Search result for

alar

(144 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alar-, *alar*
English-Thai: Longdo Dictionary
salaryman(n) มนุษย์เงินเดือน, คำเรียกชาวญี่ปุ่นที่ทำงานในบริษัท (รับเงินเดือน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alar[ADJ] เกี่ยวกับหรือมีปีก
alarm[N] กระดิ่งของนาฬิกาปลุก
alarm[N] ความกลัว, Syn. fear
alarm[VT] ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย
alarm[VT] เตือนภัย
alarm[VT] ทำให้กลัว, Syn. fear, frighten, scare
alarm[N] สัญญาณเตือนภัย, See also: เสียงเตือน, สัญญาณบอกเหตุ, Syn. siren, horn, signal
alarum[N] ความตกใจ
alarmed[ADJ] ที่ตื่นกลัว, Syn. fearful, frightened
alarming[ADJ] ซึ่งน่าตกใจ, See also: ที่น่าหวาดกลัว, Syn. frightening, distressing, startling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alar(เอ' ลาร์) adj. เกี่ยวกับหรือมีปีก, คล้ายปีก
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
alarm clockนาฬิกาปลุก
alarmist(อะลาร์ม' มิสทฺ) n. พวกกระต่ายตื่นตูม, ผู้ชอบทำให้ตกใจกลัวด้วยเรื่องเล็ก
alarum(อะลา' รัม) n. alarm
alary(เอ' ลารี) adj. ซึ่งเป็นปีก, มีลักษณะเป็นปีก (of wings, wing-shaped)
antimalarial(แอนทีมาเล' เรียล) adj., n. ซึ่งต้านเลื้อมาเลเรีย ยาต้านเชื้อมาเลเรีย
fire alarmn. สัญญาณไฟไหม้,เครื่องเตือนไฟไหม้
malar(เม'ลาร์) n. กระดูกแก้ม
malaria(มะแล'เรีย) n. มาลาเรีย,ไข้จับสั่น,ไข้มาลาเรีย,ไข้ป่า,อากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ., See also: malarial,malarian,malarious adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
alarm(n) สัญญาณเตือนภัย,ความตกใจกลัว
alarm(vt) ทำให้ตื่นตกใจ,ปลุก,ทำให้ตกใจกลัว
malaria(n) ไข้จับสั่น,ไข้มาลาเรีย,ไข้ป่า,ไข้ป้าง
malarial(adj) เป็นไข้จับสั่น,เป็นไข้ป่า
salary(n) เงินเดือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alar cartilageกระดูกอ่อนปีกจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alarmismลัทธิสร้างสถานการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alarmistผู้ปลุกปั่นให้ตื่นตระหนก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alar อะลาร์
อะลาร์เป็นชื่อทางการค้าของสารเคมีที่มีชื่อ สามัญว่า daminozide นิยมใช้ในผักและผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ล เป็นสารที่มีคุณสมบัติทำให้ต้นพืชลดการเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันก็จะทำ ให้ได้รับผลผลิตสูงขึ้น จากหลักฐานการศึกษาในทศวรรษที่ 1980 ชี้ว่าอะลาร์เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) และในปี ค.ศ.1989 (พ.ศ.2523) ประเทศสหรับอเมริกาได้ประกาศห้ามใช้สารนี้เมื่อค้นพบว่าก่อให้เกิดการเติบโต ของเนื้อเยื่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง [สิ่งแวดล้อม]
Alar Dysgenesisปีกของกระดูกตะโพกเจริญผิดรูป [การแพทย์]
Alar Nasiปีกจมูก, กระดูกอ่อนที่ปีกจมูกทั้ง 2 ข้าง [การแพทย์]
Alarm Functionภาวะตึงเครียด [การแพทย์]
Alarm Signal, Movementเด็กในครรภ์ดิ้นน้อยครั้งลงจนไม่รู้สึกเด็กดิ้น, ภาวะที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นแล้ว [การแพทย์]
Alarms, Falseสัญญาณอันตรายลวง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One alarm-clock malfunction, and suddenly you're demoted and sent to deliverance territory.ถ้ามีสัญญาเตือนเกิดขึ้น พวกคุณจะถูกลดขั้นทันที Odyssey (2008)
