Search result for

benefits

(49 entries)
(0.1986 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -benefits-, *benefits*.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benefitsผลกำไรประโยชน์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
benefitsAustralians are, on the whole, pleased with the stabilizing benefits of their political system.
benefitsBut the benefits are significant at all ages.
benefitsThe company provides health care and life insurance benefits for all of its employees.
benefitsTim's employer promised him pie in the sky benefits.
benefitsIf we eat garlic with caution, we will gain benefits.
benefitsWe can say that there's not a clear winner in terms of a policy to curtail medical expenses and benefits.
benefitsYou will derive great benefits from learning English.
benefitsThe sooner you give up, the greater the benefits.
benefitsThere are marked, rapid and steadily increasing health benefits to giving up.
benefitsNowadays we are apt to forget the benefits of nature.
benefitsIn marriage, settling down benefits men more than women.
benefitsWorking healthy people contribute to the repression of medical expenses, the raise of the beginning age of benefits and curtailment of its cost.
benefitsEmployees threatened a strike to protect worker benefits.
benefitsHeavy industry always benefits from war.
benefitsSimilarly, the strongest reasons for stopping are usually the short-term benefits (for example, feeling healthier and more attractive).
benefitsRainforests provide the earth with many benefits.
benefitsThey allotted to each player the benefits due him.
benefitsShe made a fuss about her benefits.
benefitsFederal budget cuts will take a bite out of Social Security benefits.
benefitsWork is not only important for economic benefits, the salary, but also for social and psychological needs, the feeling of doing something for the good of society.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
If I wish to enjoy the benefits and protection of the British Empire it would be wrong of me not to help in its defense.ถ้าอยากได้ผลประโยชน์ และการคุ้มครองจากสหราชอาณาจักร คงไม่ถูกต้อง ถ้าผมไม่ช่วยปกป้อง Gandhi (1982)
The work stinks, but the fringe benefits are great.เอาล่ะครับ คุณจะได้ พบกับเขาในไม่ช้านี้ Big (1988)
I mean, really, June. "Three benefits.จูน "ผลประโยชน์สามประการ ความต้องการสามประการ The Joy Luck Club (1993)
I was explaining to Herr Bosch and Herr Madritsch... some of the benefits of moving their factories into Plaszow.ผมบอกบอซกับมาดริทซ์ว่า... ย้ายโรงงานเข้าค่ายดีกว่า Schindler's List (1993)
- One year's salary with benefits.- เงินเดือน 1 ปี พร้อมสิทธิ์ American Beauty (1999)
Like his study on the benefits of tobacco consumption.เรื่องประโยชน์ของการสูบบุหรี่ของท่าน The Time Machine (2002)
It also says they're probably vegetarians because they would have realized the benefits of such a diet.เขาบอกด้วยว่าพวกมันอาจเป็นมังสะวิรัติ เพราะจะเป็นผลดีกับพวกมัน Signs (2002)
I guess glitches sometimes do have their benefits.ฉันขยับไม่ได้ ฉันว่าจุดบกพร่องก็คงมี ประโยชน์ในตัวเอง Inspector Gadget 2 (2003)
Public institutions have many side benefitsสถาบันของส่วนรวมมีข้อดีข้างเคียงหลายอย่าง The Corporation (2003)
They may purposely run at a loss because of the side benefits.มันอาจดำเนินกิจการทั้ง ๆ ที่รู้ว่าขาดทุน เพราะผลดีข้างเคียงบางอย่าง The Corporation (2003)
I'm asking that you do this small thing for a man who lost everything so people like yourself could reap the benefits.ผมขอให้คุณทำเรื่องเล็กๆ นี้ ให้กับคนที่สูญเสียทุกอย่าง เพื่อนคนอย่างพวกคุณ จะได้ผลประโยชน์ Crash (2004)
Little Yu's got a solid job and good benefitsเสี่ยวหยูนี่ก็มีงานการทำดีนะ สวัสดิการก็ไม่เลว Saving Face (2004)
Now we don't have any fringe benefitsเดี๋ยวนี้เราแทบไม่มีคุณค่าอะไรเลย Spygirl (2004)
And from those deaths we derive the benefits of civilization,และจากการสูญเสียนั้น เราได้ประโยชน์จากความก้าวหน้า The Constant Gardener (2005)
The almost instantaneous benefits will then put everyone's concerns to rest.ผลประโยชน์ที่เกือบจะเห็นผลได้ในทันที จะทำให้ความกังวลของทุกคนลดน้อยลง Super Rookie (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สวัสดิการเพิ่มเติม[n. exp.] (sawatdikān phoēmtoēm) EN: fringe benefits   

CMU English Pronouncing Dictionary
BENEFITS    B EH1 N AH0 F IH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
benefits    (v) (b e1 n i f i t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
育児休業基本給付金[いくじきゅうぎょうきほんきゅうふきん, ikujikyuugyoukihonkyuufukin] (n) basic allowance of child care leave benefits [Add to Longdo]
議員年金[ぎいんねんきん, giinnenkin] (n) legislators' pension (and retirement benefits) [Add to Longdo]
思いやり予算[おもいやりよさん, omoiyariyosan] (n) omoiyari yosan; appreciation payment; financial support towards welfare benefits and allowances of U.S. forces stationed in Japan [Add to Longdo]
潤う(P);霑う[うるおう, uruou] (v5u,vi) (1) to be moist; to be damp; to get wet; to be watered; (2) to profit by; to receive benefits; to receive favors (favours); (3) to become rich; to become at ease financially; (P) [Add to Longdo]
傷病手当[しょうびょうてあて, shoubyouteate] (n) (See 傷病) accident and sickness benefits; disability allowance [Add to Longdo]
退職給付[たいしょくきゅうふ, taishokukyuufu] (n) accrued benefit; retirement benefits; post-employment benefits [Add to Longdo]
余沢[よたく, yotaku] (n) blessings; benefits (of modern civilization, civilisation) [Add to Longdo]
用益[ようえき, youeki] (n) use and benefits [Add to Longdo]
利敵行為[りてきこうい, ritekikoui] (n) act which serves the interests of (benefits) the enemy [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top