ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adulterer

AH0 D AH1 L T ER0 ER0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adulterer-, *adulterer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adulterer[N] ชู้, See also: ผู้ที่เป็นชู้, ผู้ทำผิดประเวณี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adulterer(อะดัล' เทอเรอะ) n. ชายชู้

English-Thai: Nontri Dictionary
adulterer(n) ชายที่นอกใจภรรยา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am not one to stand in the way of true love. But what does the whereabouts of two adulterers have to do with the murder of my Travis?ฉันไม่ใช่คนประเภท เชื่อมั่นในรักแท้ แต่เรื่องที่อยู่ของ 2 ชู้นี่ Smoldering Children (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชายชู้[N] adulterer, Example: เธอถูกชายชู้ฆ่าตาย, Thai definition: ชายซึ่งมีความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยาผู้อื่น
ชู้[N] adulterer, See also: paramour, lover, mistress, Syn. ชู้รัก, Example: เธอทิ้งสามีหนีตามชู้ไป, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายชู้[n.] (chāichū) EN: adulterer ; paramour ; lover   FR: amant [m]
ชู้[n.] (chū) EN: adulterer ; paramour ; lover ; sweetheart   FR: amant [m] ; adultère [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADULTERER AH0 D AH1 L T ER0 ER0
ADULTERERS AH0 D AH1 L T ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adulterer (n) ˈədˈʌltərər (@1 d uh1 l t @ r @ r)
adulterers (n) ˈədˈʌltərəz (@1 d uh1 l t @ r @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
姦夫[かんぷ, kanpu] (n) (obsc) adulterer; paramour [Add to Longdo]
姦夫姦婦[かんぷかんぷ, kanpukanpu] (n) adulterer and adulteress; adulterous couple [Add to Longdo]
泥棒猫[どろぼうねこ, dorobouneko] (n) (1) a cat that enters someone's house (other than its owner's) to steal food; (2) someone who secretly does bad things (i.e. an adulterer) [Add to Longdo]
浮気者[うわきもの, uwakimono] (n) cheater; unfaithful person; adulterer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adulterer \A*dul"ter*er\, n. [Formed fr. the verb adulter, with
   the E. ending -er. See {Advoutrer}.]
   1. A man who commits adultery; a married man who has sexual
    intercourse with a woman not his wife.
    [1913 Webster]
 
   2. (Script.) A man who violates his religious covenant.
    --Jer. ix. 2.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adulterer
   n 1: someone who commits adultery or fornication [syn:
      {adulterer}, {fornicator}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top