ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

add

AE1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -add-, *add*, ad
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
add(vi) คิดผลรวม, See also: รวม, คิดยอดรวม, Syn. sum, total, sum up, compute
add(vt) คิดผลรวม, See also: รวม, คิดยอดรวม
add(vi) เติมส่วนผสม, See also: เพิ่มส่วนผสม, Syn. be an addition
add(vt) เติมส่วนผสม, See also: เพิ่มส่วนผสม
add(vi) ทำให้รุนแรงขึ้น, See also: เสริม, เพิ่ม
add(vt) นำเข้า, See also: เผยแพร่
add(vi) นำเข้า, See also: เผยแพร่
add(vt) พูดต่อ, See also: พูดเติม, พูดเพิ่ม
add(vi) รวม, See also: เชื่อม, Syn. unite, attach
add(vt) รวม, See also: เชื่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
add(แอด) vt., vi. เติม, บวก, เพิ่ม, เสริม, พูดเติม.
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
addend(แอด' เดนดฺ) n. เลขหรือจำนวนที่บวกเข้าด้วยกัน
addendum(อะเดน' เดิม) n. (pl. -da) สิ่งที่เพิ่มเข้า, การเพิ่มหรือบวกเข้า, ภาคผนวก
adder 1(แอด' เดอะ) n. ผู้บวก, ตัวบวก
adder 2(แอด' เดอะ) n. งูพิษชนิดหนึ่งในในยุโรป
adder's-tongue(แอด' เดอซทัง) n. ต้นเฟิร์นชนิดหนึ่ง (Ophioglossum) (a fern)
addict(แอค' ดิคทฺ) n. ผู้ติดยาเสพติด. -vt. ทำให้ติดยาเสพติด, Syn. devotee, junkie
addicted(อะดิด' ทิค) adj. ซึ่งติดยาเสพติด, ซึ่งติดนิสัยในบางอย่าง. -addictedness n., Syn. devoted, involved
addiction(อะดิค' เชิน) n. การติดยาเสพติด, ภาวะติดยาเสพติด, Syn. devotion, dependence, Ant. freedom

