ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-stun-

S T AH1 N   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stun, *stun*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stun[VT] ทำให้สลบ, See also: ทำให้สิ้นสติ, ทำให้หมดความรู้สึก, Syn. anesthetize, deaden
stun[VT] ทำให้ตะลึงงัน, See also: ทำให้งง, Syn. amaze, daze, shock

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stun(สทัน) vt. ทำให้สลบ,ทำให้งงงวย,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้หูอื้อ. n. การทำให้สลบ (งงงวย,ประหลาดใจ,หูอื้อ) ,การถูกทำให้สลบ,ความงงงวย,ความรู้สึกประหลาดใจ,เหตุการณ์ที่ทำให้งงงวย

English-Thai: Nontri Dictionary
stun(vt) ทำให้สลบ,ทำให้มึนงง,ทำให้หูอื้อ,ทำให้งง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stunตีให้หมดสติ, ทำให้งัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
SWAT team, get your stun guns ready!หน่วยสวาท เตรียมปืนช็อตไฟฟ้า The Lego Batman Movie (2017)
I was in the process of commandeering a vehicle when two of your... idiotic cozzers shot me straight in the bloody face with a stun gun.ผมกำลังทดสอบคนขับรถ แล้วตัวรวจโง่เง่าสองคนของคุณยิงผม แสกหน้าด้วยปืนไฟฟ้า Rise of the Villains: Worse Than a Crime (2015)
I built a nonlethal, area-effect static discharge device that, uh, happens to employ frequencies relevant to the aforementioned -- You built a stun bomb.พ่อทำให้มันไม่ถึงตาย เป็นอุปกรณ์คลายประจุสถิตย์ ที่ส่งผลเฉพาะที่ ซึ่ง เอ่อ ดูเหมือนจะปลดปล่อย ความถี่ที่สัมพันธ์กับ Athens (2014)
You built a stun bomb?พ่อสร้าง "ระเบิดจังงัง" งั้นหรือ Athens (2014)
The stun on Santa!Santa โดนสตันแล้ว! Free to Play (2014)
They won't kill the witch, but they will stun the crap out of her.ถึงจะฆ่าแม่มดไม่ได้ แต่มันก็ทำให้เธอชะงักไปสักพักได้ Slumber Party (2013)
But we did find something in the suspect's vehicle-- a pair of handcuffs, pliers, and a stun gun.แต่เราพบบางอย่างในรถผู้ต้องสงสัย เป็นกุญแจมือ ประแจเลื่อน กับเครื่องช้อตไฟฟ้า There Will Be Blood (2013)
Since the amnesiac in 215 can't tell us anything, I need the girl with the modified military stun gun in 216 to answer a few questions.ผู้ป่วยความจำเสื่อมห้อง 215 ให้ปากคำอะไรไม่ได้เลย ผมต้องการให้ผู้หญิงที่มากับ อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าทางทหารห้อง 216 มาตอบคำถามสักสองสามข้อ Tattoo (2013)
Here, take the stun gun just in case.อ่ะ ถือปืนไว้ Bridesmaid Up! (2012)
We have to stun her, like we did with him.เราต้องทำให้นางแข็งทื่อ เหมือนที่เราเคยทำกับเขา Into the Deep (2012)
Snow White and Prince Charming needed to stun a very powerful magician long enough to lock him up in a dark dungeon.สโนว์ไวท์และเจ้าชายชาร์มมิ่ง จำเป็นต้องสร้างความงงงัน แก่ผู้วิเศษที่ทรงพลังมาก จนกว่าจะจับเขาได้ Into the Deep (2012)
Suppose you actually managed to make it past the guards at the front, there's 50 more inside, armed to the teeth with stun batons and misplaced sexual aggression.สมมุติเธอสามารถผ่าน พวกยามด้านหน้าไปได้ ข้างในยังมีอีกไม่ต่ำกว่า 50 คน The First Chang Dynasty (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stunHis conscience stung him.
stunIt is better to be stung by a nettle than pricked by a rose.
stunOuch!! I've been stung by a bee!!
stunThat's just a cheap publicity stunt.
stunThe clown's stunts were highly amusing to the boys.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งง[V] stun, See also: daze, astonish, astound, Syn. ฉงน, มึน, สับสน, งงงัน, กังขา, ประหลาดใจ, สงสัย, พิศวง, Ant. เข้าใจ, ชัดเจน, กระจ่าง, Example: ประชาชนงงกับการแถลงข่าวของรัฐบาล, Thai definition: คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ทำอะไรไม่ถูกเพราะยังยั้งสติไม่อยู่
งัน[V] stun, See also: shock, amaze, astound, astonish, surprise, Syn. หยุดชะงัก, จังงัง, ตะลึง, เงียบงัน, ชะงักงัน, Ant. ดำเนินต่อไป, Example: พอได้ยินเสียงเพลงจากนักร้องคนโปรด เขาถึงกับงันไปเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงักงัน[v. exp.] (cha-ngak ngan) EN: stun   

