Search result for

2

(103 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -2-, *2*
Possible hiragana form: 2
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
2[ไทย] ในเวลาว่างของฉัน.ฉันมักใช้เวลาไปกับการนอนหลับ.เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อน.จากการเหนื่อยล้าในวันปกติ.การได้นอนหลับพักผ่อนคือความสุขที่ฉันต้องการมาก.มันเหมือนได้เดินในสวนดอกไม้ อากาศเย็นสบาย.และจะมีความสุขมากถ้าเป็นการนอนในฤดูหนาว.ฉันจะขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นๆอากาศเย็นๆ.

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
24-hour flu (n ) โรคหวัดใหญ่ลงกระเพาะ (Stomach Flu) หรือ (24-Hour Flu)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a2abbr. aortic second sound
abode 2(อะโบด') vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ abide, Syn. residence, dwelling
adder 2(แอด' เดอะ) n. งูพิษชนิดหนึ่งในในยุโรป
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)
aggie 2(แอก' กี) n. นักเรียนเกษตรศาตร์
ajar 2(อะจาร์') adj.,adv. ไม่สอดคล้องกัน, ไม่ลงรอยกัน (in contradiction to)
alight 2(อะไลทฺ') adv.,adj. มีแสงสว่าง, สว่างไปด้วย, ลุก (ไฟ), Syn. lighted up,burning)
ammonite 2(แอม' โมไนทฺ) n. วัตถุแห้งจากซากสัตว์ที่ใช้ปุ๋ย, ดินระเบิดแอมไมไดนท์
angle 2(แอง' เกิล) vi. ตกปลา,ล่อ, Syn. bend)
arch 2(อาร์ค) adj. สำคัญที่สุด,หัวหน้า, สำคัญ, มหา,บรม, เอก. -archness n., Syn. chief)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
25th Buddhist century aniversaryงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ. [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
22
2Beware of him regards not his reputation.!! Whatever begins also ende.? He that gains time gains al things.!!!
200ce[ทุฮันไดรซฺ] (adv ) คําย่อของ two hundrice
20ce[เซเคิน'ไทซฺ] (adv ) คําย่อของ secontice
20ce[ทเวน'ไทซฺ] (adv ) คําย่อของ twentice
21ma[เซเคินทิฟอมะ] (adj ) คําย่อของ seconty forma
21ma[ทเว็นทิฟอมะ] (adj ) คําย่อของ twenty forma
22nd[เซเคินทิเซเคินดฺ] (adj ) คําย่อของ seconty second
22nd[ทเว็นทิเซเคินดฺ] คําย่อของ twenty second
23rd[เซเคินดิเธอด] (adj ) คําย่อของ seconty third