English-Thai: Nontri Dictionary
add(vt) เพิ่ม, บวก, รวม, เสริม, เติม, แถม
addendum(n) ภาคผนวก, บทเสริม, บทต่อท้าย
adder(n) อสรพิษ
addict(n) คนติดยา, ขี้ยา, คนที่ทำอะไรจนเป็นนิสัย
addict(vt) ทำให้ติดยาเสพติด, ทำให้เป็นนิสัย
addicted(adj) ซึ่งติดยาเสพติด, ซึ่งติดเป็นนิสัย
addiction(n) การติดยาเสพติด
addition(n) การรวม, การบวก, การเพิ่ม, การเสริม
additional(adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น, ซึ่งรวม
addle(vt) ทำให้สับสน, ทำให้ยุ่ง, ทำให้เสีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
addบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
addendตัวบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
addendตัวบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
addendumข้อเพิ่มเติม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
addendumบทเพิ่มเติม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
adder๑. เครื่องบวก๒. วงจรบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
adder-subtracterวงจรบวกลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
addiction, drug; dependence, drug; dependency, drugการติดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Addison's disease; hypadrenia; hypoadreniaโรคต่อมหมวกไตพิการ, โรคแอดดิสัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
additionการบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Add Life to Yearsให้ความรักพิทักษ์อนามัยผู้สูงวัยอายุยืน [การแพทย์]
Add-on emission controlเทคโนโลยีการควบคุมการระบายมลพิษ, เทคโนโลยีการควบคุมการระบายมลพิษซึ่งทำงานเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการเผาไหม้ [สิ่งแวดล้อม]
Added cardบัตรเพิ่ม, Example: บัตรที่จัดทำเพิ่มเติมขึ้นจากบัตรหลัก เพื่อให้ผู้ใช้ได้เป็นเครื่องมือในการค้นหาหนังสือเพิ่มขึ้น โดยทั่วไป บัตรรายการครบชุดของหนังสือเล่มหนึ่งอย่างน้อยจะประกอบด้วยบัตรผู้แต่ง บัตรเพิ่มหัวเรื่อง บัตรเพิ่มชื่อเรื่องและบัตรแจ้งหมู่ <br> <br> บัตรเพิ่มหัวเรื่อง (Subject card) เป็นบัตรเพิ่มที่เป็นช่องทางให้ผู้ใช้ค้นคว้าหนังสือได้มากขึ้น เพียงแต่ทราบว่าหนังสือที่ต้องการนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใด แม้ว่าจะไม่ทราบชื่อผู้แต่ง หรือชื่อเรื่อง <br> <br> บัตรเพิ่มชื่อบุคคลหรือสถาบัน/นิติบุคคล ได้แก่ บัตรเพิ่มชื่อบุคคลที่ไม่ได้ลงเป็นรายการหลัก แต่บุคคลนั้นๆ ทำหน้าที่เป็นผู้แต่งร่วม ผู้แปล ผู้เขียนภาพประกอบ ฯลฯ บัตรเพิ่มสถาบัน/นิติบุคคล ได้แก่การทำบัตรเพิ่มให้แก่สถาบัน/นิติบุคคลที่ไม่ได้ลงเป็นรายการหลัก แต่มีส่วนรับผิดชอบในการผลิตหรือจัดพิมพ์ <br> <br> บัตรเพิ่มชื่อเรื่อง (title card) หมายถึง บัตรที่ลงรายการชื่อเรื่อง ถ้าหนังสือเล่มนั้นๆ มีชื่อเรื่องมากกว่าหนึ่งชื่อเรื่อง จะต้องทำบัตรเพิ่มให้ชื่อเรื่องลำดับต่อไปด้วย <br> <br> บัตรเพิ่มชื่อหนังสือชุด เป็นการทำบัตรเพิ่มให้กับหนังสือที่มีชื่อชุด เพื่อจะได้เป็นช่องทางในการค้นหาหนังสือจากชื่อชุดได้อีกช่องทางหนึ่ง และเป็นการรวบรวมหนังสือแม้ว่าจะมีชื่อเรื่องต่างกัน แต่ออกภายใต้หนังสือชุดเดียวกัน ทำให้ทราบว่าในชุดนี้มีหนังสือออกมาชื่อเรื่องอะไรบ้าง <br> <br> บัตรแจ้งหมู่ (Shelflist card) เป็นการทำบัตรรายการที่มีข้อมูลในบัตรเหมือนกับบัตรหลักทุกประการ แต่มีเลขทะัเบียนของหนังสือแต่ละเล่มระบุไว้ในบัตรแจ้งหมู่ด้วย เพื่อให้ทราบว่าหนังสือรายการนั้นๆ มีจำนวนกี่ฉบับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Added entryรายการเิพิ่ม, Example: รายการอื่นๆ ที่มีความสำคัญรองลงมาจากรายการหลัก เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ใช้ค้นหาหนังสือได้สะดวกมากขึ้น รายการเพิ่ม ได้แก่ ชื่อบุคคลหรือชื่อสถาบัน/นิติบุคคล ที่เป็นผู้รวบรวม ผู้แปล ผู้วาดภาพ บรรณาธิการ ฯลฯ ชื่อเรื่อง และชื่อชุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Added valueมูลค่าเพิ่ม [การบัญชี]
Addictionการเสพติดให้โทษ, การเสพติด [การแพทย์]
Addictionsสิ่งเสพติดให้โทษ [การแพทย์]
Addictsคนเสพติด [TU Subject Heading]
Addictsผู้ติดยาเสพติด [การแพทย์]
Addison's Diseaseแอดดิสัน, โรค; โรคแอ็ดดิสัน; โรคแอดิสัน; โรคของแอดดิสัน; โรคที่แอดรินัลคอร์เทกซ์ทำงานน้อยลงอย่างเรื้อรัง; ขาดฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนนอก; โรคแอดดิสัน; การทำงานของต่อมหมวกไตน้อยไป [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
add to(phrv) เพิ่ม, เพิ่มพูน, เสริม, Syn. increase
add up toรวมทั้งสิ้น, รวมเป็น, ก่อให้เกิด
add up to(phrv) รวมทั้งสิ้น, รวมเป็น, ก่อให้เกิด, Syn. amount to
Additional expense(n) ค่าใช้จ่ายเิพิ่มเติม
Address(n) ที่อยู่
addressตั้งคำถาม
ADDRESS_[ADDRESS_] (n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) ADDRESS_

