ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-unworkable-

AH0 N W ER1 K AH0 B AH0 L   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unworkable, *unworkable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unworkable[ADJ] ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้, Syn. inoperative, impractical, Ant. practical

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unworkableWhat must be done if the plan proves unworkable?

CMU English Pronouncing Dictionary
UNWORKABLE AH0 N W ER1 K AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unworkable (j) ˈʌnwˈɜːʳkəbl (uh1 n w @@1 k @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unworkable \Unworkable\
   See {workable}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unworkable
   adj 1: not capable of being carried out or put into practice;
       "refloating the sunken ship proved impracticable because
       of its fragility"; "a suggested reform that was
       unfeasible in the prevailing circumstances" [syn:
       {impracticable}, {infeasible}, {unfeasible},
       {unworkable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top