หรือคุณหมายถึง agribusineß?
Search result for

agribusiness

(8 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agribusiness-, *agribusiness*, agribusines
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agribusinessธุรกิจการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agribusiness (n) ธุรกิจการเกษตร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
now, he's not much older than you are, and yet he's turned his father's agribusiness into a leading defense contractor.ตอนนี้เขาอายุไม่มากไปกว่าคุณเท่าไร เขาเปลี่ยนธุรกิจการเกษตรของพ่อไปเป็นบริษัทรับเหมาระบบป้องกันประเทศชั้นแนวหน้ว Aqua (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agribusinessOverseas food exports are one of the mainstays of agribusiness.

CMU English Pronouncing Dictionary
AGRIBUSINESS    AE1 G R AH0 B IH2 Z N AH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグリビジネス[, aguribijinesu] (n) agribusiness [Add to Longdo]
アグリビジネスマン[, aguribijinesuman] (n) agribusinessman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  agribusiness
      n 1: a large-scale farming enterprise [syn: {agribusiness},
           {agriculture}, {factory farm}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top