ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amasses

AH0 M AE1 S IH0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amasses-, *amasses*, amasse
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary
AMASSES AH0 M AE1 S IH0 Z
AMASA AE1 M AH0 S AH0
DAMAS D AA1 M AH0 Z
TAMAS T AA1 M AH0 Z
HAMAS HH AA2 M AA1 S
LAMAS L AA1 M AH0 Z
AMASS AH0 M AE1 S
MAMAS M AA1 M AH0 Z
HAMAS' HH AA2 M AA1 S
DRAMAS D R AA1 M AH0 Z
DAMASK D AE1 M AH0 S K
SHAMAS SH AE1 M AH0 S
STAMAS S T AA1 M AH0 Z
AMASON AE1 M AH0 S AH0 N
LLAMAS L AA1 M AH0 Z
ARZAMAS AA0 R Z AA1 M AH0 Z
DAMASKS D AE1 M AH0 S K S
PAJAMAS P AH0 JH AE1 M AH0 Z
AMASSED AH0 M AE1 S T
PAJAMAS P AH0 JH AA1 M AH0 Z
BAHAMAS B AH0 HH AA1 M AH0 Z
YAMASAKI Y AA2 M AA0 S AA1 K IY0
LAMASTUS L AE1 M AH0 S T IH0 S
AMASSING AH0 M AE1 S IH0 NG
DAMASCUS D AH0 M AE1 S K AH0 S
HAMASAKI HH AA2 M AA0 S AA1 K IY0
LAMASTER L AA1 M AE0 S T ER0
RAMASWAMI R AA2 M AH0 S W AA1 M IY0
CLACKAMAS K L AE1 K AH0 M AH0 S
TAMASHIRO T AA0 M AA0 SH IH1 R OW0
YAMASHIRO Y AA0 M AA0 SH IH1 R OW0
YAMASHITA Y AA0 M AA0 SH IY1 T AH0
DAMASCUS'S D AH0 M AE1 S K AH0 S IH0 Z
MELODRAMAS M EH1 L AH0 D R AA2 M AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amasses (v) ˈəmˈæsɪz (@1 m a1 s i z)
amass (v) ˈəmˈæs (@1 m a1 s)
lamas (n) lˈaːməz (l aa1 m @ z)
mamas (n) mˈəmˈaːz (m @1 m aa1 z)
damask (n) dˈæməsk (d a1 m @ s k)
dramas (n) drˈaːməz (d r aa1 m @ z)
llamas (n) lˈaːməz (l aa1 m @ z)
Bahamas (n) bˈəhˈaːməz (b @1 h aa1 m @ z)
amassed (v) ˈəmˈæst (@1 m a1 s t)
pajamas (n) pˈəʤˈaːməz (p @1 jh aa1 m @ z)
panamas (n) pˈænəmaːz (p a1 n @ m aa z)
pyjamas (n) pˈəʤˈaːməz (p @1 jh aa1 m @ z)
Damascus (n) dˈəmˈæskəs (d @1 m a1 s k @ s)
amassing (v) ˈəmˈæsɪŋ (@1 m a1 s i ng)
lamasery (n) lˈaːməsəriː (l aa1 m @ s @ r ii)
damascene (v) dˈæməsiːn (d a1 m @ s ii n)
panoramas (n) pˌænərˈaːməz (p a2 n @ r aa1 m @ z)
damascened (v) dˈæməsiːnd (d a1 m @ s ii n d)
damascenes (v) dˈæməsiːnz (d a1 m @ s ii n z)
lamaseries (n) lˈaːməsərɪz (l aa1 m @ s @ r i z)
melodramas (n) mˈɛlədraːməz (m e1 l @ d r aa m @ z)
damascening (v) dˈæməsiːnɪŋ (d a1 m @ s ii n i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amass(vt) รวบรวม, See also: สะสม, Syn. gather, store up, collect together
amass(vi) รวบรวม
pajamas(n) ชุดนอน, Syn. nightware, pyjamas, slacks
pyjamas(n) เสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน
lamasery(n) วัดในธิเบต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amass(อะแมส') vt.,vi. รวบรวม,สะสม,เข้าด้วยกัน. amassable adj. -amasser ,
damascus(ดะแมส'คัส) n. ชื่อเมืองหลวงของซีเรีย
pajamas(พะจา'มัซ) n. เสื้อกางเกงชุดนอน
pyjamas(พะจา'มัซ) n. เสื้อกางเกงชุดนอน

English-Thai: Nontri Dictionary
amass(vt) รวบรวม,รวมเป็นก้อน,สะสม
