Search result for

admittedly

(24 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admittedly-, *admittedly*, admitted
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admittedly[ADV] เป็นที่ยอมรับกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admittedly(แอดมิท' ทิดลี) adv. เป็นที่ยอมรับกัน, Syn. by acknowledgment,

English-Thai: Nontri Dictionary
admittedly(adv) เป็นที่ยอมรับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why, then, should this assembly accept the counsel of someone who admittedly believes in absolutely nothing?แด่พระเจ้า! Agora (2009)
Abbey, why didn't you contact us if you suspected he was unstable after an admittedly violent episode?เอบบี้, ทำไหมคุณถึงไม่ติดต่อเรา ถ้าคุณสงสัยว่าจิตไม่มั่นคง. หลังการสะกดจิต The Fourth Kind (2009)
Admittedly, they're in dire straits.เท่าที่รู้ ก็ไม่ได้อยู่สบายนักวะ Killing Your Number (2009)
The ups and downs of loving an admittedly high-maintenance Girl like me?ที่จะทำเรื่องรัก อย่างมีประสิทธิภาพ กับผู้หญิงอย่างฉันได้ไง? Mash-Up (2009)
Ones that I admittedly share...คนที่ข้ายอมรับร่วมกัน ... Whore (2010)
Admittedly, your ploy to blame me for Serena not getting into Hamilton house would've worked in high school, but not now.ยอมรับอยู่หรอกนะ ว่าแผนการของเธอที่จะโทษฉัน เรื่องที่เซเรน่า ไม่ได้เข้าร่วมบ้าน ฮามิลตัน คงจะได้ผลในไฮสคูล ไม่ใช่ตอนนี้ The Undergraduates (2010)
Admittedly, it's very easy to confuse psychotic illness with possession.ต้องยอมรับว่า มันง่ายที่เราจะสับสน ระหว่างอาการของผู้ป่วยโรคหวาดระแวงกับอาการถูกผีเข้า The Rite (2011)
Admittedly I do check his Facebook like every day to see if he's dating somebody new, which is so pathetic.ยอมรับก็ได้.. ฉันเช็คเฟสบุคเค้าทุกวันเลย แอบดูว่าเค้าเดทกับใครไปรึยัง? 50/50 (2011)
A fool's task, admittedly, but I've never been able to refuse your wife anything.ขอยอมรับนะ ว่าเป็นงานของคนโง่ แต่ข้าไม่เคยปฏิเสธคำขอ ของภรรยาท่านได้ Lord Snow (2011)
Two days ago I was trapped in a cell in a dungeon, admittedly trying to escape, unbecoming of the son of Poseidon.เมื่อสองวันก่อน ข้าถูกขังอยู่ในคุก พยายามหาทางหนี ไม่ได้สนใจเลยว่าเป็นลูกชายของโพไซดอน Wrath of the Titans (2012)
You have to understand, Monsieur Candie, while admittedly a neophyte in the nigger fight game,คุณต้องเข้าใจนะ มองซิเออร์ แคนดี้ นี้คือการต่อสู้ของพวกนิโกร Django Unchained (2012)
I am hoping that the miraculous life growing inside of me can soak up some of your constantly annoying, though admittedly laudable, optimism and decency.ฉันหวังว่าชีวิตน้อยๆที่กำลังเติบโตในร่างฉัน จะซึมซับความน่ารำคาญอย่างคงเส้นคงวาบางส่วนของพวกเธอ ซึ่งน่ายกย่อง มองโลกในแง่ดี และสุภาพในขณะเดียวกัน Big Brother (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
admittedlyAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
admittedlyAdmittedly your plan makes sense, but I still think it will be very hard to carry out.
admittedlyHe is admittedly an able leader.
admittedlyShe is a beauty, admittedly, but she has her faults.

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMITTEDLY    AE0 D M IH1 T AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admittedly    (a) (@1 d m i1 t i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
固然[gù rán, ㄍㄨˋ ㄖㄢˊ, ] admittedly (it's true that...) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Admittedly \Ad*mit"ted*ly\ adv.
   Confessedly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 admittedly
   adv 1: as acknowledged; "true, she is the smartest in her class"
       [syn: {true}, {admittedly}, {avowedly}, {confessedly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top