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By doing so, you will add enormously to the enemy's difficulties.โดยทำเช่นนี้คุณจะเพิ่มมหาศาล ความยากลำบากของศัตรู How I Won the War (1967)
I'd like to add to the enormous enemy...ฉันต้องการที่จะเพิ่มให้กับศัตรู อย่างมาก ฉันไม่เคยรำคาญ How I Won the War (1967)
Add a little bit of wine.เพิ่มนิด ๆ หน่อย ๆ ของไวน์ The Godfather (1972)
Now I shall have to start all over again. Here, add up these figures.ทีนี้ฉันต้องเริ่มใหม่อีกครั้ง นี่ บวกตัวเลขพวกนี้ The Little Prince (1974)
Well, I'll add it to my threat collection.ก็ฉันจะเพิ่มเข้าไปใน คอลเลกชันภัยคุกคามของฉัน Mad Max (1979)
Thin your mixture, add CO2.บางส่วนผสมของคุณ เพิ่ม ซีโอ2 2010: The Year We Make Contact (1984)
we add the element of scorched earth.อย่างเช่น ระเบิดจริง Spies Like Us (1985)
It adds a certain mystique to one's reputation.เพราะมันจะช่วยเสริมเรื่องให้ดูลึกลับ... สำหรับนักประพันธ์ผู้มีชื่อเสียงเช่นนี้ Mannequin (1987)
You can add kidnapping to that, too.คุณเพิ่มข้อหาลักพาตัวด้วยก็ได้ครับ Mannequin (1987)
I have nothing further to add to what I have said.ฉันไม่มีอะไรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสิ่งที่ฉันได้กล่าวว่า The Russia House (1990)
Add that to the minutes that those guys want.บวกเวลานาทีนึง ที่คนนั้นเข้าไปด้วย. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
And if every one of those pikers comes through, it could add up to a lot of money.ถ้าพวกเพื่อนๆ ไต้เห็นล่ะก็ ..ฉันจะไต้เงินอีกเยอะเลย The Bodyguard (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
add"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
addAdd 5 and 2, and you get 7.
addAdd 5 to 3 and you have 8.
addAdd a bit of sugar, please.
addAdd a few more names to the list.
addAdd a little milk.
addAdd a little more milk to my tea, please.
addAdd a little sugar and cream.
addAdd and delete buttons from the OE toolbar.
addAdditional imports of American beef are planned to meet rising demand.
addAdditions and deletions are not shown immediately.
addAdd lemon flavor to the tea.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เสพติด(n) addict, Syn. ผู้เสพ, Example: ผู้เสพติด สามารถเลิกได้เองโดยไม่ต้องใช้ยาอะไร หากมีจิตใจที่เข้มแข็ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เสพสิ่งเสพติด
สถานที่ติดต่อ(n) address
เติมน้ำมัน(v) add fuel, See also: put in gasoline, Example: พวกเราต้องย้อนกลับไปที่เดิมเพื่อเติมน้ำมันรถ, Thai Definition: ใส่เชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์
รวมยอด(v) add up, See also: sum up, Example: รายการรับบริจาคเมื่อคืนรวมยอดได้เกือบ 5 ล้านบาท, Thai Definition: บวกจำนวนทั้งหมดเข้าด้วยกันให้ได้ผลเป็นจำนวนเดียว
สารเสพย์ติด(n) addict thing, Syn. สิ่งเสพย์ติด
แถมท้าย(v) add, See also: include, Example: คนจำนวนไม่น้อยตำหนิสภาองค์การลูกจ้างที่ออกมาเรียกร้องแถมท้ายด้วยคำข่มขู่อยู่ในทำนองเดิมๆ, Thai Definition: เพิ่มให้ตอนจบ
แป๊ะเจี๊ยะ(n) additional charges, Syn. เงินกินเปล่า, Example: โรงเรียนรัฐบาลดังๆ บางโรงเก็บค่าแป๊ะเจี๊ยะสูงกว่าโรงเรียนเอกชนด้วยซ้ำ
รวบยอด(v) add up, See also: sum up, Example: พวกเราตั้งใจจะออกเที่ยวแต่เช้า ทำเวลาสำหรับเที่ยวรวบยอดสามรายการ
แถม(v) add, See also: give something extra, give in addition, give an extra amount, Syn. เติมให้, เพิ่มให้, เพิ่ม, Example: แม่ค้าแถวนี้ใจดี มักจะแถมให้เกินที่ซื้อเสมอ, Thai Definition: มักใช้ในการซื้อ ขาย แลก เปลี่ยน หรือให้
รวมทั้งหมด(v) total, See also: add up, amount, come altogether to, Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด, Example: ภาพประกอบซึ่งบรรจงสร้างขึ้นโดยเทคนิคตัดกระดาษ มีภาพรวมทั้งหมด 13 ภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาน[ān] (n) EN: saddle  FR: selle [ f ] ; siège [ m ]
อานม้า[ān mā] (n, exp) EN: saddle  FR: selle de cheval [ f ]
อานรถ[ān rot] (n) EN: seat ; saddle  FR: siège [ m ] ; selle [ f ]
ใบเก็บเงิน[bai kep ngoēn] (n, exp) EN: bill  FR: addition [ f ] ; note [ f ]
บันได[bandai] (n) EN: ladder  FR: échelle [ f ]
บันไดลิง[bandai ling] (n, exp) EN: fixed ladder  FR: passerelle [ f ]
บันไดหนีไฟ[bandai nī fai] (n, exp) EN: ladder; steel sadder  FR: échelle métallique [ f ]