pajamas(n) เสื้อกางเกงนอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paramastitisเนื้อเยื่อรอบต่อมน้ำนมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paramastoidข้างปุ่มกกหู, ใกล้ปุ่มกกหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amastia; amaziaสภาพไร้เต้านมแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amazia; amastiaสภาพไร้เต้านมแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
damasceneคร่ำเงิน, คร่ำทอง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beta lactamasesเบต้า แลกตาเมสส์ [TU Subject Heading]
beta-Lactamasesเบตา-แลคตาเมส [TU Subject Heading]
Dalai lamasทะไลลามะ [TU Subject Heading]
Damasceningคร่ำเงินคร่ำทอง [TU Subject Heading]
Damask weavingการทอยกดอก [TU Subject Heading]
Lamasลามะ [TU Subject Heading]
Reincarnate lamasลามะผู้กลับชาติมาเกิด [TU Subject Heading]
Amastiaเต้านมไม่มี [การแพทย์]
Beta-Lactamasesบีตา-แลคตาเมส,เอนไซม์;เบตา-แลคตาเมส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amasHe amassed a large fortune before he died.
amasHe wore a robe over his pajamas.
amasNo one knows how he has amassed his enormous fortune.
amasBrian, in his pajamas, is engaged in reading in the house in the morning.
amasGet into your pajamas.
amasAs children are known to emulate the values of adults, it is often pointed out such "education mamas" instill a warped sense of values in their children.
amasTom took off his clothes and put on his pajamas.
amasHer ability to amass a fortune is due to luck and hard work.
amasI had breakfast in pajamas.
amasThese pajamas absorb sweat well.
amasHe was reading a newspaper in his pajamas.
amasHe took off his clothes and put on his pajamas.
amasYamashita is stuck with no way out. His well-thought-out project was rejected and the books he worked really hard on aren't selling.
amasThe boy took off his clothes and put on his pajamas.
amasHe amassed a fortune in stock trading during the last boom.
amasIf Jane had driven to our home, I would have served her amasake.
amasThe guests caught him in his pajamas.
amasHe is in pajamas.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวบรวม(v) compile, See also: gather, collect, accumulate, put together, amass, Syn. สะสม, เก็บ, Example: หอวรรณกรรมรวบรวมผลงานวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน, Thai Definition: นำสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเอามารวมกันได้มากๆ มารวมกันไว้
สะสม(v) accumulate, See also: collect, gather, amass, hoard, store, increase, Syn. สั่งสม, รวบรวม, Example: เชื้อโรคต่างๆ ได้สะสมและเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในห้องสำนักงาน, Thai Definition: รวบรวมให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
สุม(v) pile up, See also: heap up, accumulate, stack up, amass, assemble, Syn. ทับ, Example: เขาตักข้าวสุมลงไปจนเต็มจาน ทำเหมือนอดโซมาหลายวัน, Thai Definition: วางทับซ้อนๆ กันลงไปจนสูงเป็นกอง
