Search result for

ablesen

(58 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ablesen-, *ablesen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ablesen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ablesen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did Belloq get the height of the Staff from here?Konnte Belloq die Länge des Stabes hier ablesenIndiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You eyes have a glare. Still in love ?Ich kann's dir von den Augen ablesenThe Party 2 (1982)
You know I can't hear you, Mac. I've gotta see your lips to read them. Forgot.- Ich muss von deinen Lippen ablesenSilent World (1986)
My signing is rusty, so how many of you can read lips?Mit Gebärden bin ich außer Übung. Wer kann von den Lippen ablesenChildren of a Lesser God (1986)
I know what I want to say, I don't need to read itIch werde frei reden. Ich weiß genau, was ich sagen will. Ich muss nicht ablesenBlind Chance (1987)
I've come to read the meter.Ich möchte den Zähler ablesenThe Fourth Protocol (1987)
Some kids playing this morning one saw a guy checking the meter.Einer der Jungs sah heute jemanden der den Zähler ablesen ging. Lethal Weapon (1987)
Now, you've got three commercials to read... and they're numbered here, and they're laid out for you.Sie müssen drei Werbetexte ablesen, die nummeriert vor Ihnen liegen. The Couch Trip (1988)
I can read it.Ich kann sie ablesenMy Stepmother Is an Alien (1988)
- You could tell from his vomit.- Man konnte es am Erbrochenen ablesenThe Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
A pattern is emerging from the signals.Aus den Signalen kann man ein Muster ablesenSilicon Avatar (1991)
I could see it in her eyes.Ich konnte es ihr an den Augen ablesenDeath in the Clouds (1992)
All you got to do is read it, and it says...Du musst doch nur ablesenStereo-typical (1992)
And that gas guy's gonna be reading meters out of one eye for a while.Und der Kerl vom Elektrizitätswerk... wird für eine Weile nur noch mit einem Auge ablesenRock of Ages (1992)
Did Wesley's flight recorder indicate anything unusual about the ship?Lässt sich aus dem Flugschreiber etwas Ungewöhnliches ablesenThe First Duty (1992)
Though they won't comment publicly, "homicide" is a word that is heard on the lips of local investigators.Obwohl öffentlich nichts verlautet, ist "Mord" ein Wort, das man von den Lippen der Ermittler ablesen kann. Fire in the Sky (1993)
Mama always said there's an awful lot you can tell about a person by their shoes.Mama sagte immer, es gibt vieles, was man an den Schuhen einer Person ablesen kann. Forrest Gump (1994)
All you have to do is read.Sie müssen nur ablesenSleepers (1996)
Starck, give me a read.- Starck, was konnen Sie ablesenEvent Horizon (1997)
I came to get a reading from the gas meter.Ich möchte den Gaszähler ablesenFull Alert (1997)
Some man said that he came to get a reading from our gas meter.Ein Mann war an der Tür und wollte den Gaszähler ablesenFull Alert (1997)
The digital read-out will reflect the phone number of the person calling, and put an end to this harassment.Sie können die Nummer des Anrufers von der Anzeige ablesen. Damit dürfte die Belästigung ein Ende nehmen. Sense and Antisense (1997)
IT MEANS THE NSA CAN READ THE TIME OFF YOUR FUCKING WRISTWATCH.Das heißt, die NSA kann von Ihrer Uhr die Zeit ablesenEnemy of the State (1998)
If you look at the holes, they actually spell out something.Wenn du dir die Löcher ansiehst, kannst du eine Nachricht ablesenK-911 (1999)
You want your thoughts and feelings to show on your face?Du möchtest, dass man deine Gefühle deinem Gesicht ablesen kann? Bicentennial Man (1999)
Jam your finger in the hole. This readout... ... tellsyouhowlong you have to live.Du steckst nur den Finger in das Loch und da unten... kannst du ablesen, wie viel Zeit dir noch bleibt. A Big Piece of Garbage (1999)
You can use the script on stage.Du kannst auf der Bühne ablesenThe Group (2000)
- Do you know how to take radiation readings?Können Sie Strahlenwerte ablesenK-19: The Widowmaker (2002)
