Search result for

ballo

(120 entries)
(0.0636 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ballo-, *ballo*
English-Thai: Longdo Dictionary
ballot(n) บัตรลงคะแนน เช่น Use these ballots when students are voting in a mock election or classroom election.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ballot[N] วิธีลงคะแนนเสียงแบบลับ, Syn. election
ballot[VI] ลงคะแนน, See also: ออกเสียงลงคะแนน, จับสลาก, Syn. vote
balloon[N] ลูกโป่ง
balloon[N] ลูกบอลลูน, See also: บอลลูนใช้เดินทาง, Syn. aerostat, hot-air balloon
balloon[VI] โป่งออก, See also: ทำให้โป่งออก
ballooning[N] การเล่นบอลลูน (กีฬา)
balloonist[N] ผู้ที่คอยควบคุมบอลลูน, Syn. aeronaut
ballot box[N] หีบหรือกล่องใส่บัตรลงคะแนน, Syn. polling place, polling booth
ballot for[PHRV] ออกเสียงให้, See also: ลงคะแนนเสียงให้
ballot paper[N] ใบลงคะแนน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balloon(บะลูน') {ballooned,ballooning,balloons} n. ลูกบอลลูน vi. ลอยขึ้นคล้ายลูกบอลลูน,โป่งออก,เพิ่มทวี', Syn. expand ###A. deflate
balloon helpคำอธิบายสั้น ๆ หมายถึง คำอธิบายพิเศษที่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชที่ใช้ System 7 จัดไว้ เพื่ออธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ ส่วนมากจะเป็นคำอธิบายสั้น ๆ แสดบนจอภาพในลักษณะของคำพูดในหนังสือการ์ตูน ไม่เหมือน กับเมนู Help ของเดิม ที่มีข้อมูลหรือคำอธิบายยาว ๆ
ballot(แบล'เลิท) n. บัตรเลือกตั้ง,จำนวนผู้ลงคะแนน,รายชื่อคนลงคะแนน vi. ลงคะแนนด้วยบัตรลับ,จับฉลาก, See also: balloter n.
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
sounding balloonn. ลูกบอลลูนตรวจสอบอากาศที่สูง