Get me a visual. Sound the alarm!ขอดูภาพหน่อยซิ ส่งสัญญาณเตือน Dead Space: Downfall (2008)
Sound the alarm!เปิดสัญญาณเตือนภัย! Destroy Malevolence (2008)
Send the alarm!ส่งสัญญาณเตือนภัย เร็ว! Destroy Malevolence (2008)
Sound the alarm!เปิดสัญญาณเตือนภัย! Rookies (2008)
We shut down the alarm and turned on the all-clear signal.เราปิดสัญญาณเตือนภัย แล้วเปิดสัญญาณปกติแทน Rookies (2008)
- Sound the invasion alarm.-ส่งสัญญาณเตือนการบุกรุก Rookies (2008)
Sound the alarm.เปิดสัญญาณเตือนภัย Duel of the Droids (2008)
The alarm triggered another security door, ray-shielded.สัญญาณเตือนภัยทำให้ประตูนิรภัยนี่ เปิดเกราะรังสี Duel of the Droids (2008)
Sound the alarm!เปิดสัญญาณเตือนภัย! Bombad Jedi (2008)
Where's the alarm button?ปุ่มเตือนภัยอยู่ไหนนะ? Bombad Jedi (2008)
Next month, they're installing new alarms in a bank at Marylebone.เดือนหน้า พวกเขาจะติดตั้ง สัญญาณเตือนภัยในธนาคารที่มาร์ลีโบน The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alarFather set the alarm for six o'clock.
alarAlthough the alarm rang I failed to wake up.
alarThe alarm woke up Mayuko.
alarAdjust the setting of the alarm clock.
alarDon't go onto the crossing when the alarm is ringing.
alarHe cried out in alarm.
alarThe alarm went off at five-thirty.
alarThis alarm clock gains one minutes a day.
alarThere is no cause for undue alarm.
alarThey sounded the alarm when they saw the enemy approaching.
alarThe alarm clock is ten minutes fast.
alarI am alarmed by your irresponsible attitude.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัญญาณ[N] signal, See also: alarm, Syn. สัญลักษณ์, เครื่องแสดง, เครื่องหมาย, Count unit: สัญญาณ
ตาเหลือกตาพอง[ADV] frighteningly, See also: alarmingly, frantically, fearfully, Syn. ตาเหลือก, ตาเบิกโพลง, ตาค้าง, Example: เขานั่งตาเหลือกตาพองอยู่กับที่เหมือนเห็นผี, Thai definition: อาการที่แสดงความตกใจกลัว
ตระหนกตกใจ[V] alarm, See also: fright, Syn. ตกใจ, ตื่นเต้นตกใจ, Example: เมื่อเด็กเกิดอาการชัก พ่อแม่อย่าได้ตระหนกตกใจจนเกินเหตุ ควรตั้งสติและปฐมพยาบาลเบื้องต้น, Thai definition: เกิดอาการตกใจกลัวจนทำอะไรไม่ถูก
ตระหนก[V] alarm, See also: frighten, scare, startle, fear, dread, terrorize, dismember, terrify, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: ทุกคนตระหนกต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน, Thai definition: เกิดอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตื่นตระหนก[ADV] alarmingly, Syn. ตระหนก, ตระหนกตกใจ, ตระดก, สะทก, Example: ภรรยาผมอยู่ในอาการตาค้าง หน้าเผือด และตัวสั่นอย่างตื่นตระหนก, Thai definition: อาการตกใจกลัว
นาฬิกาปลุก[N] alarm clock, Example: ผมไม่เคยได้ใช้นาฬิกาปลุกเลยสักครั้ง ตื่นเองตลอดทุกวัน, Count unit: เรือน, Thai definition: เครื่องบอกเวลาซึ่งสามารถส่งสัญญาเตือนเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
เตือน[V] sound an alarm, See also: alarm, Example: เมื่อรถหุ่นยนต์เคลื่อนที่มันจะเตือนให้มนุษย์ทราบด้วยการส่งเสียงดัง บี๊บบี๊บ, Thai definition: ส่งสัญญาณเตือนให้รู้ เช่น มีเสียงเตือนเมื่อการทำงานของเครื่องสิ้นสุดลง
