Search result for

atm

(137 entries)
(0.0261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atm-, *atm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atmosphere[N] ชั้นบรรยากาศ, Syn. layer of air, gaseous envelope
atmosphere[N] บรรยากาศที่น่าสนใจของสถานที่
atmosphere[N] ภูมิอากาศ, See also: สภาวะอากาศ, Syn. climate
atmosphere[N] อากาศ, Syn. air
atmosphere[N] อารมณ์หรือการให้สีของงานศิลป์
atmospheric[ADJ] เกี่ยวกับบรรยากาศ, Syn. airy, climatic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
atmo-abbr. มีความหมายว่า อากาศ
atmosphere(แอท'เมิสเฟียร์) n. บรรยากาศ,บรรยากาศรอบโลก,อากาศ,แก๊สรอบดาวนพเคราะห์, ความกดดันบรรยากาศ, ท่าทาง (งานศิลป์) , คุณภาพที่เด่น (the air, surroundings, pervading influence)
atmospheric(แอทมอส เฟีย'ริค) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยบรรยากาศหรืออากาศ. -atmospherical adj.
atmospheric pressureความกดดันบรรยากาศ, Syn. barometric pressure
batman(แบท'เมิน) n. ทหารรับใช้นายทหาร -pl. batmen
boatman(โบท'เมิน) n. ผู้ชำนาญทางเรือ,ผู้ค้าขายเกี่ยวกับเรือ, See also: boatmanship n.
mahatma(มะฮาท'มะ) n. มหาตมะ,ปราชญ์,พราหมณ์., See also: mahatmaism n., Syn. greatsage
oatmeal(โอท'มีล,-มีล') n.,adj. ข้าวโอตบดหยาบ ๆ ,ข้าวโอตต้มที่เป็นอาหารเช้า
treatment(ทรีท'เมินทฺ) n. การรักษา,การเยียวยา,การปฎิบัติต่อ,การกระทำต่อ,วิธีการทางวรรณกรรม,การใส่ (สารเคมีเป็นต้น)

English-Thai: Nontri Dictionary
atmosphere(n) บรรยากาศ,อากาศ,ท่าทาง,อาการ
atmospheric(adj) เกี่ยวกับบรรยากาศ,ประกอบด้วยอากาศ
atmospherics(n) การรบกวนคลื่นวิทยุ
batman(n) นายทหาร,ทหารรับใช้
boatman(n) คนแจวเรือ,ผู้ชำนาญทางเรือ
maltreatment(n) การทารุณ,การปฏิบัติไม่ดี,การกระทำผิด
treatment(n) การกระทำ,การรักษา,การปฏิบัติ,การเลี้ยง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ATM (asynchronous transfer mode)เอทีเอ็ม (ภาวะถ่ายโอนแบบไม่ประสานเวลา) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ATM (asynchronous transfer mode)เอทีเอ็ม (ภาวะถ่ายโอนแบบไม่ประสานเวลา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ATM (automatic teller machine)เอทีเอ็ม (เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ATM (automatic teller machine)เอทีเอ็ม (เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ATM adaptation layer (AAL)ชั้นการปรับเปลี่ยนข้อมูลเอทีเอ็ม (เอเอแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
atmanอาตมัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
atmosphereบรรยากาศ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
atmosphere of the mindบรรยากาศแห่งจิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
atmospheric cooling towerหอทำความเย็นด้วยบรรยากาศ มีความหมายเหมือนกับ natural-draft cooling tower [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
atmospheric noise; atmosphericsสัญญาณรบกวนจากบรรยากาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
atmบรรยากาศ, สัญลักษณ์ของหน่วยความดันบรรยากาศ   ดู atmosphere [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Atmanอัตตา [TU Subject Heading]
Atmidometerแอทมิดอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดการระเหยของน้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Atmometerแอทมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดการระเหยของน้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Atmosphereบรรยากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Atmosphereบรรยากาศ [TU Subject Heading]