English-Thai: Nontri Dictionary
balloon(n) เรือเหาะ,บัลลูน
ballot(n) บัตรลงคะแนน,บัตรเลือกตั้ง,การลงคะแนนเสียง
ballot(vt) ลงคะแนน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ballot๑. บัตรเลือกตั้ง๒. การลงคะแนนโดยใช้บัตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballotการออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ballot boxหีบบัตรเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ballot box stuffingการลงไพ่ไฟ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballot box; box, ballotหีบบัตรเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballot stubต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballot, absenteeบัตรเลือกตั้งของผู้ไม่สามารถไป ณ ที่เลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballot, advisoryการลงคะแนนหยั่งความนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballot, blanketบัตรเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ (ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballot, longการลงคะแนนเลือกตั้งหลายตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balloonคล้ายเลนส์นูน,บอลลูน,ลูกโป่ง [การแพทย์]
Balloon Catheterสายสวนที่มีลูกโป่ง,สายสวนที่มีลูกโป่ง [การแพทย์]
Balloon dilatationการขยายด้วยบอลลูน [TU Subject Heading]
Balloon gasesก๊าซบัลลูน [TU Subject Heading]
Balloonedพองออก [การแพทย์]
Ballooning Appearanceลักษณะแบบลูกโป่ง [การแพทย์]
Ballooning Cellเซลล์บัลลูน [การแพทย์]
Ballooning Degenerationการเสื่อมแบบบัลลูน [การแพทย์]
Ballooning Hydropic Degenerationการเสื่อมสภาพชนิดหยดน้ำขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Ballotableเคลื่อนกลับมาที่เดิม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- We don't have time for paper ballots.ไม่มีเวลามาเถียงกัน ฉันอยากให้ทุกคนโวต The Dark Knight (2008)
Dorothy felt as if she were going up in a balloon. "โดโรธีรู้สึกเหมือนกับว่า เธอกำลังอยู่บนบอลลูน" Inkheart (2008)
- We'll build a hot-air balloon and...- เราจะสร้างบอลลูนแล้วก็... Pineapple Express (2008)
Geltrud Ballow.เกอร์ทรูด บาลโลว The Reader (2008)
Party balloons.ปาร์ตี้ ลูกโป่ง I Love You, Beth Cooper (2009)
-Those aren't party balloons.-นั้นมันไม่ใช่สำหรับปาร์ตี้ลูกโป่ง I Love You, Beth Cooper (2009)
I saw where your balloon went. Come on. Let's go get it.ฉันเห็นลูกโป่งเธอแล้วล่ะ ไปเก็บกันเถอะ Up (2009)
Stayed up all night blowing up balloons... for what?อุตส่าห์นั่งทำลูกโป่งทั้งคืนเนี่ยนะ Up (2009)
We could walk it right over there. Like a parade balloon.เราสามารถเดินไปที่นั่น เหมือนถือลูกโป่งสวนสนาม Up (2009)
We have three days, at best, before the helium leaks out of those balloons.เรามีเวลาอย่างเก่งสามวัน ก่อนที่ลูกโป่งจะแฟบ Up (2009)
And in the event of a close count, we'll go to a written ballot.ถ้าผลคะแนนสูสีมาก.. เราจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบลับ Invictus (2009)
All right, so we have the balloon festival coming up and for sweeps, it might be nice to do a segment on how men are full of hot air...และเพื่อกวาดเรตติ้ง เลยคิดว่าน่าจะถ่ายสักตอน.. ..เกี่ยวกับทำยังไง ผู้ชายถึงเต็มไปด้วยไอร้อน The Ugly Truth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
balloA balloon ascending into the sky.
balloA balloon was floating in the air.
balloA small border dispute ballooned into a major international incident.
balloDon't you wish to make a flight in a hot air balloon?
balloHave you ever ridden in a hot air balloon?
balloInternational observers stood by to monitor the ballot counts.
balloI rode in a hot air balloon.
balloKids really want balloons.
balloShe pricked the balloon.
balloThe balloon descended gradually as the air came out.
balloThe balloon descended slowly.
balloThe balloon floated off in the west.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรลงคะแนน[N] ballot box
บัตรเลือกตั้ง[N] ballot, See also: ballot-paper, ticket, Example: กลวิธีหนึ่งในการโกงคะแนนเสียง ได้แก่ การลอบใส่บัตรเลือกตั้งในหีบลงบัตรตั้งแต่ก่อนมีการลงคะแนน, Count unit: บัตร, ใบ
คะแนนเสียง[N] vote, See also: ballot, Example: ส่วนหนึ่งของความสำเร็จของหัวคะแนนในการชักจูงให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุนคือ การที่หัวคะแนนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน, Thai definition: ความเห็นที่ลงเป็นคะแนน, คะแนนจากผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียง
โคมลอย[N] balloon, See also: hot-air balloon, lighter-than-air craft, Syn. บอลลูน, Example: ดูโน่นสิ โคมลอยลอยอยู่เต็มท้องฟ้าไปหมด, Count unit: ลูก, Thai definition: ชื่อเครื่องตามไฟชนิดหนึ่งที่จุดไฟแล้วปล่อยให้ลอยไปในอากาศ
โพยมยาน[N] airship, See also: balloon, Syn. เรือเหาะ, รถสวรรค์, Thai definition: ยานที่แล่นไปในฟ้า
เสียง[N] vote, See also: ballot, Syn. คะแนนเสียง, Example: เขาชนะเพราะได้เสียงข้างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัลลูน[n.] (banlūn = ballūn) EN: balloon   FR: ballon [m]
บัลลูนฟลาวเวอร์ [n. exp.] (banlūn flāowoē) EN: Balloon flower ; Chinese bellflower   
บัตรดี[n. exp.] (bat dī) EN: good ballot ; valid ballot   
บัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (bat leūaktang) EN: ballot ; ballot paper ; donkey vote   FR: bulletin de vote [m]
บัตรลงคะแนน[n. exp.] (bat long khanaēn) EN: ballot ; voting slip ; ballot paper   FR: bulletin de vote [m]
บัตรออกเสียง[n. exp.] (bat øksīeng) EN: ballot paper   FR: bulletin de vote [m]
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot   FR: bulletin (de vote) nul [m] ; bulletin (de vote) non valable [m]
บอล[n.] (bøn) EN: ball   FR: balle [f] ; ballon [m]
บอลลูน[n.] (bǿnlūn = bǿllūn) EN: balloon   FR: ballon [m]
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: full of gas ; inflated   FR: gonflé ; dilaté ; ballonné

