ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-tip-

T IH1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tip, *tip*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tip(n) จุดปลายสุด, Syn. apex, peak, Ant. bottom
tip(n) ส่วนที่สวมปลาย
tip(vt) ทำให้มีปลาย, See also: จัดให้มีปลาย
tip(vt) หุ้มปลาย
tip(vt) เอาปลายออก
tip(vi) ้เอียง
tip(vt) ทำให้เอียง, See also: ทำให้เอน, ทำให้กระดก, ทำให้ลาด
tip(vi) คว่ำลง
tip(vt) ทำให้คว่ำ, Syn. overturn, upset
tip(vi) เทขยะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tip lossความสูญเสียปลายใบพัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tip of the tongue; apex; tongue tipปลายสุดลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
tip speed ratioอัตราส่วนอัตราเร็วปลายใบพัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here is a tip from an evil New Yorker.นี่คือเคล็ดลับจากความชั่วร้ายของ ชาวนิวยอร์ก I Spit on Your Grave (1978)
I never got a tip like that before.ฉันไม่เคยได้รับเคล็ดลับเช่นนั้น เมื่อก่อนนี้ I Spit on Your Grave (1978)
Tip her forward over the arm.ดันเธอพาดไปตรงพนักพิง Clue (1985)
- You'll give her that... or I'll tip you straight into the Bog of Eternal Stench... before you can blink.ไม่อย่างนั้น ข้าจะจับเจ้าจุ่มลงไปในบึงแห่งความเน่าเหม็น ก่อนที่เจ้าจะรู้ตัวซะอีก Labyrinth (1986)
The freight woke up the other guys and it was on the tip of my tongue to tell them about the deer, but I didn't.รถไฟปลุกคนอื่นๆ และมันก็อยู่แค่ปลายลิ้นของผม ที่จะบอกพวกเขา เรื่องกวาง แต่ผมก็เปล่า Stand by Me (1986)
If tips keep up, I'll have enough for my Alfa Romeo.ถ้าจะให้ทิปล่ะก็ ขอบอกว่ามีเยอะแล้ว พอที่จะซื้อรถสปอต อัลฟ้า โรมิโอ Dirty Dancing (1987)
- What's the hot tip for the day?- วันนี้มีอะไรเด็ด ๆอีกไหม? Dirty Dancing (1987)
They used to tip him off... about the really good loads. Of course, everybody got a piece.บรรทุกของดีๆมา แน่นอน ทุกๆคนมีของดี Goodfellas (1990)
They would tip us off about what was coming in and moving out.พวกเขาจะคอยส่งข่าว อะไรที่มาส่งเข้าและส่งออก Goodfellas (1990)
Should I tip him?ให้ทิปเขาไหม? Goodfellas (1990)
I gave Jimmy the tip and he gave me some Christmas money.ผมให้คำแนะนำจิมมี่ และเขาให้ค่าตอบแทนนิดหน่อบ Goodfellas (1990)
Look at this, big tip from Mike the Pike.ดูนี่.. การเดินทางแสดงของ ไมค์ เดอะ ไปฟ์. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tipAre you more likely to get worse ovulation pains if you have a tipped uterus?
tipDon't be mean with the tip.
tipDon't forget to tip the porter for carrying your luggage.
tipHe gave a tip as a sign of gratitude.
tipHe walked on tiptoe lest he be heard.
tipHe walked on tiptoe so that nobody would hear him.
tipHe was given a tip three weeks ago that two companies would merge.
tipHis name is on the tip of my tongue.
tipHis name was on the tip of my tongue but I couldn't remember it.
