ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-theta-

TH EY1 T AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: theta, *theta*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
theta(n) พยัญชนะตัวที่ 8 ของภาษากรีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
theta(ธี'ทะ) n. พยัญชนะตัวที่ 8 ของภาษากรีก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shut down theta stimulation.ทำการปิดระบบ The Lawnmower Man (1992)
So, anyway, we're having some drinks over at Theta later.ยังไงก็ตาม พวกเราจะไปดื่มกันที่ เท้ต้า The House Bunny (2008)
Theta rhythms are normal.จังหวะคลื่น ธีต้า ปกติ Jacksonville (2010)
If sine theta equals three fifths, what is cosine theta?สิ่งที่พวกนายมีร่วมกัน มัน... The Birkin (2012)
The cosine theta is...เป็นความสัมพันธ์ที่ควรค่าแก่การรักษา The Birkin (2012)
You are Jaws Theta Chi material, freshman.คุณอยู่ที่ขากรรไกรทีจิวัสดุน้อง Monsters University (2013)
Jaws Theta Chi!ขากรรไกรทีจิ! Monsters University (2013)
Second place, Jaws Theta Chi!สถานที่ที่สองขากรรไกรทีจิ! Monsters University (2013)
Jaws Theta Chi has been disqualified.ขากรรไกรทีจิได้รับการปรับให้แพ้ Monsters University (2013)
We stimulate them with theta waves duplicating the pattern.เรากระตุ้นด้วยคลื่นธีต้า ลอกเลียนรูปแบบ Criminal (2016)
Theta Waves activated.เปิดคลื่นธีต้า Criminal (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
THETA TH EY1 T AH0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
西塔[xī tǎ, ㄒㄧ ㄊㄚˇ, 西] theta (Greek letter Θθ), #98,979 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シンテターゼ[shinteta-ze] (n) synthetase [Add to Longdo]
テータ関数;Θ関数[テータかんすう, te-ta kansuu] (n) theta function [Add to Longdo]
Θ;θ[シータ;テータ, shi-ta ; te-ta] (n) theta [Add to Longdo]
θ理論[シータりろん, shi-ta riron] (n) theta-theory [Add to Longdo]
合成酵素[ごうせいこうそ, gouseikouso] (n) ligase; synthase; synthetase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Theta \The"ta\, n. [L., fr. Gr. qh^ta, the Greek letter [theta],
   [Theta].]
   A letter of the Greek alphabet corresponding to th in
   English; -- sometimes called the unlucky letter, from being
   used by the judges on their ballots in passing condemnation
   on a prisoner, it being the first letter of the Greek
   qa`natos, death.
   [1913 Webster]
 
   {Theta function} (Math.), one of a group of functions used in
    developing the properties of elliptic functions.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 theta
   n 1: the 8th letter of the Greek alphabet

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top