CMU English Pronouncing Dictionary
BALLO    B AE1 L OW0
BALLOT    B AE1 L AH0 T
BALLOR    B AO1 L ER0
BALLOW    B AE1 L OW0
BALLOU    B AH0 L UW1
BALLON    B AE1 L AH0 N
BALLOWE    B AE1 L AW0
BALLOTS    B AE1 L AH0 T S
BALLOON    B AH0 L UW1 N
BALLOONS    B AH0 L UW1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ballot    (v) (b a1 l @ t)
ballock    (n) (b o1 l @ k)
balloon    (v) (b @1 l uu1 n)
ballots    (v) (b a1 l @ t s)
ballocks    (n) (b o1 l @ k s)
balloons    (v) (b @1 l uu1 n z)
balloted    (v) (b a1 l @ t i d)
ballooned    (v) (b @1 l uu1 n d)
balloting    (v) (b a1 l @ t i ng)
ballooning    (v) (b @1 l uu1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ballon {m} | Ballone {pl} | im Ballon fahrenballoon | balloons | to balloon [Add to Longdo]
Ballonfahren {n}ballooning [Add to Longdo]
Ballonfahrer {m}; Ballonfahrerin {f} | Ballonfahrer {pl}balloonist | balloonists [Add to Longdo]
Ballonfahrt {f}balloon ride [Add to Longdo]
Ballonreifen {m}balloon tyre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっぱいアイス[, oppai aisu] (n) (See おっぱい・1,アイス) soft icecream sold in a balloon [Add to Longdo]
アドバルーン[, adobaru-n] (n) advertising balloon; ad-balloon [Add to Longdo]
ゴム風船[ゴムふうせん, gomu fuusen] (n) rubber balloon [Add to Longdo]
ストローボート[, sutoro-bo-to] (n) {comp} straw vote; straw ballot [Add to Longdo]
バルーン[, baru-n] (n) balloon; (P) [Add to Longdo]
バルーンカテーテル[, baru-nkate-teru] (n) balloon catheter [Add to Longdo]
バルーンシャーク[, baru-nsha-ku] (n) balloon shark (Cephaloscyllium sufflans, species of catshark from the western Indian Ocean) [Add to Longdo]
バルーンヘルプ[, baru-nherupu] (n) {comp} balloon help [Add to Longdo]
バルーンモーリー;バルーン・モーリー[, baru-nmo-ri-; baru-n . mo-ri-] (n) balloon molly (var. of sailfin molly, Poecilia latipinna) [Add to Longdo]
バロット[, barotto] (n) ballot [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投票箱[tóu piào xiāng, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ ㄒㄧㄤ, ] ballot box [Add to Longdo]
气球[qì qiú, ㄑㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] balloon [Add to Longdo]
票箱[piào xiāng, ㄆㄧㄠˋ ㄒㄧㄤ, ] ballot box [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ストローボート[すとろーぼーと, sutoro-bo-to] straw vote, straw ballot [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
気球[ききゅう, kikyuu] Ballon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

  ballo
       ball, dance
       dance
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top