tipIf the tip was a dime in one glass, the waitress, in her haste to get the table ready for the next customer, would pick up the glass, the water would spill out, and that would be the end of it.
tipIf you want the taxi driver to have a tip, hand him too much money and say, "Keep the change."
tipIn Japan it is not customary to tip for good service.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุด(adj) tip, See also: rearmost, hindmost, last, Syn. ปลาย, ยอด, ท้าย
ปลาย(n) tip, See also: point, tail, Example: อย่าใช้ปากกาขีดเขียนแผ่นดิสก์ แรงกดจากปลายปากกาที่เขียนลงบนแผ่นจะทำให้เนื้อดิสก์เป็นรอยได้, Thai Definition: ตอนยอด, ตอนที่สุด
ทิป(v) tip, Syn. ติป, Example: เพื่อนส่งข่าวมาว่าที่โน่นงานดี เงินดี ฝรั่งทิปหนัก, Thai Definition: ให้เงินแก่พนักงานเป็นพิเศษ นอกเหนือจากค่าสินค้า, Notes: (อังกฤษ)
ทิป(n) tip, Syn. ติป, Example: ทุกครั้งที่ผมให้ทิป พนักงานบริการจะโค้งคำนับอย่างนอบน้อม, Thai Definition: เงินพิเศษที่ให้แก่พนักงานนอกเหนือจากค่าสินค้า, Notes: (อังกฤษ)
กระเดิด(v) tip, See also: slightly stick up, be titled up, Syn. กระดก, Example: กระดานแผ่นหนึ่งกระเดิดขึ้นมาจากกอง, Thai Definition: ลงกันไม่สนิท, กระดกสูงกว่าพื้น
จะงอย(n) tip, See also: tip of the beak, crooked end, crooked tip, Example: นกไม่มีอาวุธต่อสู้ศัตรู มีแต่จะงอยปากและเล็บเท้าอันแหลมคมสำหรับจิกอาหารเท่านั้น, Thai Definition: ปลายหรือที่สุดที่มีลักษณะโค้งหรืองุ้มลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทิป = ติป[thip = tip] (n) EN: tip  FR: pourboire
ทิป = ติป[thip = tip] (n) EN: tip  FR: conseil [ m ] ; truc [ m ] ; astuce [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TIP T IH1 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tip (v) tˈɪp (t i1 p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小费[xiǎo fèi, ㄒㄧㄠˇ ㄈㄟˋ, / ] tip #30,004 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fingerspitze { f }tip of the finger [Add to Longdo]
Spitze { f } (spitzes Ende) | die Spitze des Eisbergestip | the tip of the iceberg [Add to Longdo]
Tipp { m }; Tip { m } [ alt ]; Hinweis { m } | Tipps { pl }; Tips { pl } [ alt ]; Hinweise { pl } | der richtige Tipp (Tip [ alt ])tip | tips | the straight tip [Add to Longdo]
Tippelbruder { m }tramp; hobo [Add to Longdo]
Tippen { n } (Schreiben)typing [Add to Longdo]
Tippfehler { m } | Tippfehler { pl }typing error | typing errors [Add to Longdo]
Tippfehler { m } | Tippfehler { pl }typo | typos [Add to Longdo]
Trinkgeld { n } | ein Trinkgeld gebentip | to tip [Add to Longdo]
Zungenspitze { f } | Zungenspitzen { pl }tip of the tongue | tips of the tongue [Add to Longdo]
tippelnto walk; to traipse [Add to Longdo]
tippt abtypewrites [Add to Longdo]
tippt neuretypes [Add to Longdo]
tippte neuretyped [Add to Longdo]
tipptopptiptop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tip \Tip\, v. t. [imp. & p. p. {Tipped}; p. pr. & vb. n.
   {Tipping}.]
   To form a point upon; to cover the tip, top, or end of; as,
   to tip anything with gold or silver.
   [1913 Webster]
 