พอกพูน(v) accumulate, See also: pile up, amass, Ant. ลดน้อย, Example: หนี้สินของชาวนาพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องขายที่ดินเพื่อใช้หนี้, Thai Definition: เพิ่มขึ้นโดยลำดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดนอน[chut nøn] (n, exp) EN: nightgown ; nightdress ; sleeping suit ; pyjamas  FR: pyjama [m] ; chemise de nuit [f]
การรวบรวม[kān rūaprūam] (n) EN: collection  FR: collection [f] ; amas [m] ; compilation [f]
เก็บ[kep] (v) EN: collect ; pick ; gather  FR: ramasser ; collecter ; prélever ; débarasser
เก็บเงิน[kep ngoen] (v, exp) EN: save ; hoard  FR: économiser ; thésauriser ; amasser de l'argent
ขนขยะ[khon khaya] (v, exp) EN: collect garbage  FR: ramasser les ordures
กอง[køng] (n) EN: pile ; heap ; stack ; group ; crowd ; lot  FR: pile [f] ; tas [m] ; monceau [m] ; amas [m] ; lot [m]
กระจุก[krajuk] (n) EN: tuft ; cluster ; clump ; bunch ; pinch  FR: écheveau [m] ; touffe [f] ; grappe [f] ; botte [f] ; groupe [m] ; amas [m]
นกกินแมลงหลังฟู[nok kin malaēng lang fū] (n, exp) EN: Fluffy-backed Tit Babbler  FR: Timalie chamasa [f] ; Burong à dos hérissé ; Timalie soyeuse [f]
พูน[phūn] (v) EN: heap up ; pile up ; accumulate ; stack  FR: amasser ; entasser ; empiler
ผู้รวบรวม[phū rūaprūam] (n, exp) FR: amasseur [m]
ร่น[ron] (v) EN: move back ; retract ; retreat ; contract  FR: se rétracter ; se ramasser
รถนักเรียน[rot nakrīen] (n, exp) FR: car de ramassage scolaire [m]
รวบ[rūap] (v) EN: gather ; collect ; muster ; concentrate ; keep ; grab ; arrogate  FR: rassembler ; réunir ; ramasser
รวบรวม[rūaprūam] (v) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise  FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
สะสม[sasom] (v) EN: accumulate ; collect ; gather ; amass ; hoard ; store ; increase ; save ; deposit  FR: accumuler ; collectionner ; amasser ; rassembler
เสื้อนอน[seūanøn] (n) EN: pyjamas ; nightshirt ; nightwear  FR: chemise de nuit [f]
สุม[sum] (v) EN: pile up ; heap up ; accumulate ; stack up ; amass ; assemble  FR: entasser ; empiler
ตะครุบกบ[takhrup kop] (v) EN: tumble over ; slip ; fall down ; take a tumble ; take a fall  FR: prendre une bûche (fam.) ; ramasser une bûche (fam.)
ที่ตักผง[thī tak phøng] (n) EN: dustpan  FR: petite pelle à poussière [f] ; petite pelle pou les balayures [f] ; ramassette (Belg.) [f]
ตุน[tun] (v) EN: store ; hoard ; corner ; put aside  FR: amasser ; stocker

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chū, ㄔㄨ, ] to go out; to come out; to occur; to produce; to go beyond; to rise; to put forth; to occur; to happen; classifier for dramas, plays, operas etc, #67 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] to amass; to accumulate; to store; measured quantity (such as area of volume); product (the result of multiplication); to integrate (math.); to solve (or integrate) an ordinary differential equation (math.); old; long-standing, #4,063 [Add to Longdo]
哈马斯[Hā mǎ sī, ㄏㄚ ㄇㄚˇ ㄙ, / ] Hamas (radical Palestinian group), #9,278 [Add to Longdo]
