Search result for

-tip-

(83 entries)
(0.8931 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tip,-tip-, *tip*
English-Thai: Longdo Dictionary
tip(n) เคล็ดลับ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tip    [N] จุดปลายสุด, Syn. apex, peak, Ant. bottom
tip    [N] ส่วนที่สวมปลาย
tip    [VT] ทำให้มีปลาย, See also: จัดให้มีปลาย
tip    [VT] หุ้มปลาย
tip    [VT] เอาปลายออก
tip    [VI] ้เอียง
tip    [VT] ทำให้เอียง, See also: ทำให้เอน, ทำให้กระดก, ทำให้ลาด
tip    [VI] คว่ำลง
tip    [VT] ทำให้คว่ำ, Syn. overturn, upset
tip    [VI] เทขยะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tip(ทิพ) n. ปลาย,ปลายแหลม,ปลายเรียว,ยอด,สุด,ส่วนที่อยู่ปลาย,ใบแทรกหนังสือ,งินตอบแทนเล็กน้อย,เงินรางวัล,คำแนะนำ,ข้อแนะนำ,การเคาะเบา ๆ ,การตีเบา ๆ ,การตีลูกกระโดด vt. ทำให้มีปลาย,จัดให้มีปลาย,ประดับปลาย,เอาปลายออก,ติดผนวกปลาย,ต่อปลาย,แทรก,เสริมปลาย,ทำให้เอียง