      With truncheon tipped with iron head.  --Hudibras.
   [1913 Webster]
 
      Tipped with jet,
      Fair ermines spotless as the snows they press.
                          --Thomson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tip \Tip\, v. t. [Cf. LG. tippen to tap, Sw. tippa, and E. tap
   to strike gently.]
   1. To strike slightly; to tap.
    [1913 Webster]
 
       A third rogue tips me by the elbow.  --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To bestow a gift, or douceur, upon; to give a present to;
    as, to tip a servant. [Colloq.] --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   3. To lower one end of, or to throw upon the end; to tilt;
    as, to tip a cask; to tip a cart.
    [1913 Webster]
 
   {To tip off}, to pour out, as liquor.
 
   {To tip over}, to overturn.
 
   {To tip the wink}, to direct a wink; to give a hint or
    suggestion by, or as by, a wink. [Slang] --Pope.
 
   {To tip up}, to turn partly over by raising one end.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tip \Tip\, n. [Akin to D. & Dan. tip, LG. & Sw. tipp, G. zipfel,
   and probably to E. tap a plug, a pipe.]
   1. The point or extremity of anything; a pointed or somewhat
    sharply rounded end; the end; as, the tip of the finger;
    the tip of a spear.
    [1913 Webster]
 
       To the very tip of the nose.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An end piece or part; a piece, as a cap, nozzle, ferrule,
    or point, applied to the extreme end of anything; as, a
    tip for an umbrella, a shoe, a gas burner, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Hat Manuf.) A piece of stiffened lining pasted on the
    inside of a hat crown.
    [1913 Webster]
 
   4. A thin, boarded brush made of camel's hair, used by
    gilders in lifting gold leaf.
    [1913 Webster]
 
   5. Rubbish thrown from a quarry.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tip \Tip\, v. i.
   To fall on, or incline to, one side. --Bunyan.
   [1913 Webster]
 
   {To tip off}, to fall off by tipping.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tip \Tip\, n. [See {Tip} to strike slightly, and cf. {Tap} a
   slight blow.]
   1. A light touch or blow; a tap.
    [1913 Webster]
 
   2. A gift; a douceur; a fee. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. A hint, or secret intimation, as to the chances in a horse
    race, or the like. [Sporting Cant]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tip
   n 1: the extreme end of something; especially something pointed
   2: a relatively small amount of money given for services
     rendered (as by a waiter) [syn: {gratuity}, {tip},
     {pourboire}, {baksheesh}, {bakshish}, {bakshis},
     {backsheesh}]
   3: an indication of potential opportunity; "he got a tip on the
     stock market"; "a good lead for a job" [syn: {tip}, {lead},
     {steer}, {confidential information}, {wind}, {hint}]
   4: a V shape; "the cannibal's teeth were filed to sharp points"
     [syn: {point}, {tip}, {peak}]
   5: the top or extreme point of something (usually a mountain or
     hill); "the view from the peak was magnificent"; "they
     clambered to the tip of Monadnock"; "the region is a few
     molecules wide at the summit" [syn: {peak}, {crown}, {crest},
     {top}, {tip}, {summit}]
   v 1: cause to tilt; "tip the screen upward"
   2: mark with a tip; "tip the arrow with the small stone"
   3: give a tip or gratuity to in return for a service, beyond the
     compensation agreed on; "Remember to tip the waiter"; "fee
     the steward" [syn: {tip}, {fee}, {bung}]
   4: cause to topple or tumble by pushing [syn: {topple},
     {tumble}, {tip}]
   5: to incline or bend from a vertical position; "She leaned over
     the banister" [syn: {lean}, {tilt}, {tip}, {slant}, {angle}]
   6: walk on one's toes [syn: {tiptoe}, {tip}, {tippytoe}]
   7: strike lightly; "He tapped me on the shoulder" [syn: {tap},
     {tip}]
   8: give insider information or advise to; "He tipped off the
     police about the terrorist plot" [syn: {tip off}, {tip}]
   9: remove the tip from; "tip artichokes"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TIP
     Terminal Interface Processor (ARPANET)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TIP
     Transputer Image Processing
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Tip /tip/ 
  hint; tip

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 tip /tip/
  wrinkle

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 tip /tip/
  1. warning
  2. hint; tip
  3. peak; point; tip; summit
  4. suggestion

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top