Search result for

allies

(34 entries)
(0.0339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allies-, *allies*, allie , ally
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allies(แอล' ไลซ, อะไลซ') n. พหูพจน์ของ ally, พันธมิตร -Allies ชาติพันธมิตร,สมาชิกสนธิสัญญานาโต้ (NATO)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Far too often, we forget that our most important allies are not always the most powerful.บ่อยครั้ง ที่เรามักจะหลงลืมไปว่า พันธมิตรที่สำคัญที่สุดของเรานั้น ไม่ใช่พันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดเสมอไป Bombad Jedi (2008)
I am a man of great wealth, and I can be very generous to my alliesข้าเป็นคนที่รวยมากนะ ข้าอาจจะตอบแทนความมีน้ำใจ สำหรับผู้ที่ช่วยเหลือ Cloak of Darkness (2008)
Even now, his allies may be conspiring against usตอนนี้ พันธมิตรของเขาอาจจะกำลัง รวมหัวต่อต้านเราอยู่ก็ได้ Cloak of Darkness (2008)
the names of your secret allies, the locations of their basesรายชื่อพันธมิตรลับของท่าน, ตำแหน่งที่ตั้งของฐานพวกเขา Cloak of Darkness (2008)
- A coward Viceroy Gunray is, but powerful allies he has- ใช่แล้ว - อุปราชกันเรย์อาจจะขี้ขลาด แต่เขามีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง Cloak of Darkness (2008)
Take not the Jews and Christians as allies. Do you know it, Mr. Ferris?เราก็จะไม่เป็นพันธมิตรกับยิวหรือคริสเตียน เพราะอะไร รู้มั้ย Body of Lies (2008)
We are partners. Allies, no?เราเป็นหุ้นส่วนกันไม่ใช่เหรอ Body of Lies (2008)
The Allies spent two and a half years planning the invasion of Normandy, but on D-Day it came down to a handful of men on a strip of beach to decide the fate of the world.พันธมิตรใช้เวลา 2 ปีครึ่ง ในการวางแผนการบุก นอร์มันดี แต่ตอนวันบุกโจมตี มันกับขึ้นอยู่กับทหารไม่กี่นาย Scylla (2008)
From this moment on, we are allies.จากนี้ไป เราเป็นพวกเดียวกัน The Price (2008)
For the first Time as alliesเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายพันธมิตร The Price (2008)
But that doesn't mean we can't be allies.แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะอยู่ข้างเดียวกันไม่ได้ The Price (2008)
Your king is a vile bag of filth who murders his own allies.กษัตริย์ของเจ้ามันคือความต่ำช้า ฆ่าได้แม้แต่พันธมิตรของตน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alliesAll were imprisoned by the Allies after the war and later sentenced to death or given long prison terms for war crimes.
alliesThe allies condemned the invasion as a violation of UN resolutions.
alliesThe allies defeated the evil empire in the fierce battle.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่ายพันธมิตร[n.] (fāi phanthamit) EN: ally ; alliance ; allies   
ทหารสัมพันธมิตร[n. prop.] (Thahān Samphanthamit) EN: Allied forces   FR: Forces alliées [fpl] ; Alliés [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLIES    AE1 L AY0 Z
ALLIES    AH0 L AY1 Z
ALLIES'    AE1 L AY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allies    (n) (a1 l ai z)
allies    (v) (@1 l ai1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シダ植物;羊歯植物[シダしょくぶつ(シダ植物);しだしょくぶつ(羊歯植物), shida shokubutsu ( shida shokubutsu ); shidashokubutsu ( shida shokubutsu )] (n) pteridophyte (any plant of division Pteridophyta, inc. ferns and fern allies) [Add to Longdo]
協商国[きょうしょうこく, kyoushoukoku] (n) allies [Add to Longdo]
敵を欺くにはまず味方から[てきをあざむくにはまずみかたから, tekiwoazamukunihamazumikatakara] (exp) in fooling the enemy first deceive your allies [Add to Longdo]
被占領期[ひせんりょうき, hisenryouki] (n) occupation period (e.g. post-WWII period during which the Allies occupied Japan) [Add to Longdo]
遊撃(P);游撃[ゆうげき, yuugeki] (n,vs) (1) raid; military attack by a mobile unit; hit-and-run attack; search-and-kill mission; search-and-destroy mission; military action without a predetermined target; attacking the enemy or assisting allies as the opportunity arises; (n) (2) (abbr) (See 遊撃手) shortstop; (P) [Add to Longdo]
連合軍[れんごうぐん, rengougun] (n) (WWII) the Allies; allied forces [Add to Longdo]
連合国[れんごうこく, rengoukoku] (n) allied nations; (WW II) the Allies [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协约国[xié yuē guó, ㄒㄧㄝˊ ㄩㄝ ㄍㄨㄛˊ, / ] Allies; entente (i.e. Western powers allied to China in WW1) [Add to Longdo]
盟国[méng guó, ㄇㄥˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] allies; united countries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ally \Al*ly"\, n.; pl. {Allies}. [See {Ally}, v.]
   1. A relative; a kinsman. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. One united to another by treaty or league; -- usually
    applied to sovereigns or states; a confederate.
    [1913 Webster]
 
       The English soldiers and their French allies.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything associated with another as a helper; an
    auxiliary.
    [1913 Webster]
 
       Science, instead of being the enemy of religion,
       becomes its ally.           --Buckle.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything akin to another by structure, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Allies
   n 1: the alliance of nations that fought the Axis in World War
      II and which (with subsequent additions) signed the charter
      of the United Nations in 1945
   2: in World War I the alliance of Great Britain and France and
     Russia and all the other nations that became allied with them
     in opposing the Central Powers
   3: an alliance of nations joining together to fight a common
     enemy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top