สัญญาณภัย[N] alarm, Syn. สัญญาณเตือนภัย, Example: ในโรงงานควรติดตั้งสัญญาณภัยไว้เพื่อความปลอดภัย, Thai definition: เครื่องแสดงไว้ให้เห็นหรือให้ได้ยินเป็นต้น เพื่อให้รู้ล่วงหน้าจะได้ระวังอันตราย
ความกระวนกระวายใจ[N] anxiety, See also: alarm, fear, suspense, tension, uneasiness, Syn. ความกังวล, ความไม่สบายใจ, ความวุ่นวายใจ, Ant. ความสบายใจ, Example: อาการเครียดนี้อาจแสดงออกในรูปของความวิตกกังวล ความกระวนกระวายใจไม่เป็นสุข, Thai definition: การแสดงอาการวุ่นวายไม่เป็นสุข

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราเงินเดือน[n. exp.] (attrā ngoendeūoen) EN: rate of salary   FR: niveau des salaires [m]
ใบรับเงินเดือน[n. exp.] (bairap ngoendeūoen) EN: salary statement ; pay slip   FR: fiche de salaire [f] ; bulletin de paie/paye [m]
ช่วงเงินเดือน[n. exp.] (chūang ngoendeūoen) EN: salary span   
จ่ายเงินเดือน[v. exp.] (jāi ngoendeūoen) EN: pay wages ; pay salaries   FR: payer les salaires
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat   FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
การเลื่อนขั้นเงินเดือน[n. exp.] (kān leūoen ngoendeūoen) FR: avancement salarial [m]
การลดเงินเดือน[n. exp.] (kān lot ngoendeūoen) EN: salary cut   FR: diminution de salaire [f]
ไข้จับสั่น[n.] (khai jap san) EN: malaria   FR: malaria [f] ; paludisme [m]
ไข้มาลาเรีย[n.] (khai mālārīa) EN: malaria   FR: malaria [f] ; paludisme [m]
ไข้ป่า[n.] (khaipā) EN: malaria ; jungle fever   FR: malaria [f] ; paludisme [m] ; fièvre paludéenne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALAR    EY1 L AA2 R
ALARD    AH0 L AA1 R D
ALARM    AH0 L AA1 R M
ALARMS    AH0 L AA1 R M Z
ALARIC    AE1 L ER0 IH0 K
ALARID    AH0 L EH1 R AH0 D
ALARIE    AH0 L EH1 R IY0
ALARM'S    AH0 L AA1 R M Z
ALARICE    AA0 L AA1 R IH2 S
ALARICA    AA0 L AA0 R IY1 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alarm    (v) (@1 l aa1 m)
alarms    (v) (@1 l aa1 m z)
alarmed    (v) (@1 l aa1 m d)
alarming    (v) (@1 l aa1 m i ng)
alarmist    (n) (@1 l aa1 m i s t)
alarmists    (n) (@1 l aa1 m i s t s)
alarmingly    (a) (@1 l aa1 m i ng l ii)
alarm-clock    (n) - (@1 l aa1 m - k l o k)
alarm-clocks    (n) - (@1 l aa1 m - k l o k s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Talar(n) |der, pl. Talare| เสื้อคลุมยาวที่ใช้ในพิธี, เสื้อคลุย, See also: S. Gewand,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alarm {m} | Alarme {pl} | Alarm auslösen; Alarm geben | falschen Alarm gebenalarm | alarms | to give the alarm; to alarm | to cry wolf [Add to Longdo]
Alarmanlage {f}alarm system [Add to Longdo]
Alarmanzeige {f}alarm display [Add to Longdo]
Alarmausgangskarte {f}alarm output card [Add to Longdo]
Alarmbereitschaft {f} | in Alarmbereitschaftalert | on the alert [Add to Longdo]
Alarmeingangskarte {f}alarm input card [Add to Longdo]
Alarmeinrichtung {f}alarm equipment; alarm device [Add to Longdo]
Alarmglocke {f}alarm bell [Add to Longdo]
Alarmierung {f}alerting [Add to Longdo]
Alarmklingel {f}warning bell [Add to Longdo]
Alarmliste {f}alarm list [Add to Longdo]
Alarmmelder {m}alarm annunciator [Add to Longdo]