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
20.20 คน The Pianist (2002)
And-a 2And-a 2 Nobody Knows (2004)
25!25! 65 Million Years Off (2007)
20:07.20: 07 Automatic for the People (2008)
- 28.- 28 คนค่ะ Masterpiece (2008)
20 percent.20 % The Pull (2008)
- 29 seconds.29 วิ. Introduction to Film (2009)
25.2The Curious Case of Dean Winchester (2009)
- 25.- 2Landing at Point Rain (2009)
200.200 X-Men Origins: Wolverine (2009)
- 202...- 202 Buried (2010)
237.237 What Lies Below (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
2The sum of 12, 24, 7 and 11 is 54.
2The train leaves at 2:30 p.m.
2We have a 20% share of the market.
22001 is the year when the 21st century begins.
2This minibus holds 25 persons.
2I wanted to buy the book, but I found I had no more than 200 yen with me.
2The sum came to over 20,000 yen.
2Don't smoke until you're 20 years old.
2Add 5 and 2, and you get 7.
2There remained no more than 20 people in the village.
2I just bought another sweater; I now have 21!
2Harry left his family 200 million yen when he died.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลาดโต้รุ่ง[N] 24-hour market, Example: ในย่านสุขุมวิทมีตลาดโต้รุ่งอยู่เป็นจำนวนมาก, Thai definition: ตลาดที่ขายอาหารตลอดคืน
สัด[N] 20 litres, Thai definition: ชื่อมาตราตวงโบราณ 25 ทะนาน เป็น 1 สัด มีอัตราเท่ากับ 20 ลิตร
ตีสอง[N] two o'clock in the morning, See also: 2 a.m., Syn. สองนาฬิกา, Example: คนมารับเขาต้องอดนอนคอยรับพวกเราถึงตีสอง, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
แบงค์ยี่สิบ[n. exp.] (baeng yīsip) FR: billet de 20 (bahts) [m]
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี[xp] (dek āyu tam kwā sip-søng pī) EN: children younger than 12   FR: les enfants de moins de 12 ans
เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ[xp] (dek tam kwā sip-søng khūap) EN: children under 12   FR: enfants de moins de 12 ans [mpl]
เดือนขาด[n. exp.] (deūoen khāt) EN: lunar month with only 29 days   FR: mois lunaire de 29 jours [m]
เดิน 20 กิโลเมตร[n. exp.] (doēn yīsip kilōmēt) EN: 20 km walk   FR: 20 kilomètres marche [m]
ฟุต[n.] (fut) EN: foot (measurement – 12 inches)   FR: pied (30,48 cm) [m]
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 (๒๔๗๕)[n. prop.] (Kān Patiwat Sayām phø.sø. søng phan sī røi jetsip-hā) EN: Siamese Revolution of 1932 ; Siamese Coup d'état of 1932 ; 1932 Revolution in Siam   FR: coup d'État de 1932 [m]
คืบ[n.] (kheūp) EN: palm span ; [Thai unit of linear measure equal to 25 cm]   FR: empan [m] ; [unité de longueur de 25 cm]
ด.ศ. 2008[n. exp.] (khø sø 2008) EN: 2008 ; year 2008   FR: 2008 ; année 2008 [f] ; an 2008 [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fǎng, ㄈㄤˇ, ] 2 boats lashed together; large boat, #33,914 [Add to Longdo]
二十一世纪[èr shí yī shì jì, ㄦˋ ㄕˊ ㄧ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] 21st century [Add to Longdo]
二十七号[èr shí qī hào, ㄦˋ ㄕˊ ㄑㄧ ㄏㄠˋ, / ] 27th day of a month [Add to Longdo]
二十世纪[èr shí shì jì, ㄦˋ ㄕˊ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] 20th century [Add to Longdo]
二十二号[èr shí èr hào, ㄦˋ ㄕˊ ㄦˋ ㄏㄠˋ, / ] 22nd day of a month [Add to Longdo]
二十八号[èr shí bā hào, ㄦˋ ㄕˊ ㄅㄚ ㄏㄠˋ, / ] 28th day of the month [Add to Longdo]
二十六岁[èr shí liù suì, ㄦˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄙㄨㄟˋ, / ] 26 years old [Add to Longdo]
二十六号[èr shí liù hào, ㄦˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄏㄠˋ, / ] 26th day of a month [Add to Longdo]
二十四号[èr shí sì hào, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄏㄠˋ, / ] 24th day of a month [Add to Longdo]
二十万[èr shí wàn, ㄦˋ ㄕˊ ㄨㄢˋ, / ] 200 thousand [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] 2 Fliegen_mit_einer_Klappe [Add to Longdo]
三階[さんがい, sangai] 2.Stock [Add to Longdo]
三階[さんがい, sangai] 2.Stock [Add to Longdo]
二十歳[はたち, hatachi] 20 Jahre (alt) [Add to Longdo]
二日[ふつか, futsuka] 2.(Tag e.Monats), zwei_Tage [Add to Longdo]
二銭五厘[にせんごりん, nisengorin] 2 Sen und 5 Rin, 2,5_Sen [Add to Longdo]
坪の万円[つぼにまんえん, tsuboniman'en] 20.000 Yen_pro_Tsubo [Add to Longdo]
弱冠[じゃっかん, jakkan] 20_Jahre (alt), jugendliches_Alter [Add to Longdo]
摂氏20度[せっしにじゅうど, sesshinijuudo] 20 o Celsius [Add to Longdo]
阿鼻叫喚[あびきょうかん, abikyoukan] 2 buddhistische_Hoellen, vollkommenes_Durcheinander [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 2 \2\ adj.
   Denoting a quantity consisting of one more than one; one plus
   one more; -- representing the number two as an Arabic
   numeral.
 
   Syn: two, ii
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 2
   adj 1: being one more than one; "he received two messages" [syn:
       {two}, {2}, {ii}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of one and one or a
      numeral representing this number [syn: {two}, {2}, {II},
      {deuce}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 2
  infix.
 
   In translation software written by hackers, infix 2 often represents the
   syllable to with the connotation ?translate to?: as in dvi2ps (DVI to
   PostScript), int2string (integer to string), and texi2roff (Texinfo to [nt]
   roff). Several versions of a joke have floated around the internet in which
   some idiot programmer fixes the Y2K bug by changing all the Y's in
   something to K's, as in Januark, Februark, etc.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top