CMU English Pronouncing Dictionary
STUN    S T AH1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stun    (v) stˈʌn (s t uh1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stunde {f} | Stunden {pl} | eine geschlagene Stunde | alle paar Stunden | Stunde Nullhour | hours | a solid hour | every few hours | zero hour [Add to Longdo]
Stundengeschwindigkeit {f}average speed per hour [Add to Longdo]
Stundenglas {n} | Stundengläser {pl}hourglass | hourglasses [Add to Longdo]
Stundenkilometer {m}kilometres per hour [Br.]; kilometers per hour [Am.] [Add to Longdo]
Stundenlohn {m}wages per hour; hourly wages; hourly pay [Add to Longdo]
Stundenplan {m} | Stundenpläne {pl}timetable; time-table | timetables [Add to Longdo]
Stundenplan {m}schedule (of lessons) [Add to Longdo]
Stundensatz {m}hourly rate; hourly wage; rate by the hour [Add to Longdo]
Stundenwinkel {m}hour angle [Add to Longdo]
Stundenzähler {m}hour meter [Add to Longdo]
Stundenzeiger {m}hour hand [Add to Longdo]
Stundung {f} | Stundungen {pl}forbearance | forbearances [Add to Longdo]
stundenlang {adv}for hours; for hours together; lasting for hours [Add to Longdo]
stundenweisepart time [Add to Longdo]
Stundenglas-Delfin {m} [zool.]hourglass dolphin; Wilson's dolphin; southern white-sided dolphin; cross-bearing dolphins (Lagenorhynchus cruciger) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stun \Stun\, n.
   The condition of being stunned.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stun \Stun\, v. t. [imp. & p. p. {Stunned}; p. pr. & vb. n.
   {Stunning}.] [OE. stonien, stownien; either fr. AS. stunian
   to resound (cf. D. stenen to groan, G. st["o]hnen, Icel.
   stynja, Gr. ?, Skr. stan to thunder, and E. thunder), or from
   the same source as E. astonish. [root]168.]
   1. To make senseless or dizzy by violence; to render
    senseless by a blow, as on the head.
    [1913 Webster]
 
       One hung a poleax at his saddlebow,
       And one a heavy mace to stun the foe. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To dull or deaden the sensibility of; to overcome;
    especially, to overpower one's sense of hearing.
    [1913 Webster]
 
       And stunned him with the music of the spheres.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To astonish; to overpower; to bewilder.
    [1913 Webster]
 
       William was quite stunned at my discourse. --De Foe.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stun
   v 1: make senseless or dizzy by or as if by a blow; "stun fish"
      [syn: {stun}, {stupefy}]
   2: hit something or somebody as if with a sandbag [syn:
     {sandbag}, {stun}]
   3: overcome as with astonishment or disbelief; "The news stunned
     her" [syn: {stun}, {bedaze}, {daze}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 STUN
     Simple Traversal of UDP through NAT (SIP, UDP, NAT, VoIP)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top