ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

archery

AA1 R CH ER0 IY0   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -archery-, *archery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archery[N] กลุ่มพลธนู
archery[N] การยิงธนู
archery[N] อุปกรณ์การยิงธนู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archery(อาร์'ชะรี) n. การยิงธนู,กลุ่มพลธนูอุปกรณ์การยิงธนู

English-Thai: Nontri Dictionary
archery(n) การยิงธนู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Archeryการยิงธนู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The superior archer who escaped is confirmed to be Park Nam-joo, national bronze medalist in archery.ได้รับการยืนยันแล้วว่าคือปักนัมจูเจ้าของเหรียญทองแดงในกีฬายิงธนูหญิง The Host (2006)
Don't interrupt my archery practice.อย่ารบกวนการยิงธนูของผม Heyy Babyy (2007)
Mastering archery takes one man but politics take many menเป้าหมายของลูกธนูคือปัจเจกชน แต่นโยบายของฝ่าบาทใช้กับมหาชน Portrait of a Beauty (2008)
No, this guy makes William Tell look like a summer-camp archery coach.คนร้าย ทำให้ วิลเลียม เทล ดูเป็นแค่ครูสอนยินธนู ให้เด็กๆเลย Disciple (2010)
I've got no socks, no breeches and an archery session to go to.ข้าไม่มีถุงเท้า กางเกงขี่ม้า และชุดยิงธนูให้ออกไปข้างนอกเลย The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
Both at the archery competition and today.ทั้งที่การแข่งขันยิงธนูและในวันนี้ Sungkyunkwan Scandal (2010)
I'm pretty good at archery.. ฉันยิงธนูค่อนข้างเก่ง No Strings Attached (2011)
My father taught me archery as a child.พ่อสอนฉันยิงธนูตอนเด็กๆ The Herb Garden Germination (2011)
Famed for their skills at archery, navigation and lovemaking.มีชื่อเสียงในเรื่อง ทักษะการยิงธนู The Wolf and the Lion (2011)
Archery.ยิงธนู Magic Bullet (2011)
Sliced it open doing stupid archery.ถูกบาดตอนยิงธนูงี่เง่า The Born-Again Identity (2012)
I mean, look at all the old stuff he's got -- a cricket mallet, golf clubs, a Kendo sword, archery equipment.ฉันหมายถึง ดูทั้งหมด มีแต่ของเก่าๆที่เขามี ไม้ คลิ๊กเก็ต ไม้กอล์ฟ ดาบเคนโด้ อุปกรณ์ยิงธนู Heartache (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การยิงธนู[n. exp.] (kān ying thanū) EN: archery   FR: tir à l'arc [m]
แข่งขันยิงธนู[n. exp.] (khaengkhan ying thanū) EN: archery   FR: tir à l'arc [m]
กีฬายิงธนู[n. exp.] (kīlā ying thanū) EN: archery   FR: tir à l'arc [m]
ธนูศิลป์ [n.] (thanūsin) EN: art of archery   
ธนูศิลป[n.] (thanūsinlapa = thanūsin) EN: archery   FR: tir à l'arc [m]
วิชายิงธนู[n. exp.] (wichā ying thanū) EN: science of archery ; art of archery ; archery   FR: archerie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHERY    AA1 R CH ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archery    (n) ˈaːtʃəriː (aa1 ch @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
射箭[shè jiàn, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄢˋ, ] archery, #26,927 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
アーチェリー(P);アーチェリ[, a-chieri-(P); a-chieri] (n) archery; (P) [Add to Longdo]
フィールドアーチェリー[, fi-rudoa-chieri-] (n) field archery [Add to Longdo]
ライディングアーチェリー[, raideingua-chieri-] (n) riding archery [Add to Longdo]
引き手[ひきで, hikide] (n) (See 押し手) (in archery) right hand [Add to Longdo]
遠矢[とおや, tooya] (n) long-distance arrow (archery) [Add to Longdo]
押し手;押手[おして;おしで, oshite ; oshide] (n) (1) (arch) seal; stamp; (2) depressing the string of a zither with one's left hand; (3) (See 引き手・ひきで) (in archery) left hand; (4) obstinacy; stubbornness [Add to Longdo]
騎射[きしゃ, kisha] (n,vs) shooting on horseback; equestrian archery [Add to Longdo]
[ゆみ(P);ゆ, yumi (P); yu] (n) (1) bow (and arrow); (2) unit of distance to an archery target (approx. six feet); (3) unit of distance for land surveying (approx. eight feet) [Add to Longdo]
[ゆみ(P);ゆ, yumi (P); yu] (n) (1) (ゆ is usu. a prefix) bow (and arrow); (2) archery; (3) bow (for a violin, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Archery \Arch"er*y\, n. [OE. archerie.]
   1. The use of the bow and arrows in battle, hunting, etc.;
    the art, practice, or skill of shooting with a bow and
    arrows.
    [1913 Webster]
 
   2. Archers, or bowmen, collectively.
    [1913 Webster]
 
       Let all our archery fall off
       In wings of shot a-both sides of the van. --Webster
                          (1607).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 archery
   n 1: the sport of shooting arrows with a bow

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top