ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-tardy-

T AA1 R D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tardy, *tardy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tardy(adj) สาย, See also: ช้า, ล่าช้า, ช้ากว่ากำหนด, Syn. late, slow, Ant. prompt, punctual
tardy(adj) เชื่องช้า (คำโบราณหรือใช้ในเชิงวรรณกรรม), See also: ชักช้า, อืดอาด, เอื่อยเฉื่อย, Syn. sluggish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tardy(ทาร์'ดี) adj. ช้า, ล้าหลัง, สาย, ลังเล, เฉื่อยชา, เงื่องหงอย, ถ่วงฝืนใจ, See also: tardiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tardy(adj) เชื่องช้า, ล้าหลัง, ช้า, เงื่องหงอย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tardyThey got the sack for being careless and tardy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิรี้พิไร(v) tardy, Syn. ร่ำไร, ร่ำรี้ร่ำไร, อ้อยอิ่ง, Example: อย่ามัวแต่พิรี้พิไร ใกล้เวลาที่งานจะเริ่มแล้ว, Thai Definition: มัวทำโน่นนิดนี่หน่อยทำให้เกิดความล่าช้า
อืดอาด(adj) tardy, See also: slow, sluggish, dilatory, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TARDY T AA1 R D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tardy (j) tˈaːdiː (t aa1 d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
säumig { adj } | säumiger | am säumigstentardy | tardier | tardiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tardy \Tar"dy\, a. [Compar. {Tardier}; superl. {Tardiest}.] [F.
   tardif, fr. (assumed) LL. tardivus, fr. L. tardus slow.]
   1. Moving with a slow pace or motion; slow; not swift.
    [1913 Webster]
 
       And check the tardy flight of time.  --Sandys.
    [1913 Webster]
 
       Tardy to vengeance, and with mercy brave. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. Not being inseason; late; dilatory; -- opposed to prompt;
    as, to be tardy in one's payments. --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       The tardy plants in our cold orchards placed.
                          --Waller.
    [1913 Webster]
 
   3. Unwary; unready. [Obs.] --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   4. Criminal; guilty. [Obs.] --Collier.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Slow; dilatory; tedious; reluctant. See {Slow}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tardy \Tar"dy\, v. t.
   To make tardy. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tardy
   adj 1: after the expected or usual time; delayed; "a belated
       birthday card"; "I'm late for the plane"; "the train is
       late"; "tardy children are sent to the principal";
       "always tardy in making dental appointments" [syn:
       {belated}, {late}, {tardy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top