I said to Mel, "Can't we just at one fucking meeting... "all read from the same sheet of paper, pass it around?"Ich sagte zu Mel: "Können wir nicht einmal vom selben Blatt Papier ablesenFor All Debts Public and Private (2002)
REED: I'm not reading anything.Ich kann keine Werte ablesenThe Crossing (2003)
In this red area, The waves are up to 12 meters high.Hier zum Beispiel sieht man, in dem roten Bereich das kann man hier ablesen, sind die Wellen bis zu zwölf Meter hoch. Monsterthursday (2004)
Let them satisfy your every need.Lassen Sie Ihnen jeden Wunsch von den Lippen ablesenThe Test Dream (2004)
Two hours a day, basically reading prompts.Zwei Stunden am Tag, hauptsächlich vom Teleprompter ablesenThe Weather Man (2005)
It will allow you to read the combination through his clothing, assuming he's not wearing a lead girdle, which is doubtful, but you understand my point.Damit kann man die Kombination ablesen, wenn er nicht gerade ein Bleikorsett trägt, kleiner Scherz von mir. Detente (2005)
And I could reach down and get it. But that would kind of spoil the whole cool move.Ich könnte es ablesen, doch das würde mir meine Taktik versauen. Deception (2005)
On Tuesday, a man came to my house. He said he was here to check my water meter.Ein Mann wollte angeblich die Wasseruhr ablesenMr. Monk and the Red Herring (2005)
There is no possibility he could have read a prepared statement without his glasses.Er hätte ohne seine Brille niemals eine vorbereitete Rede ablesen können. Full Alert (2005)
Please let them know if there's anything they can do for you.Wir werden Ihnen jeden Wunsch von den Augen ablesenPhantom Traveler (2005)
You can see how the shape of these characters reflect their meanings.Sie können anhand der Form dieser Symbole, ihre Bedeutung ablesenThe Grudge 2 (2006)
God, I wish I could lip-read.Ich wünschte, ich könnte von den Lippen ablesenBreaking and Entering (2006)
You can just speak slowly and articulate and I can read your lips.Sprecht einfach langsam und artikuliert Eure Worte, dann kann ich sie von Euren Lippen ablesenGoya's Ghosts (2006)
What's even more interesting, I think, is they can measure the different isotopes of oxygen and figure out a very precise thermometer and tell you what the temperature was the year that that bubble was trapped in the snow as it fell.Sogar noch interessanter, denke ich, ist: sie können die verschiedenen Isotope von Sauerstoff messen und daraus eine Art präzises Zeit-Thermometer basteln von dem man die Temperatur ablesen kann die herrschte, als diese Blase eingeschlossen wurde, als dieser Schnee fiel. An Inconvenient Truth (2006)
I'll get it off the ultrasound.Das kann ich vom Ultraschall ablesenWinter's End (2007)
I just have the ending left, can I just read it from the page?Mir fehlt nur der Schluss, kann ich es nicht vom Blatt ablesenHeiðin (2008)
I came to check gas meters.Ich soll den Gasstand ablesenBeautiful (2008)
Any way to tell from the scent how fast Nicole was moving?Kann man an der Fährte ablesen, wie schnell sich Nicole bewegt hat? Redwood (2008)
This is all I can make out, and I don't want to know what it means.Mehr konnte ich nicht ablesen. Möchte nicht wissen, was das bedeutet. Headhunter (2009)
Can you get a reading?Kannst du es ablesenLong Night's Journey Into Day (2009)
She could be reading from a grocery list.Sie könnte von einem Einkaufszettel ablesenA Perfect Score (2009)
Lightman finally got the idea to slow down the film. That's when he saw the agony on her face.Erst als Lightman auf die Idee kam, den Film in Zeitlupe laufen zu lassen, konnte man in ihrem Gesicht die Qualen ablesenDepraved Heart (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablesen {n}; Ablesung {f}; Messung {f}; Ableseergebnis {n}reading [Add to Longdo]
von den Lippen ablesento speech-read [Add to Longdo]
ablesen; abtasten | ablesendto read off | reading off [Add to Longdo]
den Zähler ablesento read the meter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
朗読[ろうどく, roudoku] vorlesen, ablesen, vortragen, rezitieren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  ablesen [apleːzən]
     to read off
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top