English-Thai: Nontri Dictionary
tip(n) รางวัลคนใช้,ความลับ,ปลาย,การเคาะ,คำแนะนำ,ใบแทรก
tip(vt) ให้รางวัลคนใช้,เคาะ,เอียง,กระดก,เท,ผลัก,โยน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Tiptoe through the Meanies...เขย่งผ่าน มีนีส จุ๊ ๆ! Yellow Submarine (1968)
Tippet!ทิปเป็ต! Jaws (1975)
There are all kinds of sharks in the waters. Hammerheads, white tips, blues, makos.มีฉลามหลายชนิดอยู่ในทะเล หัวค้อน ครีบขาว นํ้าเงิน มาโก้ Jaws (1975)
Here is a tip from an evil New Yorker.นี่คือเคล็ดลับจากความชั่วร้ายของ ชาวนิวยอร์ก I Spit on Your Grave (1978)
I never got a tip like that before.ฉันไม่เคยได้รับเคล็ดลับเช่นนั้น เมื่อก่อนนี้ I Spit on Your Grave (1978)
She's special. She also gave me a dollar for a tip.เธอเป็น พิเศษ เธอ ยังให้ฉัน ดอลลาร์ สำหรับเคล็ดลับ I Spit on Your Grave (1978)
She told me. She said she's gonna have to cut down on my tips.เธอบอกฉัน เธอบอกว่า เธอ จะ ต้อง ลดลงใน เคล็ดลับของ I Spit on Your Grave (1978)
Tip her forward over the arm.ดันเธอพาดไปตรงพนักพิง Clue (1985)
I like butterflies with big golden wings... and blue and green tips.ฉันชอบผีเสื้อ ปีกใหญ่สีทอง ปลายปีกสีน้ำเงิน และเขียว An American Tail (1986)
- You'll give her that... or I'll tip you straight into the Bog of Eternal Stench... before you can blink.ไม่อย่างนั้น ข้าจะจับเจ้าจุ่มลงไปในบึงแห่งความเน่าเหม็น ก่อนที่เจ้าจะรู้ตัวซะอีก Labyrinth (1986)
The freight woke up the other guys and it was on the tip of my tongue to tell them about the deer, but I didn't.รถไฟปลุกคนอื่นๆ และมันก็อยู่แค่ปลายลิ้นของผม ที่จะบอกพวกเขา เรื่องกวาง แต่ผมก็เปล่า Stand by Me (1986)
If tips keep up, I'll have enough for my Alfa Romeo.ถ้าจะให้ทิปล่ะก็ ขอบอกว่ามีเยอะแล้ว พอที่จะซื้อรถสปอต อัลฟ้า โรมิโอ Dirty Dancing (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tipIt seems I've got a little tipsy. Sorry to have talked rubbish...
tipWhen you go abroad, you'd better keep in mind that tipping is necessary.
tipI walked on tiptoe so as not to wake the baby.
tipThe holy man tiptoed his way across the Ganges.
tipHis name is on the tip of my tongue.
tipThis wasn't here this morning ... looks like somebody's been fly tipping.
tipI put the tip under two glasses because I knew they were always in a hurry.
tipThis article contains tips for those who are eager to increase their vocabulary.
tipPast the west coasts of Europe and Africa to the tip of southern Africa.
tipDon't forget to tip the porter for carrying your luggage.
tipWhat you see above the water is just the tip of the iceberg.
tipHe gave a tip as a sign of gratitude.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุด    [ADJ] tip, See also: rearmost, hindmost, last, Syn. ปลาย, ยอด, ท้าย
ปลาย    [N] tip, See also: point, tail, Example: อย่าใช้ปากกาขีดเขียนแผ่นดิสก์ แรงกดจากปลายปากกาที่เขียนลงบนแผ่นจะทำให้เนื้อดิสก์เป็นรอยได้, Thai definition: ตอนยอด, ตอนที่สุด
ทิป    [V] tip, Syn. ติป, Example: เพื่อนส่งข่าวมาว่าที่โน่นงานดี เงินดี ฝรั่งทิปหนัก, Thai definition: ให้เงินแก่พนักงานเป็นพิเศษ นอกเหนือจากค่าสินค้า, Notes: (อังกฤษ)
ทิป    [N] tip, Syn. ติป, Example: ทุกครั้งที่ผมให้ทิป พนักงานบริการจะโค้งคำนับอย่างนอบน้อม, Thai definition: เงินพิเศษที่ให้แก่พนักงานนอกเหนือจากค่าสินค้า, Notes: (อังกฤษ)
กระเดิด    [V] tip, See also: slightly stick up, be titled up, Syn. กระดก, Example: กระดานแผ่นหนึ่งกระเดิดขึ้นมาจากกอง, Thai definition: ลงกันไม่สนิท, กระดกสูงกว่าพื้น
จะงอย    [N] tip, See also: tip of the beak, crooked end, crooked tip, Example: นกไม่มีอาวุธต่อสู้ศัตรู มีแต่จะงอยปากและเล็บเท้าอันแหลมคมสำหรับจิกอาหารเท่านั้น, Thai definition: ปลายหรือที่สุดที่มีลักษณะโค้งหรืองุ้มลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทิป = ติป[n.] (thip = tip) EN: tip   FR: pourboire
ทิป = ติป[n.] (thip = tip) EN: tip   FR: conseil [m] ; truc [m] ; astuce [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TIP    T IH1 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tip    (v) (t i1 p)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tip(n) |der, pl. Tips| คำแนะนำ, เคล็ดลับ (เป็นการเขียนที่ล้าสมัย ในปัจจุบันมักใช้ der Tipp แทน), See also: S. der Tipp, der Hinweis,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fingerspitze {f}tip of the finger [Add to Longdo]
Spitze {f} (spitzes Ende) | die Spitze des Eisbergestip | the tip of the iceberg [Add to Longdo]
Tipp {m}; Tip {m} [alt]; Hinweis {m} | Tipps {pl}; Tips {pl} [alt]; Hinweise {pl} | der richtige Tipp (Tip [alt])tip | tips | the straight tip [Add to Longdo]
Tippelbruder {m}tramp; hobo [Add to Longdo]
Tippen {n} (Schreiben)typing [Add to Longdo]
Tippfehler {m} | Tippfehler {pl}typing error | typing errors [Add to Longdo]
Tippfehler {m} | Tippfehler {pl}typo | typos [Add to Longdo]
Trinkgeld {n} | ein Trinkgeld gebentip | to tip [Add to Longdo]
Zungenspitze {f} | Zungenspitzen {pl}tip of the tongue | tips of the tongue [Add to Longdo]
tippelnto walk; to traipse [Add to Longdo]
tippt abtypewrites [Add to Longdo]
tippt neuretypes [Add to Longdo]
tippte neuretyped [Add to Longdo]
tipptopptiptop [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小费[xiǎo fèi, ㄒㄧㄠˇ ㄈㄟˋ, / ] tip [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (19 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tip \Tip\, v. t. [imp. & p. p. {Tipped}; p. pr. & vb. n.
   {Tipping}.]
   To form a point upon; to cover the tip, top, or end of; as,
   to tip anything with gold or silver.
   [1913 Webster]
 