睡衣[shuì yī, ㄕㄨㄟˋ ㄧ, ] night clothes; pajamas, #11,591 [Add to Longdo]
积聚[jī jù, ㄐㄧ ㄐㄩˋ, / ] to coalesce; to gather together; to amass, #17,388 [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, / ] damask; thin silk, #22,466 [Add to Longdo]
布达拉宫[Bù dá lā gōng, ㄅㄨˋ ㄉㄚˊ ㄌㄚ ㄍㄨㄥ, / ] Potala, winter palace of Dalai Lamas in Lhasa, Tibet, #30,185 [Add to Longdo]
活佛[huó fó, ㄏㄨㄛˊ ㄈㄛˊ, ] Living Buddha; title of Mongolian Lamas from 17th century, #32,146 [Add to Longdo]
大马士革[Dà mǎ shì gé, ㄉㄚˋ ㄇㄚˇ ㄕˋ ㄍㄜˊ, / ] Damascus, capital of Syria, #37,153 [Add to Longdo]
巴哈马[Bā hā mǎ, ㄅㄚ ㄏㄚ ㄇㄚˇ, / ] the Bahamas, #57,214 [Add to Longdo]
罗布林卡[Luó bù lín kǎ, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˊ ㄎㄚˇ, / ] Norbulingka (Tibetan: precious garden), summer residence of Dalai Lamas in Lhasa, Tibet, #76,945 [Add to Longdo]
拿骚[ná sāo, ㄋㄚˊ ㄙㄠ, / ] Nassau (capital of The Bahamas), #145,009 [Add to Longdo]
山崎[Shān qí, ㄕㄢ ㄑㄧˊ, ] Yamasaki (name), #238,425 [Add to Longdo]
内酰胺酶[nèi xiān àn méi, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢ ㄢˋ ㄇㄟˊ, / ] beta-lactamase (a bacterial inhibitor) [Add to Longdo]
喇嘛庙[Lǎ ma miào, ㄌㄚˇ ㄇㄚ˙ ㄇㄧㄠˋ, / ] Lamasery; temple of Tibetan Buddhism [Add to Longdo]
睡衣裤[shuì yī kù, ㄕㄨㄟˋ ㄧ ㄎㄨˋ, / ] pajamas [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[たましい, tamashii] (n) วิญญาน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
騙す[だます, damasu] TH: ออกอุบายหลอกลวง  EN: to trick
騙す[だます, damasu] TH: โกง  EN: to cheat
覚ます[さます, samasu] TH: ปลุกให้ตื่นหรือทำให้รู้ตัว  EN: to awaken
溜める[ためる, tameru] TH: กักเอาไว้  EN: to amass
悩ます[なやます, nayamasu] TH: ทำให้กลุ้มใจ  EN: to afflict
悩ます[なやます, nayamasu] TH: ทำให้ทรมาน  EN: to torment
悩ます[なやます, nayamasu] TH: ทำให้รำคาญ  EN: to harass

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhäufung {f}amassment [Add to Longdo]
Damast {m}damask [Add to Longdo]
Drama {n} | Dramen {pl}drama | dramas [Add to Longdo]
Gamasche {f}gaiter; puttee [Add to Longdo]
Gamasche {f}legging [Add to Longdo]
Gamasche {f}spat [Add to Longdo]
Mutti {f}; Mama {f}; Mami {f} | Muttis {pl}; Mamas {pl}; Mamis {pl}mum; mummy [Br.] | mommies [Add to Longdo]
Schlafanzug {m}; Pyjama {m}pyjamas; pajamas [Am.] [Add to Longdo]
Schlamassel {m}mess [Add to Longdo]
Schlamassel {n}; Chaos {n}snafu [coll.] [Am.] [Add to Longdo]
Wickelgamasche {f} | Wickelgamaschen {pl}puttee | puttees; putties [Add to Longdo]
anhäufen; scheffelnto amass [Add to Longdo]
ansammeln; einsammeln; sammeln | ansammelnd | sammelt an | sammelte anto amass | amassing | amasses | amassed [Add to Longdo]
damasziert {adj}pattern-welded [Add to Longdo]
Namaspecht {m} [ornith.]Bearded Woodpecker [Add to Longdo]
Bahamaspecht {m} [ornith.]Great Red-bellied Woodpecker [Add to Longdo]
Panamaschopfohr {n} [ornith.]Buffy Tuftedcheek [Add to Longdo]
