ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-vinegar-

V IH1 N AH0 G ER0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vinegar, *vinegar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vinegar[N] น้ำส้มสายชู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vinegar(วิน'นะเกอะ) n. น้ำส้ม,สารละลายกรดacetic acid., See also: vinegarish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
vinegar(n) น้ำส้มสายชู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vinegarน้ำส้มสายชู [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vinegarน้ำส้มสายชู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Or use vinegar to neutralise the burn.ซื้อไขมันของตัวเองกลับไป Fight Club (1999)
By any chance did you put apple vinegar in this?คือ คุณใส่น้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลด้วยใช่ไหมค่ะ Art of Seduction (2005)
I put apple vinegar in that salad, too.ผมใส่น้ำส้มสายชู ในสลัดด้วย Art of Seduction (2005)
vinegar dissolves papyrus..น้ำส้มก็จะย่อยสลาย กระดาษปาปิรุส The Da Vinci Code (2006)
-Butter in a white wine vinegar reduction. -I love butter.เนยแช่ในไวน์น้ำส้มสายชู / ฉันชอบเนย Julie & Julia (2009)
You whisk them together, and the acid in the vinegar works on the milk solids in the butter so that the butter, instead of melting, becomes this creamy, light, frothy, with kind of a fantastic subtle kind of...ตีเข้าด้วยกัน กรดของน้ำส้มสายจะทำปฏิกริยากับนมในเนย เพราะฉะนั้น แทนที่เนยจะละลาย มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ Julie & Julia (2009)
The vinegar had to be substituted for the Sherry after you'd selected the bottle but before you'd left for the event.น้ำส้มสายชูได้ถูกสับเปลี่ยนกับเชอร์รี่ หลังจากที่คุณได้เลือกแล้ว แต่ก่อนที่คุณจะไปที่งานนั่น We All Deserve to Die (2010)
More specifically, a vinegar and tomato based sauce, most commonly found in western Virginia.ให้เฉพาะเจาะจงมากกว่านี้ คือน้ำส้มสายชู และซอสพื้นฐาน ของมะเขือเทศ ซึ่งพบได้ทางเวอร์จิเนีย ตะวันตกได้มากที่สุด The Body and the Bounty (2010)
But mainly because he scares the vinegar out of me.เขาทำผมกลัวแทบตาย Can You Hear Me Now? (2010)
But the vinegar came to visit and the carrot and the radish could be friends again.แต่จากการที่น้ำส้มสายชูมาเยี่ยม แครอทกับหัวไซเท้า ก็เป็นเพื่อนกันได้อีกครั้ง Fermentation Family (2011)
This persimmon vinegar was able to bring the two back together again.น้ำส้มสายชูจากพลับนี่ ทำให้เขา สองคนกลับมาอยู่ร่วมกันได้อีกครั้ง Fermentation Family (2011)
As long as you have someone like this persimmon vinegar you two will be fine, alright?ตราบที่เธอมีใครสักคน เป็นเหมือน น้ำส้มสายชูนี่ เธอสองคนจะไม่เป็นไร Fermentation Family (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vinegarVinegar has a sharp taste.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำส้ม[n.] (nāmsom) EN: vinegar   FR: vinaigre [m]
น้ำส้มสายชู[n.] (nāmsom sāichū) EN: vinegar   FR: vinaigre [m]
สายชู[n.] (sāichū) EN: vinegar   FR: vinaigre d'arak [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VINEGAR V IH1 N AH0 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vinegar (n) vˈɪnɪgər (v i1 n i g @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄘㄨˋ, ] vinegar, #6,750 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vinegar \Vin"e*gar\, v. t.
   To convert into vinegar; to make like vinegar; to render sour
   or sharp. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Hoping that he hath vinegared his senses
      As he was bid.              --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vinegar \Vin"e*gar\, n. [OE. vinegre, F. vinaigre; vin wine (L.
   vinum) + aigre sour. See {Wine}, and {Eager}, a.]
   1. A sour liquid used as a condiment, or as a preservative,
    and obtained by the spontaneous (acetous) fermentation, or
    by the artificial oxidation, of wine, cider, beer, or the
    like.
    [1913 Webster]
 
   Note: The characteristic sourness of vinegar is due to acetic
      acid, of which it contains from three to five per cent.
      Wine vinegar contains also tartaric acid, citric acid,
      etc.
      [1913 Webster]
 
   2. Hence, anything sour; -- used also metaphorically.
    [1913 Webster]
 
       Here's the challenge: . . . I warrant there's
       vinegar and pepper in't.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Aromatic vinegar}, strong acetic acid highly flavored with
    aromatic substances.
 
   {Mother of vinegar}. See 4th {Mother}.
 
   {Radical vinegar}, acetic acid.
 
   {Thieves' vinegar}. See under {Thief}.
 
   {Vinegar eel} (Zool.), a minute nematode worm ({Leptodera
    oxophila}, or {Anguillula acetiglutinis}), commonly found
    in great numbers in vinegar, sour paste, and other
    fermenting vegetable substances; -- called also {vinegar
    worm}.
 
   {Vinegar lamp} (Chem.), a fanciful name of an apparatus
    designed to oxidize alcohol to acetic acid by means of
    platinum.
 
   {Vinegar plant}. See 4th {Mother}.
 
   {Vinegar tree} (Bot.), the stag-horn sumac ({Rhus typhina}),
    whose acid berries have been used to intensify the
    sourness of vinegar.
 
   {Wood vinegar}. See under {Wood}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vinegar
   n 1: sour-tasting liquid produced usually by oxidation of the
      alcohol in wine or cider and used as a condiment or food
      preservative [syn: {vinegar}, {acetum}]
   2: dilute acetic acid

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top