      With truncheon tipped with iron head.  --Hudibras.
   [1913 Webster]
 
      Tipped with jet,
      Fair ermines spotless as the snows they press.
                          --Thomson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tip \Tip\, v. t. [Cf. LG. tippen to tap, Sw. tippa, and E. tap
   to strike gently.]
   1. To strike slightly; to tap.
    [1913 Webster]
 
       A third rogue tips me by the elbow.  --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To bestow a gift, or douceur, upon; to give a present to;
    as, to tip a servant. [Colloq.] --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   3. To lower one end of, or to throw upon the end; to tilt;
    as, to tip a cask; to tip a cart.
    [1913 Webster]
 
   {To tip off}, to pour out, as liquor.
 
   {To tip over}, to overturn.
 
   {To tip the wink}, to direct a wink; to give a hint or
    suggestion by, or as by, a wink. [Slang] --Pope.
 
   {To tip up}, to turn partly over by raising one end.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tip \Tip\, n. [Akin to D. & Dan. tip, LG. & Sw. tipp, G. zipfel,
   and probably to E. tap a plug, a pipe.]
   1. The point or extremity of anything; a pointed or somewhat
    sharply rounded end; the end; as, the tip of the finger;
    the tip of a spear.
    [1913 Webster]
 
       To the very tip of the nose.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An end piece or part; a piece, as a cap, nozzle, ferrule,
    or point, applied to the extreme end of anything; as, a
    tip for an umbrella, a shoe, a gas burner, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Hat Manuf.) A piece of stiffened lining pasted on the
    inside of a hat crown.
    [1913 Webster]
 
   4. A thin, boarded brush made of camel's hair, used by
    gilders in lifting gold leaf.
    [1913 Webster]
 
   5. Rubbish thrown from a quarry.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tip \Tip\, v. i.
   To fall on, or incline to, one side. --Bunyan.
   [1913 Webster]
 
   {To tip off}, to fall off by tipping.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tip \Tip\, n. [See {Tip} to strike slightly, and cf. {Tap} a
   slight blow.]
   1. A light touch or blow; a tap.
    [1913 Webster]
 
   2. A gift; a douceur; a fee. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. A hint, or secret intimation, as to the chances in a horse
    race, or the like. [Sporting Cant]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tip
   n 1: the extreme end of something; especially something pointed
   2: a relatively small amount of money given for services
     rendered (as by a waiter) [syn: {gratuity}, {tip},
     {pourboire}, {baksheesh}, {bakshish}, {bakshis},
     {backsheesh}]
   3: an indication of potential opportunity; "he got a tip on the
     stock market"; "a good lead for a job" [syn: {tip}, {lead},
     {steer}, {confidential information}, {wind}, {hint}]
   4: a V shape; "the cannibal's teeth were filed to sharp points"
     [syn: {point}, {tip}, {peak}]
   5: the top or extreme point of something (usually a mountain or
     hill); "the view from the peak was magnificent"; "they
     clambered to the tip of Monadnock"; "the region is a few
     molecules wide at the summit" [syn: {peak}, {crown}, {crest},
     {top}, {tip}, {summit}]
   v 1: cause to tilt; "tip the screen upward"
   2: mark with a tip; "tip the arrow with the small stone"
   3: give a tip or gratuity to in return for a service, beyond the
     compensation agreed on; "Remember to tip the waiter"; "fee
     the steward" [syn: {tip}, {fee}, {bung}]
   4: cause to topple or tumble by pushing [syn: {topple},
     {tumble}, {tip}]
   5: to incline or bend from a vertical position; "She leaned over
     the banister" [syn: {lean}, {tilt}, {tip}, {slant}, {angle}]
   6: walk on one's toes [syn: {tiptoe}, {tip}, {tippytoe}]
   7: strike lightly; "He tapped me on the shoulder" [syn: {tap},
     {tip}]
   8: give insider information or advise to; "He tipped off the
     police about the terrorist plot" [syn: {tip off}, {tip}]
   9: remove the tip from; "tip artichokes"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TIP
     Terminal Interface Processor (ARPANET)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TIP
     Transputer Image Processing
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 tip [tip]
   warning
   hint; tip
   peak; point; tip; summit
   suggestion
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cast
 