บ้านเลขที่[bān lēkthī] (n, exp) EN: address  FR: adresse [ f ]
บิล = บิลล์[bin] (n) EN: bill ; receipt  FR: facture [ f ] ; addition [ f ] ; reçu [ m ]
บริการเสริม[børikān soēm] (n, exp) EN: additional service  FR: service supplémentaire [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADD AE1 D
ADDS AE1 D Z
ADDY AE1 D IY0
ADDED AE1 D IH0 D
ADDIE AE1 D IY0
ADDLE AE1 D AH0 L
ADDEO AA1 D IY0 OW0
ADDER AE1 D ER0
ADDIS AA1 D IH0 S
ADDAMS AE1 D AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
add (v) ˈæd (a1 d)
adds (v) ˈædz (a1 d z)
added (v) ˈædɪd (a1 d i d)
adder (n) ˈædər (a1 d @ r)
addle (v) ˈædl (a1 d l)
adders (n) ˈædəz (a1 d @ z)
addict (n) ˈædɪkt (a1 d i k t)
addict (v) ˈədˈɪkt (@1 d i1 k t)
adding (v) ˈædɪŋ (a1 d i ng)
addled (v) ˈædld (a1 d l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
另外[lìng wài, ㄌㄧㄥˋ ㄨㄞˋ, ] additional; in addition; besides; separate; other; moreover; furthermore, #687 [Add to Longdo]
地址[dì zhǐ, ㄉㄧˋ ㄓˇ, ] address, #713 [Add to Longdo]
增添[zēng tiān, ㄗㄥ ㄊㄧㄢ, ] add to; increase, #6,610 [Add to Longdo]
附加[fù jiā, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄚ, ] additional; annex, #8,470 [Add to Longdo]
[yǐn, ㄧㄣˇ, / ] addiction; craving, #8,491 [Add to Longdo]
添加剂[tiān jiā jì, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄚ ㄐㄧˋ, / ] additive; food additive, #11,708 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] addicted to; fond of; stem corresponding to -phil or -phile, #11,905 [Add to Longdo]
住址[zhù zhǐ, ㄓㄨˋ ㄓˇ, ] address, #21,271 [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, / ] address term between sons-in-law, #21,486 [Add to Longdo]
通讯录[tōng xùn lù, ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄌㄨˋ, / ] address book; directory, #29,358 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Addierer { m }; Addierwerk { n }adder [Add to Longdo]
Addier...adding [Add to Longdo]
Addiergeschwindigkeit { f }accumulation speed [Add to Longdo]
Addiermaschine { f }adding machine [Add to Longdo]
Addiermodus { m }; Hinzufügemodus { m }add mode [Add to Longdo]
Addierschaltung { f }adding network [Add to Longdo]
Addierschaltung { f }adding circuit [Add to Longdo]
Addition { f } | Additionen { pl }addition | additions [Add to Longdo]
Additionsbefehl { m }add instruction [Add to Longdo]
Additionsübertrag { m }; Übertrag { m }add carry [Add to Longdo]
Additionswert { m }; Zusatz { m }addend [Add to Longdo]
Additivität { f } [ math. ]additivity [Add to Longdo]
Ergänzungsprodukt { n }add on product [Add to Longdo]
Teilzahlungskredit, dem bei Kreditgewährung die Zinsen zugeschlagen werdenadd on installment loan [Add to Longdo]
Zusatzprogramm { n }add on program [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
2進加算器[にしんかさんき, nishinkasanki] (n) { comp } binary adder [Add to Longdo]
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) { comp } email address [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
NAD[エヌエーディー;ナッド, enue-dei-; naddo] (n) (See ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド) nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) [Add to Longdo]
あーた[a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband) [Add to Longdo]
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female [Add to Longdo]
お父さん(P);御父さん[おとうさん(P);おとっさん(ok), otousan (P); otossan (ok)] (n) (hon) (See 父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
アドモード[あどもーど, adomo-do] add mode [Add to Longdo]
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス[あどれす, adoresu] address [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
加える[くわえる, kuwaeru] addieren, hinzufuegen [Add to Longdo]
加法[かほう, kahou] Addition [Add to Longdo]
加減[かげん, kagen] Addition_und_Subtraktion, Befinden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Add \Add\, v. t. [imp. & p. p. {Added}; p. pr. & vb. n.
   {Adding}.] [L. addere; ad + dare to give, put. Cf. {Date},
   {Do}.]
   1. To give by way of increased possession (to any one); to
    bestow (on).
    [1913 Webster]
 
