2 (1988)
But you're so smooth I figured you were hiding something too.Du bist so unverbindlich. Ich dachte, du verheimlichst mir auch was. Tequila Sunrise (1988)
Just a little.So was Unverbindliches? He Ain't Heavy, He's Willie's Brother (1989)
Blood ties are weaker than money.Blutsbande sind weniger verbindlich als Geld. Marquis (1989)

CMU English Pronouncing Dictionary
BINDLE B IH1 N D AH0 L
BINDLES B IH1 N D AH0 L Z
BINDLEY B IH1 N D L IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höflichkeit {f}; Verbindlichkeit {f} | Höflichkeiten {pl} | aus Höflichkeit; aus Gefälligkeitcourtesy | courtesies | by courtesy [Add to Longdo]
unverbindliche Preisempfehlung {f}recommended retail price [Add to Longdo]
Qualitätsverbindlichkeiten {pl}quality-related liabilities [Add to Longdo]
Verbindlichkeit {f}bindingness [Add to Longdo]
Verbindlichkeit {f}; Verpflichtung {f}; Abnahmeverpflichtung {f}commitment [Add to Longdo]
Verbindlichkeit {f}; Verpflichtung {f} | Verbindlichkeiten {pl}liability | liabilities [Add to Longdo]
Verbindlichkeiten {pl}accounts payable [Add to Longdo]
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutenamounts owed to credit institutions [Add to Longdo]
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | kurzfristige Verbindlichkeitenamounts owed to affiliated undertakings | current liabilities [Add to Longdo]
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungenaccounts payable trade [Add to Longdo]
ohne Verbindlichkeit; ohne Obligo [jur.]without prejudice [Add to Longdo]
Verbriefung {f} von Krediten in Wertpapierform; wertpapiermässige Unterlegung von Verbindlichkeiten [fin.]securitization; securitisation [Br.]; securitization of debt [Add to Longdo]
bindend; verbindlich {adj} | rechtlich bindendbinding | legally binding [Add to Longdo]
diensteifrig; verbindlich {adj} | diensteifriger | am diensteifrigstenobliging | more obliging | most obliging [Add to Longdo]
einstellend; verbindlichengaging [Add to Longdo]
rechtsverbindlich {adj}legally binding [Add to Longdo]
sonstige Verbindlichkeitenaccounts payable other [Add to Longdo]
unverbindlich {adj}without obligation; without engagement [Add to Longdo]
unverbindlichnot binding [Add to Longdo]
verbindlich {adj}obliging [Add to Longdo]
verbindlich; freundlich {adj}sympathetic [Add to Longdo]
verbindlich; verpflichtend {adj}obligatory [Add to Longdo]
verbindlichallying [Add to Longdo]
verbindlichcombinable [Add to Longdo]
verbindlich {adj}urbane [Add to Longdo]
verbindlich {adv}bindingly [Add to Longdo]
verbindlich {adv}engagingly [Add to Longdo]
verbindlich {adv}obligingly [Add to Longdo]
verbindliche Sprachregelungauthentic language [Add to Longdo]
verbindliches Angebotbinding offer [Add to Longdo]
etw. verbindlich erklärento officially state sth. [Add to Longdo]
etw. verbindlich reservierento make a confirmed reservation for sth. [Add to Longdo]
etw. verbindlich vereinbart habento have a binding agreement [Add to Longdo]
verbindlich zusagento accept definitely [Add to Longdo]
verlässlich; zuverlässig; verbindlich; betriebssicher {adj} | verlässlicher; zuverlässiger; verbindlicher; betriebssicherer | am verlässlichsten; am zuverlässigsten; am verbindlichsten; am betriebssicherstenreliable | more reliable | most reliable [Add to Longdo]
vorrangige Verbindlichkeitenantecedent debt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top