Atmosphereบรรยากาศ, บรรยากาศภายนอก [การแพทย์]
atmosphereบรรยากาศ, 1.อากาศที่ห่อหุ้มโลก ประกอบด้วยออกซิเจน 1 ใน 5 ส่วน ไนโตรเจน 4 ใน 5 ส่วนนอกจากนั้นยังมีแก๊สอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนเล็กน้อย เช่น คาร์บอนไดออกไซด์อาร์กอน ซีนอน เป็นต้น บรรยากาศมีอยู่สูงขึ้นไปประมาณ 1,500 กิโลเมตร ซึ่งจะมีความหนาแน่นของอากาศลดลง ตามลำดับ และมีอุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Atmosphere, Lowerบรรยากาศชั้นต่ำๆ [การแพทย์]
Atmospheric absorptionการดูดกลืนของ บรรยากาศ [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ATM (automated teller machine) (n ) เครื่อง เอ ที เอ็ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sir, the last transmission came from that moon's upper atmosphere, directly ahead.ท่านครับ สัญญาณสุดท้ายส่ง มาจากดวงจันทร์ข้างบนนั่น ตรงไปข้างหน้านี้ Duel of the Droids (2008)
The atmosphere is to be lively, with sunshine and translucent.บรรยากาศที่เรากำลังอยู่มีแสงแดดและท้องฟ้าแจ่มใส Beethoven Virus (2008)
Looking at the atmosphere, it would be impolite to hide this.ดูจากบรรยากาศ, มันคงไม่สุภาพนัก ถ้าเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ. Episode #1.8 (2008)
My, what a festive atmosphere. Please, don't get up.ที่รัก บรรยากาศช่างรื่นเริงดีจริง โอ้วอย่าเพิ่งเลิกกันน่ะ Frost/Nixon (2008)
These wreathes of smoke curling from the bowels of the Earth bear witness to the Earth's original atmosphere.กลุ่มควันที่ม้วนตัวขึ้นมาจากใต้ผิวโลก เป็นสักขีพยานของการก่อกำเนิดชั้นบรรยากาศ Home (2009)
An atmosphere devoid of oxygen.บรรยากาศที่ปราศจากออกซิเจน Home (2009)
A dense atmosphere, thick with water vapor, full of carbon dioxide.บรรยากาศหนาทึบไปด้วยไอน้ำ ซึ่งเต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ Home (2009)
They transformed its atmosphere.มันเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ Home (2009)
What happened to the carbon that poisoned the atmosphere?เกิดอะไรขึ้นกับคาร์บอน ที่ทำให้บรรยากาศเป็นพิษ Home (2009)
They grew their shells by tapping into carbon from the atmosphere dissolved in the ocean.พวกมันสร้างเปลือกจากคาร์บอนในบรรยากาศ ที่ละลายอยู่ในมหาสมุทร Home (2009)
Thanks to them, the carbon drained from the atmosphere and other life forms could develop.ขอบคุณพวกมัน ที่ทำให้คาร์บอนหายไปจากบรรยากาศ ทำให้รูปแบบชีวิตอื่นๆ ได้มีพัฒนาการ Home (2009)
It is life that altered the atmosphere.สิ่งมีชีวิตนั่นเอง ที่เปลี่ยนแปลงบรรยากาศ Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
atmI had a nagging feeling that the atmosphere resembled somebody and, now that you mention it, yes, you're right. Certainly ZZ TOP had this kind of feel.
atmI like the atmosphere of this restaurant.
atmThe atmosphere was uncomfortable.
atmAs for the air, there is always some moisture in the atmosphere, but when the amount increases a great deal, it affects the light waves.
atmChildren reflect the family atmosphere.
atmThat restaurant has a very nice atmosphere.
atmSolar energy seems to offer more hope than any other source of energy, particularly because those areas most in need of water lie rather close to the equator and have a relatively clear atmosphere.
atmThere was a tense atmosphere in the room.
atmPlease enjoy a calm time in a relaxed atmosphere beauty salon.
