ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-two-

T UW1   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: two, *two*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
two[N] จำนวนสอง
two[N] กลุ่มที่มีจำนวนสอง
two[ADJ] สอง
two[PRON] สอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
two(ทู) n. เลขสอง,จำนวนสอง adv. เป็นจำนวนสอง

English-Thai: Nontri Dictionary
two(adj) สอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
two[ทู] (n ) สอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll kill the other two who are left.ฉันจะฆ่าอีกสองคนที่เหลือ Confrontation (2017)
If only you had figured it out a little bit sooner, those two may not have died.ถ้าคุณนึกออกเร็วกว่านี้สักหน่อย สองคนนั้นอาจจะไม่ต้องตายก็ได้ Confrontation (2017)
The two works that everyone wants to see made into a movie are World Theory and Drifting Emotions .นิยายสองเล่มที่ทุกคน อยากให้ทำเป็นภาพยนตร์ "ทฤษฎีโลก" และ "อารมณ์ที่เลื่อนลอย" Ready (2017)
Since he repeatedly stabbed two of the victims, as well as killed a police officer, he was considered...เนื่องจากผู้ต้องหาได้แทง ผู้ตายทั้งสองคนหลายครั้ง และยังฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งนาย ศาลจึงเห็นว่าเขา... Ready (2017)
Today, two men that were close to her will speak with us.วันนี้ ชายสองคนที่ใกล้ชิดกับเธอ จะมานั่งคุยกับเรา Disbanded (2017)
It's quite a tragedy that two people have died in the same house.เป็นเรื่องเศร้าน่าดูที่มีคนตายสองคน ในบ้านหลังเดียวกัน Disbanded (2017)
Two more tequilas.ขอเตกีลาอีกสองค่ะ Affection (2017)
His first one in two years.เล่มแรกในรอบสองปีเลยนะครับ Appeal (2017)
-You two were dating, right?- คุณสองคนคบกันอยู่ใช่ไหม Reason (2017)
Just two doors down from Floyd Mayweather's family.ห่างแค่สองหลัง จากครอบครัวของฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ CounterPunch (2017)
Two years in the life of American boxing will teach you a lot about the sport's issues and problems... but mostly about its champions.สองปีในวงการมวยอเมริกัน จะสอนเรามากมาย เรื่องประเด็นและปัญหาต่างๆ แต่สอนเรามากที่สุด เกี่ยวกับแชมป์ในวงการนี้ CounterPunch (2017)
There are two clear distinctions between amateur and professional boxing.มีความแตกต่างชัดเจนสองอย่าง ระหว่างมวยสมัครเล่นกับอาชีพ CounterPunch (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
twoA bird in the hand is worth two in the bush.
twoAbout two days in an icebox.
twoAbout two miles farther on, the road bent to the right.
twoAbout two million pounds of flour are exported annually.
twoAbout two million pounds of wheat were exported annually.
twoAbout two weeks.
twoA canal flowed between two rows of houses.
twoA clock has two hands.
twoAdd two to three, and you get five.
twoAdvance two steps.
twoA few people have two cars.
twoAfter 11 o'clock the guests began to leave by twos and threes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทวิ[N] two, Syn. คู่, สอง, ยี่, แฝด, Example: ชาตินี้พ่อมีเอ็งเป็นลมหายใจของพ่อ ไม่ต้องภพหน้า ชาติหน้าหรือทวิภพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ญิบ[ADJ] two, Syn. คู่, สอง, หญิบ, Notes: (ถิ่นพายัพ)

CMU English Pronouncing Dictionary
TWO    T UW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
two    (n) tˈuː (t uu1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppelstecker {m} | Doppelstecker {pl}two way adapter | two way adapters [Add to Longdo]
Sportflugzeug {n} | Sportflugzeuge {pl}two seater | two seaters [Add to Longdo]
Zweidrittelmehrheit {f}two third majority [Add to Longdo]
Zweimaster {m} | Zweimaster {pl}two master | two masters [Add to Longdo]
Zweiparteiensystem {n} | Zweiparteiensysteme {pl}two party system | two party systems [Add to Longdo]
Zweipol {m} | aktiver Zweipol | passiver Zweipoltwo terminal network | active two terminal network | passive two terminal network [Add to Longdo]
Zweistichprobentest {m}two sample test [Add to Longdo]
Zweitaktmotor {m} | Zweitaktmotoren {pl}two stroke engine | two stroke engines [Add to Longdo]
Zweivierteltakt {m} | Zweivierteltakte {pl}two four time | two four times [Add to Longdo]
Zweiweg...two way ... [Add to Longdo]
zwei Tage hintereinandertwo days running [Add to Longdo]
zweiarmig {adj}two armed [Add to Longdo]
zweifarbigtwo coloured [Add to Longdo]
zweihändig {adj}two handed [Add to Longdo]
zweijährig {adj}two years old [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Two \Two\, n.
   1. The sum of one and one; the number next greater than one,
    and next less than three; two units or objects.
    [1913 Webster]
 
   2. A symbol representing two units, as 2, II., or ii.
    [1913 Webster]
 
   {In two}, asunder; into two parts; in halves; in twain; as,
    cut in two.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Two \Two\ (t[=oo]), a. [OE. two, twa, properly fem. & neut.,
   twei, twein, tweien, properly masc. (whence E. twain), AS.
   tw[=a], fem. & neut., tw[=e]gen, masc., t[=u], neut.; akin to
   OFries. tw[=e]ne, masc., tw[=a], fem. & neut., OS. tw[=e]ne,
   masc., tw[=a], fem., tw[=e], neut., D. twee, OHG. zw[=e]ne,
   zw[=o], zwei, G. zwei, Icel. tveir, tv[ae]r, tvau, Sw.
   tv[*a], Dan. to, Goth. twai, tw[=o]s, twa; Lith. du, Russ.
   dva, Ir. & Gael. da, W. dau, dwy, L. duo, Gr. dy`o, Skr. dva.
   [root]300. Cf. {Balance}, {Barouche}, {Between}, {Bi-},
   {Combine}, {Deuce} two in cards, {Double}, {Doubt}, {Dozen},
   {Dual}, {Duet}, {Dyad}, {Twain}, {Twelve}, {Twenty}, {Twice},
   {Twilight}, {Twig}, {Twine}, n., {Twist}.]
   One and one; twice one. "Two great lights." --Gen. i. 16.
   "Two black clouds." --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Note: Two is often joined with other words, forming compounds
      signifying divided into, consisting of, or having, two
      parts, divisions, organs, or the like; as two-bladed,
      two-celled, two-eared, two-flowered, twohand,
      two-headed, two-horse, two-leafed or two-leaved,
      two-legged, two-lobed, two-masted, two-named, two-part,
      two-petaled, two-pronged, two-seeded, two-sided,
      two-story, two-stringed, two-toothed, two-valved,
      two-winged, and the like.
      [1913 Webster]
 
   {One or two}, a phrase often used indefinitely for a small
    number.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 two
   adj 1: being one more than one; "he received two messages" [syn:
       {two}, {2}, {ii}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of one and one or a
      numeral representing this number [syn: {two}, {2}, {II},
      {deuce}]
   2: one of the four playing cards in a deck that have two spots
     [syn: {deuce}, {two}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top