Alarmsignal {n}alarm signal; danger signal [Add to Longdo]
Alarmsignal {n}; Alarmruf {m}; Warnton {m} | Alarmsignale {pl}alert | alerts [Add to Longdo]
Alarmstufe {f}alert phase [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じりじり[, jirijiri] (adv,n,vs) (on-mim) running out of patience; slowly approaching; scorching sun; sound of alarm bell [Add to Longdo]
アノフェレス[, anoferesu] (n) (obsc) (See 羽斑蚊) Anopheles (genus of mosquitoes that act as malarial vectors) [Add to Longdo]
アメリカ鰭足鷸[アメリカひれあししぎ;アメリカヒレアシシギ, amerika hireashishigi ; amerikahireashishigi] (n) (uk) Wilson's phalarope (Phalaropus tricolor) [Add to Longdo]
アラーム[, ara-mu] (n) alarm [Add to Longdo]
アラームスピーカ[, ara-musupi-ka] (n) {comp} audible alarm speaker [Add to Longdo]
アラームプロファイル[, ara-mupurofairu] (n) {comp} alarm profile [Add to Longdo]
アラームランプ[, ara-muranpu] (n) {comp} alarm lamp [Add to Longdo]
アラーム検出[アラームけんしゅつ, ara-mu kenshutsu] (n) {comp} alarm detection [Add to Longdo]
アラーム重要度[アラームじゅうようど, ara-mu juuyoudo] (n) {comp} alarm severity [Add to Longdo]
キナクリン[, kinakurin] (n) quinacrine (antimalarial) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
着慌[zháo huāng, ㄓㄠˊ ㄏㄨㄤ, / ] alarmed; panicking [Add to Longdo]
警号[jǐng hào, ㄐㄧㄥˇ ㄏㄠˋ, / ] alarm; alert; warning signal [Add to Longdo]
警铃[jǐng líng, ㄐㄧㄥˇ ㄌㄧㄥˊ, / ] alarm bell; call signal [Add to Longdo]
警钟[jǐng zhōng, ㄐㄧㄥˇ ㄓㄨㄥ, / ] alarm bell [Add to Longdo]
惊动[jīng dòng, ㄐㄧㄥ ㄉㄨㄥˋ, / ] alarm; alert; disturb [Add to Longdo]
惊怕[jīng pà, ㄐㄧㄥ ㄆㄚˋ, / ] alarmed; frightened [Add to Longdo]
闹铃[nào líng, ㄋㄠˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] alarm (clock) [Add to Longdo]
闹铃时钟[nào líng shí zhōng, ㄋㄠˋ ㄌㄧㄥˊ ㄕˊ ㄓㄨㄥ, / ] alarm clock [Add to Longdo]
闹钟[nào zhōng, ㄋㄠˋ ㄓㄨㄥ, / ] alarm clock [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile [Add to Longdo]
アラームランプ[あらーむらんぷ, ara-muranpu] alarm lamp [Add to Longdo]
アラーム検出[アラームけんしゅつ, ara-mu kenshutsu] alarm detection [Add to Longdo]
アラーム重要度[アラームじょうようど, ara-mu jouyoudo] alarm severity [Add to Longdo]
スカラ[すから, sukara] scalar [Add to Longdo]
スカラ値[スカラち, sukara chi] scalar value [Add to Longdo]
スカラ変数[すからへんずう, sukarahenzuu] scalar variable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
警報[けいほう, keihou] Alarm, Warnung [Add to Longdo]
警笛[けいてき, keiteki] Alarmsirene, -Hupe, Autohupe [Add to Longdo]
警鐘[けいしょう, keishou] Alarmglocke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alar \A"lar\, a. [L. alarius, fr. ala wing: cf. F. alaire.]
   1. Pertaining to, or having, wings.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Axillary; in the fork or axil. --Gray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alar
   adj 1: of or relating to the axil [syn: {axillary}, {alar}]
   2: having or resembling wings [syn: {alar}, {alary}, {aliform},
     {wing-shaped}]
   n 1: a chemical sprayed on fruit trees to regulate their growth
      so the entire crop can be harvested at one time [syn:
      {Alar}, {daminozide}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top