Search result for

augenzeugin

   
50 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -augenzeugin-, *augenzeugin*
Possible hiragana form: あうげんぜうぎん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา augenzeugin มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *augenzeugin*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An eyewitness of this murder.Und Augenzeugin dieses Mordes. The Zombie Walks (1968)
- As an eyewitness you should in that case be dead.- Als Augenzeugin müssten Sie tot sein. The Zombie Walks (1968)
I want the eyewitness.Ich will die AugenzeuginBlind Spot (1983)
KITT, our eyewitness to the shooting is blind. But she moved with such certainty.KITT, unsere Augenzeugin bei der Schießerei ist blind. Blind Spot (1983)
So much for our eyewitness.-Absolut sicher. So viel zu unserer AugenzeuginBlind Spot (1983)
I think whoever tried to kill John thinks you're an eyewitness just like I did.Wer auch immer versucht hat, John zu töten, denkt wie ich, Sie wären eine AugenzeuginBlind Spot (1983)
Miss Robinson, you really are an excellent eyewitness.Miss Robinson, Sie sind wirklich eine exzellente AugenzeuginBlind Spot (1983)
Some eyewitness.Tolle Augenzeugin. Sie fuhr den Wagen. Blind Spot (1983)
You the eyewitness?Sind Sie die AugenzeuginSteele on the Air (1986)
Jesus Christ. He had an eyewitness?Allmächtiger, er hatte eine AugenzeuginOff Limits (1988)
Is this about the eyewitness?Geht es um die AugenzeuginCriminal Law (1988)
BASED ON THE FACTS INSTEAD OF WHAT SHOWS UP ON THE EVENING NEWS?Dann, über Nacht, wurde sie berühmt, als Augenzeugin des Mordes an Lisa Robins. Rush to Judgement (1990)
I bring an eyewitness to the Khitomer massacre, one who has new evidence.Ich bringe eine Augenzeugin des Khitomer-Massakers. Ich bringe neue Beweise. Sins of the Father (1990)
Detective Turner is an eye witness to a homicide.- Sie ist Augenzeugin eines Mordes. Blue Steel (1990)
Supposedly, she's the dead godfather's new number-one lady and an eyewitness to the killings.Angeblich war sie die erste Geliebte des alten Paten und Augenzeugin der Morde. The Coltons (1991)
So far only one eyewitness has surfaced.Bisher hat sich lediglich eine Augenzeugin gemeldet. Serial Mom (1994)
Well, as I understand it, the only eyewitness was a drug user.Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die einzige Augenzeugin ein Junkie. Serial Mom (1994)
According to an eyewitness, the killer said, ""Free Mars. ""Einer Augenzeugin zufolge sagte der Mörder: ""Freiheit-für-den-Mars"" . Spider in the Web (1994)
- Do you have a witness?- Gibt es Zeugen? - Eine AugenzeuginIndividual Responsibility (1995)
- I'm meeting that eyewitness tonight.- Ich treffe die AugenzeuginIndividual Responsibility (1995)
Now, Wally's eyewitness turned out to be a world-class liar.Wallys Augenzeugin hat sich als Lügnerin herausgestellt. Individual Responsibility (1995)
An eyewitness was found, but her testimony was questionable.Es gab eine Augenzeugin, aber ihre Aussage war fragwürdig. El Mundo Gira (1997)
The person who saw it all... will settle the score.Die Augenzeugin... wird die Rechnung begleichen. The Terrorist (1998)
You mean like an eyewitness?Sie meinen, wie eine AugenzeuginMind's Eye (1998)
Got an eyewitness.Es gibt eine AugenzeuginWhen Bad Warlocks Turn Good (1999)
An eyewitness put you outside the dead girl's apartment.Eine Augenzeugin hat dich vor der Wohnung gesehen. Frequency (2000)
I'll contact the witness. We'll talk to her.Sollten wir mit der Augenzeugin reden? Men in Black II (2002)
Luidmila Zavorotnaia Ukrainian Eyewitness Two girls lived nearby, Rosa and Tsilia.Luidmila Zavorotnaia, ukrainische Augenzeugin ln der Nachbarschaft lebten zwei Mädchen, Rosa und Tsilia. Broken Silence (2002)
Heard you ain't much as an eyeball witness.Hab' gehört, du taugst nicht gerade viel als AugenzeuginSentencing (2002)
There was that eyewitness who thought Emily knew her assailant.Eine Augenzeugin dachte, Emily hätte ihren Angreifer gekannt. He Saw, She Saw (2002)
Alex, we've got an eyewitness here.- Alex, wir haben eine AugenzeuginOut of Time (2003)
Opportunity-- an eyewitness saw me outside their house the night it blew up.Und 'ne Augenzeugin sah mich auch noch kurz vor der Explosion um ihr Haus schleichen. Out of Time (2003)
With the help of an eyewitness, the FBI has come up with a suspect:Mit Hilfe einer Augenzeugin konnte das FBI folgenden Verdächtigen ermitteln: Torque (2004)
Eyewitness report, a student from Cahill's class.Eine Studentin war AugenzeuginNocturne (2005)
The sole eyewitness, whose name has been withheld says the attacker was invisible."Die einzige Augenzeugin, deren Name geheim ist, sagt, der Täter sei unsichtbar gewesen." Hook Man (2005)
An eyewitness came forward.Es gibt jetzt eine AugenzeuginPenitence (2005)
The police report had an eyewitness named Hilda Cahill.Der Polizeibericht nennt eine Augenzeugin: Hilda Cahill. Second Sight (2005)
How'd it go with the eyewitness?- Wie lief es mit der AugenzeuginSecond Sight (2005)
The eyewitness, Hilda Cahill.- Die Augenzeugin. Hilda Cahill. Second Sight (2005)
Sir, this woman was an eyewitness to one of the attacks.Sir, diese Frau war Augenzeugin bei einem der Angriffe. Scary Movie 4 (2006)
There was an eyewitness.Es gab eine AugenzeuginMr. Monk and the Wrong Man (2007)
She was the eyewitness 14 years ago. I've been following you.Sie war die Augenzeugin vor 14 Jahren. Mr. Monk and the Wrong Man (2007)
The truth is, I have an eyewitness.In Wahrheit habe ich eine AugenzeuginSaw IV (2007)
She's the only eye witness.Sie ist die einzige AugenzeuginWhat If He's Not Alone? (2007)
They have an eyewitness, Brett.Sie haben eine Augenzeugin, Brett. What If He's Not Alone? (2007)
Well, to begin, they've got the murder weapon with your prints, your shirt, with Garza's blood on it, not to mention the eyewitness, Garza's wife.Nun, zuerst, sie haben die Mordwaffe mit Ihren Abdrücken, Ihr T-Shirt mit Garzas Blut darauf, ganz zu schweigen von der Augenzeugin, Garzas Frau. What If He's Not Alone? (2007)
We've got an eyewitness who puts him at the scene.Wir haben eine Augenzeugin die ihn am Tatort sah. What If She's the Key? (2007)
You let a murder suspect into a room with our only eye witness?Sie lassen einen Mordverdächtigen in einen Raum mit unserer einzigen AugenzeuginWhat If It's Him? (2007)
When you worked at the Public Defender's Office and you examined that eyewitness, you listened, you took in her story, and then you smiled.Als du in der Pflichtverteidigerkanzlei gearbeitet hast... und du diese Augenzeugin verhört hast,... da hast du zugehört, dich in ihre Geschichte eingefühlt und du hast gelächelt. Pilot (2008)
Yeah, I need you to reach some witnesses.Ja, Sie müssen für mich gewisse Augenzeuginnen finden. The Black Prince (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top