       The Lord shall add to me another son. --Gen. xxx.
                          24.
    [1913 Webster]
 
   2. To join or unite, as one thing to another, or as several
    particulars, so as to increase the number, augment the
    quantity, enlarge the magnitude, or so as to form into one
    aggregate. Hence: To sum up; to put together mentally; as,
    to add numbers; to add up a column.
    [1913 Webster]
 
       Back to thy punishment,
       False fugitive, and to thy speed add wings.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       As easily as he can add together the ideas of two
       days or two years.          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To append, as a statement; to say further.
    [1913 Webster]
 
       He added that he would willingly consent to the
       entire abolition of the tax.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {To Add}, {Join}, {Annex}, {Unite}, {Coalesce}.
 
   Usage: We {add} by bringing things together so as to form a
      whole. We {join} by putting one thing to another in
      close or continuos connection. We {annex} by attaching
      some adjunct to a larger body. We {unite} by bringing
      things together so that their parts adhere or
      intermingle. Things {coalesce} by coming together or
      mingling so as to form one organization. To {add}
      quantities; to join houses; to {annex} territory; to
      {unite} kingdoms; to make parties {coalesce}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Add \Add\, v. i.
   1. To make an addition. To add to, to augment; to increase;
    as, it adds to our anxiety. "I will add to your yoke." --1
    Kings xii. 14.
    [1913 Webster]
 
   2. To perform the arithmetical operation of addition; as, he
    adds rapidly.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ADD
   n 1: a condition (mostly in boys) characterized by behavioral
      and learning disorders [syn: {attention deficit disorder},
      {ADD}, {attention deficit hyperactivity disorder}, {ADHD},
      {hyperkinetic syndrome}, {minimal brain dysfunction},
      {minimal brain damage}, {MBD}]
   v 1: make an addition (to); join or combine or unite with
      others; increase the quality, quantity, size or scope of;
      "We added two students to that dorm room"; "She added a
      personal note to her letter"; "Add insult to injury"; "Add
      some extra plates to the dinner table" [ant: {take away},
      {take out}]
   2: state or say further; "`It doesn't matter,' he supplied"
     [syn: {add}, {append}, {supply}]
   3: bestow a quality on; "Her presence lends a certain cachet to
     the company"; "The music added a lot to the play"; "She
     brings a special atmosphere to our meetings"; "This adds a
     light note to the program" [syn: {lend}, {impart}, {bestow},
     {contribute}, {add}, {bring}]
   4: make an addition by combining numbers; "Add 27 and 49,
     please!" [syn: {add}, {add together}] [ant: {deduct},
     {subtract}, {take off}]
   5: determine the sum of; "Add all the people in this town to
     those of the neighboring town" [syn: {total}, {tot}, {tot
     up}, {sum}, {sum up}, {summate}, {tote up}, {add}, {add
     together}, {tally}, {add up}]
   6: constitute an addition; "This paper will add to her
     reputation"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ADD
     Adapter Device Driver (OS/2)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ADD
     AGP Digital Display [adapter] (AGP)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top