Bahamaschwalbe {f} [ornith.]Bahama Swallow [Add to Longdo]
Bahamas {pl} [geogr.]Bahamas (bs) [Add to Longdo]
Dimashq; Damaskus (Hauptstadt von Syrien)Dimashq; Damascus (capital of Syria) [Add to Longdo]
Nassau (Hauptstadt der Bahamas)Nassau (capital of the Bahamas) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらまし[aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
いかさま裁判[いかさまさいばん, ikasamasaiban] (n) fake trial; kangaroo court [Add to Longdo]
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home [Add to Longdo]
お目覚まし[おめざまし, omezamashi] (n) (See お目覚) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
がましい[gamashii] (suf) look like; sound like; savor of; smack of [Add to Longdo]
けたたましい[ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild [Add to Longdo]
ざんす;ざます[zansu ; zamasu] (aux-v) (arch) to be [Add to Longdo]
たまさか鳥;偶さか鳥[たまさかどり, tamasakadori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
だまし取る;騙し取る;騙しとる[だましとる, damashitoru] (v5r) to take something away by deception [Add to Longdo]
ないよりはまし;ないよりまし[naiyorihamashi ; naiyorimashi] (exp) better than a poke in the eye; better than none at all [Add to Longdo]
アカカマス[akakamasu] (n) red barracuda (Sphyraena pinguis) [Add to Longdo]
アマシイラ科[アマシイラか, amashiira ka] (n) Luvaridae (family containing 1 extant species of perciform fish similar to a surgeonfish) [Add to Longdo]
アマシイラ属[アマシイラぞく, amashiira zoku] (n) Luvarus (sole genus of perciform fish in the family Luvaridae whose only member is the luvar) [Add to Longdo]
カーマスートラ[ka-masu-tora] (n) Kamasutra [Add to Longdo]
カスタマサービス[kasutamasa-bisu] (n) {comp} customer service [Add to Longdo]
カマシア[kamashia] (n) (See ヒナユリ) camassia; wild hyacinth [Add to Longdo]
カマストガリザメ[kamasutogarizame] (n) blacktip shark (Carcharhinus limbatus, species of reef-associated requiem shark) [Add to Longdo]
ギンザメダマシ[ginzamedamashi] (n) Hydrolagus ogilbyi (species of cartilaginous fish endemic to Australia); Ogilbys ghostshark [Add to Longdo]
クラマスヤツメ[kuramasuyatsume] (n) Klamath river lamprey (Lampetra similis) [Add to Longdo]
サマソルトターン[samasorutota-n] (n) somersault turn [Add to Longdo]
ダマスク[damasuku] (n) damask [Add to Longdo]
ドラマCD[ドラマシーディー, doramashi-dei-] (n) voice dramatization on CD (usu. based on manga, anime, etc.) (wasei [Add to Longdo]
ニューデリーメタロベータラクタマーゼ[nyu-deri-metarobe-tarakutama-ze] (n) New Delhi metallo-beta-lactamase; NDM-1 [Add to Longdo]
ハマス[hamasu] (n) Hamas (Palestinian Islamic fundamentalist group) [Add to Longdo]
パジャマ[pajama] (n,adj-no) pajamas; pyjamas; (P) [Add to Longdo]
パジャマ姿[パジャマすがた, pajama sugata] (n) (appearance while) in pajamas (pyjamas) [Add to Longdo]
パナマスペードフィッシュ[panamasupe-dofisshu] (n) Panama spadefish (Parapsettus panamensis, species of Eastern Pacific spadefish found from the Gulf of California to Peru) [Add to Longdo]
パミス;パマス[pamisu ; pamasu] (n) pumice [Add to Longdo]
