ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antisocial

AE2 N T IH0 S OW1 SH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antisocial-, *antisocial*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antisocial(adj) ซึ่งไม่เข้าสังคม, See also: ซึ่งไม่สังคมกับใคร, ที่หลีกเลี่ยงการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น, Syn. unsociable, retiring, misanthropic
antisocial(adj) ที่ต่อต้านสังคม, Syn. asocial, hostile, alienated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antisocial(แอนทีโซ' เชียล) adj. ต่อต้านสังคม, เบื่อหน่ายสังคม, เป็นปฏิปักษ์ หรือไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น. -antisocialistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
antisocial(adj) ต่อต้านสังคม, เป็นปรปักษ์ต่อสังคม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antisocial personality; personality, psychopathicบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antisocialพฤติกรรมต่อต้านสังคม [การแพทย์]
Antisocial Personalityประพฤติเป็นภัยต่อสังคม [การแพทย์]
Antisocial Personality Disorderบุคลิกภาพต่อต้านสังคม, บุคลิกภาพแปรปรวนชนิดต่อต้านสังคม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The beauty about antisocial behavior is that it takes you away from other people, however briefly.ความงามเกี่ยวกับ มารยาททางสังคม... ...คือสิ่งที่พรากคุณออกไปจากผู้คน ยังไงก็ตาม สั้นๆ Basic Instinct (1992)
THEY ALSO USUALLY LIVE ALONE AND HAVE AN ANTISOCIAL NATURE.เขาอยู่คนเดียว ต่อต้านสังคมโดยธรรมชาติ Zoe's Reprise (2009)
He spent his days treating antisocial adolescents, delusional dowagers...เขาใช้เวลาในการบำบัดหนุ่มขวางโลก แม่ม่ายที่หลอกตัวเอง How About a Friendly Shrink? (2010)
By someone who is antisocial and extremely introverted.โดยบางคนที่ต่อต้านสังคม และจมปลักอยู่กับตัวเอง The Uncanny Valley (2010)
Couple his explosive, antisocial nature with taxi-driving and someone will have made contact with him.ความฉุนเฉียวของเขา นิสัยต่อต้านสังคมและเป็นคนขับแท็กซี่ คนที่เคยติดต่อกับเขา Sense Memory (2011)
Yeah, he says they're designed to elicit a patterned response to determine antisocial personality disorder.เขาบอกว่า คำถามออกแบบมา เพื่อดูพฤติกรรมตอบสนอง ว่ามีความรุนแรง หรือพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์บ้างรึเปล่า Ring Around the Rosie (2011)
You think I'm an antisocial personality?คุณว่า ผมเป็นพวกไม่ชอบเข้าสังคมรึเปล่า ? Ring Around the Rosie (2011)
White male, antisocial loner, extreme political views...ชายผิวขาว ผู้ต่อต้านสังคม มีมุมมองทางการเมืองแบบสุดขั้ว 47 Seconds (2012)
So this unsub won't behave in an antisocial manner.อันซับคงไม่ได้ทำตัว เป็นประเภทต่อต้านสังคม God Complex (2012)
We think he was antisocial and had low self-esteem, so he probably kept to himself.เราคิดว่าเขาต่อต้านสังคม และไม่ชอบเป็นจุดเด่น เขาอาจจะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัว Profiling 101 (2012)
Oh, only the most antisocial have to go to an event actually called one.สำหรับพวกต่อต้านสังคมเท่านั้น ที่ต้องไป เหตุการณ์จริงๆ เรียกว่า อย่างใดอย่างหนึ่ง Kill Your Darlings (2013)
Police officer noted violent antisocial behavior.เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อสังเกต พฤติกรรมต่อต้านสังคมอย่างรุนแรง. Elysium (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
antisocialI don't mean to be antisocial but I'm tired.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANTISOCIAL AE2 N T IH0 S OW1 SH AH0 L
ANTISOCIAL AE2 N T AY0 S OW1 SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antisocial (j) ˌæntɪsˈouʃl (a2 n t i s ou1 sh l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
反社会性人格障害[はんしゃかいせいじんかくしょうがい, hanshakaiseijinkakushougai] (n) antisocial personality disorder [Add to Longdo]
反社会的[はんしゃかいてき, hanshakaiteki] (adj-na) antisocial [Add to Longdo]
反社会的行動[はんしゃかいてきこうどう, hanshakaitekikoudou] (n) antisocial behavior [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antisocial \An`ti*so"cial\, a.
   Tending to interrupt or destroy social intercourse; averse to
   society, or hostile to its existence; as, antisocial
   principles.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antisocial
   adj 1: shunning contact with others; "standoffish and
       antisocial"; "he's not antisocial; just shy"
   2: hostile to or disruptive of normal standards of social
     behavior; "criminal behavior or conduct that violates the
     rights of other individuals is antisocial"; "crimes...and
     other asocial behavior"; "an antisocial deed" [syn:
     {antisocial}, {asocial}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 antisocial /ɑ̃tizosjal/ 
  antisocial; unsocial

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top