atmYour house has a very cozy atmosphere.
atmI don't like the polluted atmosphere of big cities.
atmFor that reason it's always held in a fresh atmosphere, and this time too it was a fulfilling day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตู้เอทีเอ็ม[N] Automatic Teller Machine, See also: ATM booth, ATM outlet, Example: มีผู้ร้ายบุกทุบตู้เอทีเอ็มเพื่อหวังขโมยเงินสด, Thai definition: ตู้กดเงินอัตโนมัติ
เอทีเอ็ม[N] ATM, See also: automated teller machine, cash machine, Syn. เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ
ความกดอากาศ[N] air pressure, See also: atmospheric pressure, Example: กระแสลมเกิดขึ้นได้ก็เพราะอากาศมีความกดอากาศต่างกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศ[n.] (ākāt) EN: air ; atmosphere   FR: air [m] ; atmosphère [f]
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: air ; wind   FR: air [m] ; atmosphère [f]
แบทแมน[n. prop.] (Baētmaēn) EN: Batman   FR: Batman [m]
บรรยากาศ [n.] (banyākāt) EN: atmosphere ; air ; environment   FR: atmosphère [f] ; air [m] ; ambiance [f]
บรรยากาศของโลก[n. exp.] (banyākāt khøng lōk) EN: Earth's Atmosphere   FR: atmosphère terrestre [f]
บรรยากาศสบาย ๆ[n. exp.] (banyākāt sabāi-sabāi) EN: cosy atmosphere   FR: atmosphère décontractée [f]
ฉายแสง[v. exp.] (chāi saēng) EN: treat with radiation ; give a radiation treatment   FR: traiter par irradiation
ชั้นบรรยากาศ[n. exp.] (chanbanyākāt) EN: atmosphere   FR: atmosphère [f]
ชั้นบรรยากาศของโลก[n. exp.] (chanbanyākāt khøng lōk) EN: atmosphere of Earth ; Earth's Atmosphere   FR: atmosphère terrestre [f]
ชั้นบรรยากาศส่วนบน[n. exp.] (chanbanyākāt suanbon) FR: haute atmosphère [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATMEL    AE1 T M AH0 L
ATMOSPHERE    AE1 T M AH0 S F IH2 R
ATMOSPHERIC    AE2 T M AH0 S F EH1 R IH0 K
ATMOSPHERICS    AE2 T M AH0 S F EH1 R IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atmosphere    (n) (a1 t m @ s f i@ r)
atmospheres    (n) (a1 t m @ s f i@ z)
atmospheric    (j) (a2 t m @ s f e1 r i k)
atmospherics    (n) (a2 t m @ s f e1 r i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atmen {n}breathing [Add to Longdo]
Atmosphäre {f} | Atmosphären {pl} | oxidierende Atmosphäre | reduzierende Atmosphäreatmosphere | atmospheres | oxidizing atmosphere | reducing atmosphere [Add to Longdo]
Atmung {f} | Atmungen {pl}respiration | respirations [Add to Longdo]
Atmungsorgan {n}respiratory organ [Add to Longdo]
atmosphärische Störungenatmospherics [Add to Longdo]
atmen | atmend | geatmet | atmet | atmeteto breathe | breathing | breathed | breathes | breathed [Add to Longdo]
atmet eininhales [Add to Longdo]
atmosphärisch {adj}atmospheric [Add to Longdo]
atmosphärischeatmospherical [Add to Longdo]
atmosphärisch {adv}atmospherically [Add to Longdo]
atmungsaktiv (Gewebe)breathable (of fabrics) [Add to Longdo]
atmen; respirieren [med.] | atmend | atmet | atmeteto respire | respiring | respires | respired [Add to Longdo]
ATM : Asynchroner Transfermodus (Netzwerktechnologie)ATM : asynchronous transfer mode [Add to Longdo]
Geldautomat {m}; Bankomat {m}ATM : automated teller machine [Add to Longdo]
im AugenblickATM : at the moment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
あしらい[, ashirai] (n) treatment; reception [Add to Longdo]
お草々;お草草;御草々;御草草[おそうそう, osousou] (adj-na) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests) [Add to Longdo]
お草々様;お草草様;御草々様;御草草様[おそうそうさま, osousousama] (adj-na) (pol) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests) [Add to Longdo]