ヒナユリ[hinayuri] (n) (See カマシア) camassia; wild hyacinth [Add to Longdo]
ピジャマ[pijama] (n) pyjamas [Add to Longdo]
亜麻製[あませい, amasei] (adj-no) flaxen; linen [Add to Longdo]
絢緞子[あやどんす, ayadonsu] (n) damask [Add to Longdo]
綾錦[あやにしき, ayanishiki] (n) twill damask and brocade [Add to Longdo]
綾布[あやぬの, ayanuno] (n) twill damask and brocade [Add to Longdo]
暗ます;晦ます[くらます, kuramasu] (v5s,vt) (1) to abscond; to conceal oneself; (2) to deceive; to dissemble; to fool [Add to Longdo]
一寸の虫にも五分の魂[いっすんのむしにもごぶのたましい, issunnomushinimogobunotamashii] (exp) (id) Tread on a worm and it will turn [Add to Longdo]
一代分限[いちだいぶんげん;いちだいぶげん, ichidaibungen ; ichidaibugen] (n) new money; nouveau riche; person who has amassed substantial wealth in his lifetime [Add to Longdo]
一発かます[いっぱつかます, ippatsukamasu] (v5s) (sl) to hit someone [Add to Longdo]
烏滸がましい[おこがましい, okogamashii] (adj-i) (uk) presumptuous; impertinent; ridiculous; absurd [Add to Longdo]
雨障子[あましょうじ, amashouji] (n) (See 障子,油障子) shoji with an oil-treated screen (for increased water resistance) [Add to Longdo]
猿ぐつわをかます;猿轡をかます[さるぐつわをかます, sarugutsuwawokamasu] (exp,v5s) to gag someone [Add to Longdo]
押し付けがましい;押しつけがましい[おしつけがましい, oshitsukegamashii] (adj-i) pushy; pushing; self-assertive [Add to Longdo]
横山神道[よこやましんとう, yokoyamashintou] (n) Yokoyama Shinto (Edo-period Shinto sect promoted by Masae Yokoyama) [Add to Longdo]
恩着せがましい[おんきせがましい, onkisegamashii] (adj-i) patronizing; expecting gratitude in return; acting like one is doing someone a favor; condescending [Add to Longdo]
河鱒[かわます, kawamasu] (n) brook trout [Add to Longdo]
蝦蟇腫[がましゅ, gamashu] (n) ranula [Add to Longdo]
海千山千[うみせんやません, umisenyamasen] (n,adj-no) sly old dog; old fox [Add to Longdo]
蟹瞞;蟹瞞し[かにだまし;カニダマシ, kanidamashi ; kanidamashi] (n) (uk) porcelain crab (any decapod crustacean of family Porcellanidae) [Add to Longdo]
覚ます(P);醒ます[さます, samasu] (v5s,vt) (1) to awaken; (2) to disabuse; (3) to sober up; (P) [Add to Longdo]
釜敷;釜敷き[かましき, kamashiki] (n) kettle rest [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service [Add to Longdo]
頭そろえ[あたまそろえ, atamasoroe] start-aligned [Add to Longdo]
あらまし[あらまし, aramashi] abstract [Add to Longdo]
クラマス[くらます, kuramasu] Klamath [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
余す[あます, amasu] uebriglassen [Add to Longdo]
冷ます[さます, samasu] kuehlen [Add to Longdo]
大和魂[やまとだましい, yamatodamashii] der_japanische_Geist [Add to Longdo]
山師[やまし, yamashi] Spekulant, Abenteurer, Scharlatan [Add to Longdo]
悩ます[なやます, nayamasu] quaelen, plagen, belaestigen [Add to Longdo]
目覚し[めざまし, mezamashi] Wecker [Add to Longdo]
目覚し時計[めざましとけい, mezamashitokei] Wecker [Add to Longdo]
覚ます[さます, samasu] aufwachen, aufwecken, wecken [Add to Longdo]
負けじ魂[まけじだましい, makejidamashii] unnachgiebiger_Geist [Add to Longdo]
[たましい, tamashii] -Seele, -Geist [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top