ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-totally-

T OW1 T AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: totally, *totally*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
totally(adv) โดยสิ้นเชิง, See also: อย่างเต็มที่, โดยสมบูรณ์, Syn. completely

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
totally ordered setเซตอันดับทุกส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The other ones are now totally inoperative.ตอนนี้เล่มอื่น ๆใช้ไม่ได้แล้ว The Little Prince (1974)
You're now going to totally demolish that car.ตอนนี้คุณจะรื้อถอนรถยนต์นั้นโดยสิ้นเชิง The Blues Brothers (1980)
I repeat: no body, it's totally burnt out.ผมทำซ้ำ ไม่มีร่างกาย ก็ เผาทั้งหมด First Blood (1982)
It's totally smooth.มันเป็นไปอย่างราบรื่นโดย สิ้นเชิง 2010: The Year We Make Contact (1984)
You're cute when you're angry... but totally unruly.เธอน่ารักดีนะ เวลาโกรธ แต่มันจะดื้อไปหน่อยแล้ว! Vampire Hunter D (1985)
When he finds her body dead on the Guilder frontier, his suspicions will be totally confirmed.และเมื่อเขาพบร่างของเจ้าหญิงอยู่ที่ชายแดนกิลเดอร์ เจ้าชายก็จะยิ่งมั่นใจในข้อสงสัยนั้น The Princess Bride (1987)
As I told you, it would be absolutely, totally and in all other ways inconceivable.ก็อย่างที่บอก มันไม่มีทางอย่างแน่นอน หรือก็คือ เป็นไปไม่ได้เลยล่ะ The Princess Bride (1987)
So, I want you to be totally honest with me on how the machine makes you feel.ดังนั้น ข้าอยากให้เจ้าตอบข้ามาอย่างซื่อสัตย์ ว่าเครื่องมือนี้ทำให้เจ้ารู้สึกอย่างไรบ้าง The Princess Bride (1987)
I totally forgot about itพ่อลืมไปเลย My Neighbor Totoro (1988)
I know. It's totally nuts.- ผมรู้ว่ามันบ้าสิ้นดี Field of Dreams (1989)
I have just created something totally illogical.ผมสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมา โดยปราศจากเหตุผล Field of Dreams (1989)
It's more than that. I know this is totally nuts, but there's another reason I'm supposed to do it.แอนนี่ มันมากกว่านั้น ผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องบ้า แต่... Field of Dreams (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
totallyHe is totally dependent on his parents.
totallyHe is totally immersed in family life and has no wish to work.
totallyHer skirt is totally out of fashion.
totallyI kept gazing at her until she, totally confused, dropped her gaze.
totallyI met her a long time after graduation, and she had totally become a housewife.
totallyI said hello to Debby but she totally ignored me.
totallyIt's totally without precedent for the suspect's attorney to be a criminal himself.
totallyJust for the record, I totally disagree with this decision.
totallyShe has totally changed her character.
totallyThe boy is totally dependent on his parents.
totallyThe building was totally destroyed by the earthquake.
totallyThe country's foreign trade totally depends on this port.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มเปา(adv) totally, See also: thoroughly, completely, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, เต็มรัก, อย่างจัง, Example: ชายหนุ่มตกไปอยู่ในกับดักของความเป็นคนเมืองเข้าเต็มเปา, Notes: (ปาก)
หมดเปลือก(adv) totally, See also: entirely, completely, Syn. แจ่มแจ้ง, Example: ต่างฝ่ายต่างเผยความจริงให้ผู้อื่นได้รับรู้กันจนหมดเปลือก, Thai Definition: ไม่มีอะไรเคลือบแฝง
เต็มประตู(adv) totally, See also: completely, entirely, thoroughly, Syn. ทุกทาง, Example: ลูกชายลุงฆ่าคนตาย ผิดเต็มประตู และลูกชายลุงก็รับสารภาพกับผมหมดแล้ว, Thai Definition: ไม่มีทางเลี่ยง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TOTALLY T OW1 T AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
totally (a) tˈoutəliː (t ou1 t @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
统统[tǒng tǒng, ㄊㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] totally #8,672 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wildfremdtotally unknown [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Totally \To"tal*ly\, adv.
   In a total manner; wholly; entirely.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 totally
   adv 1: to a complete degree or to the full or entire extent
       (`whole' is often used informally for `wholly'); "he was
       wholly convinced"; "entirely satisfied with the meal";
       "it was completely different from what we expected"; "was
       completely at fault"; "a totally new situation"; "the
       directions were all wrong"; "it was not altogether her
       fault"; "an altogether new approach"; "a whole new idea"
       [syn: {wholly}, {entirely}, {completely}, {totally},
       {all}, {altogether}, {whole}] [ant: {part}, {partially},
       {partly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top