ぎすぎす[, gisugisu] (adv,n,vs) (on-mim) strained atmosphere; thin and bony [Add to Longdo]
ごみ処理;ゴミ処理[ごみしょり(ごみ処理);ゴミしょり(ゴミ処理), gomishori ( gomi shori ); gomi shori ( gomi shori )] (n) garbage disposal; refuse disposal; waste treatment [Add to Longdo]
しずしず[, shizushizu] (adv) (on-mim) sweaty atmosphere [Add to Longdo]
ひどい仕打ち;酷い仕打ち[ひどいしうち, hidoishiuchi] (exp) (See 仕打ち) cruel treatment; raw deal; kick in the pants [Add to Longdo]
アトモスフィア;アトモスフェア[, atomosufia ; atomosufea] (n) atmosphere [Add to Longdo]
アトモメーター[, atomome-ta-] (n) (obsc) (See 蒸発計) atmometer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
取款机[qǔ kuǎn jī, ㄑㄩˇ ㄎㄨㄢˇ ㄐㄧ, / ] ATM [Add to Longdo]
大气候[dà qì hòu, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, ] atmosphere [Add to Longdo]
大气[dà qì, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, / ] atmosphere [Add to Longdo]
大气圈[dà qì quān, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄑㄩㄢ, / ] atmosphere [Add to Longdo]
大气压[dà qì yā, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄧㄚ, / ] atmospheric pressure [Add to Longdo]
大气压力[dà qì yā lì, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄧㄚ ㄌㄧˋ, / ] atmospheric pressure [Add to Longdo]
大气压强[dà qì yā qiáng, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄧㄚ ㄑㄧㄤˊ, / ] atmospheric pressure [Add to Longdo]
大气层[dà qì céng, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ, / ] atmosphere [Add to Longdo]
大气层核试验[dà qì céng hé shì yàn, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄧㄢˋ, / ] atmospheric nuclear test [Add to Longdo]
大气暖化[dà qì nuǎn huà, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] atmospheric warming [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャッシュサービスコーナー[きゃっしゅさーびすこーなー, kyasshusa-bisuko-na-] flexi-teller, ATM [Add to Longdo]
現金自動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] ATM, Automatic Teller Machine [Add to Longdo]
自動預金支払機[じどうよきんしはらいき, jidouyokinshiharaiki] Automated Teller Machine, ATM [Add to Longdo]
非同期転送モード[ひどうきてんそうモード, hidoukitensou mo-do] Asynchronous Transfer Mode, ATM [Add to Longdo]
エーティーエム[えーていーえむ, e-tei-emu] ATM [Add to Longdo]
カトマイ[かとまい, katomai] Katmai [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
雰囲気[ふんいき, fun'iki] Atmosphaere [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atm
   n 1: a unit of pressure: the pressure that will support a column
      of mercury 760 mm high at sea level and 0 degrees
      centigrade [syn: {standard atmosphere}, {atmosphere},
      {atm}, {standard pressure}]
   2: a means of digital communications that is capable of very
     high speeds; suitable for transmission of images or voice or
     video as well as data; "ATM is used for both LAN and WAN"
     [syn: {asynchronous transfer mode}, {ATM}]
   3: an unattended machine (outside some banks) that dispenses
     money when a personal coded card is used [syn: {cash
     machine}, {cash dispenser}, {automated teller machine},
     {automatic teller machine}, {automated teller}, {automatic
     teller}, {ATM}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ATM
     Abstract Test Method (ISO 9646-1)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ATM
     Asynchronous Transfer Mode (ATM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ATM
     Adobe Type Manager
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ATM
     At The Moment (slang, Usenet, IRC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ATM
     Automatic Teller Machine
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top