ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

berettas

B ER0 EH1 T AH0 S   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -berettas-, *berettas*, beretta
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา berettas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *berettas*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nine millimeter Beretta.เบเร็ตต้า 9 มม. Four Brothers (2005)
Oh, look at this Beretta.ดูเบเร็ตต้านี่สิ Four Brothers (2005)
The day after the St. Mary's outbreak Percy gives his Beretta a blowjob, Keyes dies in a fire...หลังจากไวรัสระบาด... ที่เซนต์แมรี่ ...เพอซี่ยิงตัวตาย, คีย์ตายเพราะถูกไฟคลอก... V for Vendetta (2005)
This is a Beretta 92F.พวกนี้เป็นใคร? เรามาทำอะไรอยู่ที่นี่? Mission: Impossible III (2006)
Beretta's not an old tampon.ปืนBerettaนะไม่ใช่ผ้าอนามัยที่ใช้แล้ว Patch Over (2008)
A Beretta 93!- เช็คดูดิ - ไม่มีว่ะ Gomorrah (2008)
Beretta m9, same type of weapon used in the robberies.บาร์เรตต้า 9 มม.แบบเดียวกับที่ใช้ในการปล้น Double Blind (2009)
It's a 9mm Beretta.มันคือปืน 9 มม. บาเร็ตต้า Episode #1.6 (2010)
I've got a Beretta with one clip,ฉันมีปืนบาเร็ตต้า และก็แม็กกาซีนอันนึง Guts (2010)
WITH A BERETTA 70 STRAPPED TO HER THIGH.กับคาด Beretta 70 ที่ขาอ่อน Skyfall (2012)
I LIKE YOU BETTER WITHOUT YOUR BERETTA.ผมชอบคุณ ตอนที่ไม่มี Beretta นั่นแหละ Skyfall (2012)
Okay, we got eight principals, four low-vel riot shotguns, three Berettas, low-vel semis.โอเค มีนักโทษ8คน ลูกซอง 4,ปืนสั้น 3,ปืนกล 1 Lockout (2012)
-Uzi, Beretta? Look, on the cheap-cheap.ไม่แพงด้วยนะ The Purge: Anarchy (2014)
I mean, it's a standard Beretta.ปืนบาเร็ตตาแบบมาตรฐาน The Guest (2014)
It's a very similar weapon to the Beretta, but I prefer the recoil.อาจจะดูเหมือน บาเร็ตตากระบอกอื่น แต่ขอให้ดูที่แรงถีบ The Guest (2014)
Yeah, the Beretta...ใช่เบเร็ตต้า เม The Big Short (2015)
Or that Papa kept a Beretta Nine-millimeter under the sink with the bleach.ไม่รู้ว่าพ่อเก็บเบเร็ตต้า 9 มม. ไว้ใต้อ่างกับน้ำยาซักผ้า Spectre (2015)
It's a Beretta M9. Built-in laser sight, the works.ปืนบาเร็ตต้า เอ็มไนน์ มีเป้าเล็งเลเซอร์ Max (2015)
Looks like we're missing a Beretta 418 from the fuel truck.ดูเหมือนปืนบาเร็ตต้า418ของเราหายไป จากรถเชื้อเพลิง The New Frontier (2017)
It's a small caliber Baretta, in very poor condition.Das ist eine Beretta. Aber in sehr schlechtem Zustand. Big Deal on Madonna Street (1958)
Damned Beretta again.Wieder diese BerettaDr. No (1962)
I've used a Beretta for 10 years.Ich habe seit zehn Jahren eine BerettaDr. No (1962)
Just leave the Beretta.- Lassen Sie die Beretta ruhig hier. Dr. No (1962)
The bullets were fired at close range from a.25 calibre Beretta automatic. Fact.Sie wurden aus der Nähe mit einer Beretta-Automatic, Kaliber.25, abgefeuert. A Shot in the Dark (1964)
There's an infrared camera, a tape recorder in the shoulder padding, a Beretta in the buttonhole, and a cute little minigun in the gusset. Yes.Da ist eine Infrarotkamera, ein Kassettenrekorder im Schulterpolster,... ..eine Beretta im Knopfloch und ein niedliches Minigewehr im Zwickel. Casino Royale (1967)
- Oh, it's very small. - Big enough to steal a Beretta.Aber schon groß genug, um eine Beretta zu klauen. House of Cards (1968)
- Your Beretta?- Deine BerettaPilot (1975)
- My Beretta.- Meine BerettaPilot (1975)
- Beretta.- BerettaCuba (1979)
Beretta 9mm.Beretta 9mm. Giallo a Venezia (1979)
The bullets were fired at close range from a.25 Beretta automatic.Sie wurden aus nächster Nähe aus einer 25er Beretta Automatik abgefeuert. Trail of the Pink Panther (1982)
A Beretta?Eine BerettaThe Great McCarthy (1984)
Beretta, left-hand twist.Beretta, für Linkshänder. The Great McCarthy (1984)
By the way, it was a Beretta.Übrigens: Es war eine BerettaSteele Hanging in There: Part 2 (1987)
Takes 15 in the mag, one up the pipe wide ejection port, no feed jams.9 mm Beretta. 15 im Magazin eine im Lauf. Große Auswurfsöffnung. Keine Ladehemmung. Lethal Weapon (1987)
Yep, a Beretta.Ja, eine BerettaLethal Weapon 2 (1989)
First, the simplest of all... the Beretta 93R, 9mm automatic, 20 shots maximum.Fangen wir mit der Einfachsten an. Eine Beretta 93-R, neun Millimeter, mit höchstens 20 Schuss. La Femme Nikita (1990)
- And my Beretta.- Und meine BerettaJennifer 8 (1992)
- The Beretta was in the right.- Die Beretta war in der rechten. Jennifer 8 (1992)
The gun in my right hand was a Beretta.Die Waffe in meiner rechten Hand war eine BerettaJennifer 8 (1992)
9mm Berettas. Hollow-point ammunition.9mm Berettas mit Munition. White Sands (1992)
We've 75 rounds for the Beretta, but only 20 for the Sig-Sauer.Wir haben 75 Runden für die Beretta, aber nur 20 für die Sig Sauer. Mission: Impossible (1996)
Good.Als er auf die Straße kam, wurde er von einer Beretta niedergeschossen. Forget Me Not (1996)
I want two legal guns, a Colt and a Beretta.Ich will zwei legale Pistolen. Einen Colt und eine BerettaSara (1997)
The Beretta 92F with a Pachmayr grip, totally stainless.Für mich ist die Beretta 92F Pachmayr-Griff und natürlich stainless. Rape Me (2000)
The beretta M-9 is an automatic, so the slide cocks back after each shot.Diese Beretta M-9 ist eine automatische Waffe, also schlägt der Bolzen automatisch nach jedem Schuss zurück in die Ausgangsposition. Joint Security Area (2000)
-Only the standard issue Beretta.- Nur die Standard-Beretta. - Gut, mitbringen. Training Day (2001)
-9mm Beretta. -Like that?- 'ne 9-Millimeter-BerettaTraining Day (2001)
Give me your Beretta.Geben Sie mir lhre BerettaThe Sentinel (2002)
There were... two guards, each with 9mm Berettas.Es waren zwei Wachen da, mit 9-mm-Beretta-Pistolen bewaffnet. Thoughtcrimes (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary
BERETTA B ER0 EH1 T AH0
BERETTAS B ER0 EH1 T AH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベレッタ[, beretta] (n) Beretta (Italian firearm manufacturer) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top