 1. atma, fırlatma
 2. atılan şey
 3. (kırık kemiğe) alçı
 4. zar atma
 5. zarda gelen sayı
 6. artık sey
 7. mesafe
 8. balık ağı atma
 9. (bir tiyatro oyunu veya filimde) rol alan kimseler, oynayanlar, oyuncular, eşhas
 10. avcılıkta köpeklerin koku peşinden etrafa dağılmaları
 11. şans, talih
 12. tertip
 13. dökmecilik, dökümcülük
 14. döküm
 15. kalıp, maket
 16. dış görünüş
 17. çeşit, tip, cins
 18. temayül, eğilim
 19. şaşılık
 20. eğrilik, çarpıklık
 21. açık renk, renk tonu
 22. az bir miktar. cast of mind düşunüş şekli.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 character
 
 1. karakter, huy, tabiat, ahlak
 2. vasıf, nitelik
 3. hususiyet, özellik
 4. şöhret, nam
 5. bonservis
 6. statü, durum
 7. tip, şahıs
 8. (k.dili) garip kişiliği olan kimse
 9. (tiyatro) karakter, canlandırılan kişi
 10. işaret, harf
 11. alfabe. character actor karakter oyuncusu. character reference bonservis. in character karakterine uygun. Latin characters Latin harfleri. out of character karakterine aykırı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ilk
 
 1. sınf, çeşit, tür, tip, cins. of that ilk aynı tür(den.)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 kidney
 
 1. böbrek
 2. böbrek şeklinde şey
 3. soy, tip, huy. kidney bean fasulye kidney machine böbrek makinası.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lot
 
 1. (-ted, - ting) kısmet, kader, talih, baht, nasip
 2. kura
 3. (İng.) vergi
 4. arazi parçası
 5. hisse, pay
 6. (gen.) (çoğ.) birçok, çok miktar
 7. kısım, parça
 8. nevi, tip
 9. taksim etmek, hisselere ayırmak
 10. kısımlara ayırmak (arazi)
 11. kur'a ile taksim etmek. a lot çok. cast in one' lot with birinin kaderine bağlanmak, birinin nasibini paylaşmak. cast lots zar atarak veya başka suretle talihini denemek. draw lots kur'a çekmek. odd lot az miktar. He has lots of friends. Pek çok dostu var. the lot hepsi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stripe
 
 1. çubuk, yol, çizgi
 2. çizgili kumaş
 3. (çoğ.) tutuklu kıyafeti
 4. başka renkten tahları ensiz ve uzun parça
 5. biçim, tip
 6. cins, renk
 7. yol yol etmek, çizgilerle süslemek. striped çizgili, yollu. of the same stripe aynı cinsten.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 style
 
 1. tarz, üslup, usul
 2. tip, stil
 3. moda
 4. tavır
 5. mil, kalem, güneş saatinin mili
 6. (matb.) tertip usulü
 7. unvan
 8. takvim usulü
 9. (bot.) çiçeğin dişilik uzvunun sapı, boyuncuk, stil
 10. demek, isimlendirmek, lakap takmak
 11. (matb.) tutarlı kılmak
 12. model çizmek, yaratmak. style book imlâ ve tertip usullerini gösteren kitap. in style moda olan, modaya uygun. old style (Julian calendar), new style (Gregorian calendar) (bak.) calendar out of style modası geçmiş, demode olmuş.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 type
 
 1. çeşit, cins, kategori
 2. tip
 3. remiz, kinaye, ima
 4. numune, örnek
 5. en âlâ cinsten numune, ideal örnek
 6. (matb.) basma harf veya harfler, hurufat
 7. kopyasını veya nümunesini çıkarmak
 8. daktiloda yazı yazmak
 9. önceden göstermek veya haber vermek
 10. belirli bir kategoriye ayırmak. type bar linotip makinası- nın döktüğü bir satırlık harf. type high matbaa harfi yüksekliğinde. type metal matbaa harfi dökmeye mahsus maden halitası, harf metali. type species (biyol.) örnek cins. type specimen (biyol.) örnek nümune. boldfaced type siyah harf, kalın matbaa harfi. Gothic type gotik matbaa harfi. italic type italik matbaa harfi. Roman type adi matbaa harfi, beyaz harf.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 tip [tip]
   wrinkle
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Tip [tip] (n) , s.(m )
   hint; tip
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top