Search result for

amis

(55 entries)
(0.4274 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amis-, *amis*, ami
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amiss[ADJ] ไม่ถูกต้อง, See also: ไม่เหมาะสม, Syn. wrong, faulty
amiss[ADV] อย่างไม่ถูกต้อง, See also: อย่างไม่เหมาะสม, Syn. wrongty, faultily

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bigamist(บิก'กะมิสทฺ) n. ผู้ที่ทำผิดในฐานมีภรรยาหรือสามีสองคน, See also: bigamistic adj.
famish(แฟม'มิช) vt.,vi. ทำให้อดอยาก,อดอยาก,อดตาย, Syn. starve
monogamist(มะนอก'กะมิสทฺ) n. ผู้มีคู่สมรสคนเดียว,ผู้สนับสนุนการมีคู่สมรสคนเดียว
squeamish(สควี'มิช) adj. ตกใจง่าย,คลื่นไส้,อาเจียน,รู้สึกสะอิดสะเอียนได้ง่าย,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้, See also: squeamishly adv., Syn. fussy

English-Thai: Nontri Dictionary
amiss(adv) ผิดพลาด,ไม่เหมาะสม,เสีย,ผิดปกติ
famish(vi,vt) อดอยาก,ขาดแคลน,อดตาย
squeamish(adj) คลื่นไส้,เจ็บป่วย,ขี้แย,สนิมสร้อย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amishอามิช [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Something's amissบางอย่างไม่ถูกต้อง Episode #1.5 (2008)
Fascinating. A week ago, she was basically Amish.she was basically Amish. Did You Hear About the Morgans? (2009)
Our dead teenager was Amish.วัยรุ่นที่ตายของเราเป็นพวกอามิช The Plain in the Prodigy (2009)
Amish, like buggies and hats Amish?อามิช ที่ชอบรถเข็นกับหมวกแบบอามิช? The Plain in the Prodigy (2009)
Amish don't drive while living in their community.พวกอามิชไม่ขับรถ ขณะที่อยู่ในสังคมของเขา The Plain in the Prodigy (2009)
It's the period when Amish youth are encouraged to explore the outside world.มันเป็นช่วงเวลาวัยเด็กของพวกอามิช ที่เปิดสู่โลกภายนอก The Plain in the Prodigy (2009)
Rumspringa is a quite rational way to help teens make an informed decision as to whether or not to be baptized into the Amish faith as adults.'Rumspringa' เป็นพวกที่ ค่อนข้างใช้เหตุผล เพื่อช่วยเด็กมีเหตุผลในการตัดสินใจ เช่นเป็นแบบนั้นหรือไม่ The Plain in the Prodigy (2009)
Well, actually, over 85% of Amish teens return and become full members of their church community.ความจริงแล้ว มากกว่า 85% วัยรุ่นที่เป็นอามิชจะหวนกลับมาเป็น สมาชิกกลุ่มอามิชเต็มตัว ในชุมชนโบสถ์ของพวกเขา The Plain in the Prodigy (2009)
What is this, some kind of an Amish thing, Bones?อะไรนี่ อะไรสักอย่างของพวกอามิช โบนส์? The Plain in the Prodigy (2009)
The Amish don't use cameras.พวกอามิชไม่ใช้กล้องถ่ายรูป The Plain in the Prodigy (2009)
The Amish aren't supposed to play musical instruments.อามิชไม่อนุญาติให้เล่นดนตรี The Plain in the Prodigy (2009)
Amish don't approve of playing music.อามิชไม่อนุญาติให้เล่นดนตรี The Plain in the Prodigy (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amisDon't take it amiss if I criticize your work.
amisNothing comes amiss to him.
amisIt would not be amiss to ask his views.
amisIt may not be amiss to give this advice.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้เพื่อนยืมเงิน[v. exp.] (hai pheūoen yeūm ngoen) FR: emprunter de l'argent à ses amis
หิวจัด[v. exp.] (hiū jat) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished   FR: être affamé ; crever de faim (fam.)
หิวโซ[v. exp.] (hiū sō) EN: be very hungry ; be starving ; be peckish ; be famished ; be ravenous   
ขี้ลม[adj.] (khīlom) EN: liable to faint ; squeamish ; queasy   FR: nauséeux
คลื่นไส้[v.] (khleūnsai) EN: feel queasy ; be/feel nauseated ; be squeamish ; nausea ; feel sick   FR: avoir des nausées
เครื่องกรอง[n. exp.] (khreūang krøng) EN: filter ; strainer ; screen   FR: filtre [m] ; passoire [f] ; tamis [m] ; chinois [m] ; étamine [f] ; chausse [f]
กลั่นกรอง[v.] (klankrøng) EN: sift   FR: passer au crible ; tamiser
กระชอน[n.] (krachøn) EN: strainer ; colander ; sieve   FR: passoire [f] ; tamis [m]
กรอง[v.] (krøng) EN: filter ; strain ; sift ; percolate   FR: filtrer ; tamiser
เล่นกับเพื่อน[n. exp.] (len kap pheūoen) FR: jouer avec des amis

CMU English Pronouncing Dictionary
AMIS    AE1 M IH2 S
AMISH    AA1 M IH0 SH
AMISH    EY1 M IH0 SH
AMISS    AH0 M IH1 S
AMISON    AE1 M IH2 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amiss    (j) (@1 m i1 s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
お上さん;お内儀さん;御上さん;御内儀さん[おかみさん, okamisan] (n) (uk) missus (orig. honorific, now familiar); missis [Add to Longdo]
ぺこぺこ[, pekopeko] (adj-na) (1) (on-mim) very hungry; starving; famished; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) fawning; being obsequious; being servile; kowtowing; cringing; (3) (on-mim) giving in; being dented; (P) [Add to Longdo]
アーミッシュ[, a-misshu] (n) Amish [Add to Longdo]
アマミスズメダイ[, amamisuzumedai] (n) stout chromis (Chromis chrysura) [Add to Longdo]
アミセチン[, amisechin] (n) amicetin [Add to Longdo]
オッカムの剃刀[オッカムのかみそり, okkamu nokamisori] (n) Occam's razor; Ockham's razor [Add to Longdo]
カミセン[, kamisen] (n) (abbr) younger members of the group (wasei [Add to Longdo]
キャミソール[, kyamiso-ru] (n) camisole [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿美族[Ā měi zú, ㄚ ㄇㄟˇ ㄗㄨˊ, ] Amis or Pangcah, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイナミサイザ[だいなみさいざ, dainamisaiza] serializer, parallel-serial converter, dynamicizer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  AMIS
         Audio Message Interface Standard
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top