ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

awol

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -awol-, *awol*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
AWOL[IDM] ขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต (คำย่อจาก absent without leave), See also: ปลดประจำการโดยไม่ขออนุญาต (ทางทหาร), ไม่ได้อยู่ร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาต
AWOL[SL] แหกคุก (คำย่อจาก absent without leave), See also: หนีคุก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr Scott Blair never came. He's absent. AWOL.นายแบลร์ก็อตต์ไม่เคยมา เขาขาด แหกคุก ไม่อยู่ในกลุ่มผู้ที่ปัจจุบัน ขออภัย The Russia House (1990)
- AWOL?- AWOL (เอ-วอล) Mannequin: On the Move (1991)
I'm trying to tell you the princesses went AWOL.ข้าพยายามจะบอกเจ้าว่า องค์หญิงออกไปนอกแคล้มป์แล้ว Mulan 2: The Final War (2004)
Turned around,he was gone. Awol.หันหลังไป เขาไปแล้ว โว้ว The Heart of the Matter (2007)
I know she's been awol on personal matters.ผมรู้เธอกำลังมีปัญหาชีวิตส่วนตัว An Inconvenient Lie (2007)
Your buddy's supposed to be working a double shift today and went awol.วันนี้มันต้องเข้า 2 กะ แต่หายหัวไปแล้ว Chuck Versus the Sandworm (2007)
Tell them you're AWOL.- บอกเขาไปสิว่านายหนีมา August Rush (2007)
He's AWOL.เขาหนีหน้าที่ In the Valley of Elah (2007)
- He's AWOL.-เขาหนีหน้าที่ In the Valley of Elah (2007)
Are you awol?นี่คุณชิ่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตงั้นรึ? Brothers of Nablus (2008)
Are you awol?คุณหนีมาเหรอ? Complications (2008)
Unless he's awol,like you.อย่างน้อย เขาก็ไม่ได้รับอนุญาต เหมือนอย่างคุณ Complications (2008)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
AWOL    (n) ˈɛɪwɒl (ei1 w o l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开小差[kāi xiǎo chāi, ㄎㄞ ㄒㄧㄠˇ ㄔㄞ, / ] AWOL, Absent With Out Leave; desert the military, #52,319 [Add to Longdo]
擅离职守[shàn lí zhí shǒu, ㄕㄢˋ ㄌㄧˊ ㄓˊ ㄕㄡˇ, / ] AWOL (Absent Without Leave, military term), #82,947 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unerlaubt abwesend (von der Truppe)AWOL : absent without leave [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 awol
   adj 1: absent without permission; "truant schoolboys"; "the
       soldier was AWOL for almost a week" [syn: {truant},
       {awol}]
   n 1: one who is away or absent without leave

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AWOL
     Absent WithOut Leave (telecommunication, Usenet, IRC)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top