ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-strengthen-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strengthen-, *strengthen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strengthen(vi) แข็งแรงขึ้น, See also: มีพลังมากขึ้น
strengthen(vt) ทำให้แข็งแรง, See also: ให้พลัง, เพิ่มกำลัง, Syn. harden, invigorate, toughen
strengthener(n) ผู้ทำให้แข็งแรงขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strengthen(สเทรง'เธิน) vi., vt. (ทำให้) แข็งแรงขึ้น, มีพลังมากขึ้น, มีประสิทธิภาพมากขึ้น., See also: strengthener n., Syn. fortify

English-Thai: Nontri Dictionary
strengthen(vt) เพิ่มประสิทธิภาพ, ทำให้แข็งแรงขึ้น, ให้พลัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clears up anaemia and strengthens red corpuscles. It builds the blood.ขจัดโลหิตจาง เพิ่มเม็ดเลือดแดง Suspiria (1977)
Because I am strengthened by your rejection.เพราะฉันแข็งแกร่งขึ้นด้วยการปฏิเสธของคุณ The Russia House (1990)
Stand aside. Dancing strengthens the legs.ถอยไป มันต้องใช้ท่อนขาที่แข็งแรงของนักเต้น Mannequin: On the Move (1991)
Strengthen the spirit of one of the best training methodsการฝึกที่ดีคือต้องทำให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรง Sex Is Zero (2002)
We need to strengthen the spirit ofพวกฉันจะทำให้นายกล้าให้ได้ Sex Is Zero (2002)
The reason I am seeking to strengthen our weapons is for BuYeo.เหตุผลที่ข้าพยายามเพิ่มความแข็งแกร่ง ให้กับอาวุธของพวกเราก็เพื่อพูยอ Episode #1.8 (2006)
Young-Po, you will assist General Heuk-Chi in strengthening national defense.ยองโพ เ้จ้าช่วยท่านนายพลฮุกชินิน ในการเพิ่มการป้องกันเมือง Episode #1.8 (2006)
He planned it all so he could make the theater in time to strengthen his alibi, if one became necessary.เขาวางแผนล่วงหน้าไว้ทั้งหมด รวมไปถึงการไปดูละครนั่นด้วย เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ Match Point (2005)
Our spirit of exploration had strengthen him.ความอยากค้นหาทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้น Train Man (2005)
And to strengthen this new Christian tradition..และเพื่อให้ทฤษฏี ปฏิบัติเข้มแข็งขึ้น The Da Vinci Code (2006)
Isn't learning wushu able to strengthen the body?ไหนบอกว่าฝึกยุทธทำให้ร่างกายแข็งแรง? Fearless (2006)
Is purely to strengthen your body?เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงงั้นหรือ? Fearless (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strengthenCorporate governance and accountability are being strengthened.
strengthenIt is important to strengthen the basis.
strengthenPassions weaken, but habits strengthen, with age.
strengthenShe always looked, but habits strengthen, with age.
strengthenSuspicion that this amounts to insider trading has strengthened.
strengthenThe front-roller thrust angle is 2 degrees, probably there were plans to strengthen that angle a little when racing.
strengthenThe key to raising every soldier into a great warrior is in strengthening training.
strengthenThe strengthening of competitiveness on export markets is an urgent need.
strengthenThey confirmed the importance of strengthening global precautions in order to prevent devastating losses.
strengthenThey strengthened the embankments to secure the village against floods.
strengthenTime, which strengthens friendship, weakens love.
strengthenWestern nations have to put their heads together to strengthen the dollar.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่นคงแข็งแรง(v) strengthen, See also: solidify, firm, Example: บ้านโดยทั่วไปต้องฝังโครงสร้างส่วนหนึ่งลงใต้ดิน เพื่อให้มั่นคงแข็งแรง, Thai Definition: แน่นและทนทาน
กระชับ(v) strengthen, See also: tighten, reinforce, fortify, support, promote, intensify, Syn. เชื่อม, Ant. ตัด, Example: รัฐบาลไทยกระชับสัมพันธไมตรีกับพม่าด้วยการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่ม, Notes: (เขมร)
เสริมกำลัง(v) reinforce, See also: strengthen, supplement, Example: รัฐบาลได้ส่งทหารราบเข้าเสริมกำลัง เพื่อปิดล้อมพวกกะเหรี่ยง ซึ่งอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย - พม่า, Thai Definition: เพิ่มกำลังเข้าไป เพื่อสนับสนุนในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
เสริมสร้าง(v) reinforce, See also: strengthen, support, fortify, Syn. สร้างเสริม, Ant. ทำลาย, Example: สิ่งใดที่เห็นว่าดี เป็นประโยชน์แก่สังคม เราก็ควรจะปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสังคมให้ดีขึ้น, Thai Definition: ช่วยให้มีมากยิ่งขึ้น
เสริมสร้าง(v) reinforce, See also: strengthen, support, fortify, Syn. สร้างเสริม, Ant. ทำลาย, Example: สิ่งใดที่เห็นว่าดี เป็นประโยชน์แก่สังคม เราก็ควรจะปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสังคมให้ดีขึ้น, Thai Definition: ช่วยให้มีมากยิ่งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มั่นคงแข็งแรง[mankhong khaengraēng] (v, exp) EN: strengthen
เสริมกำลัง[soēm kamlang] (v, exp) EN: reinforce ; strengthen ; supplement
เสริมสร้าง[soēmsāng] (v) EN: reinforce ; strengthen ; support ; fortify
ทำให้แข็งแรงขึ้น[thamhai khaengraēng kheun] (v, exp) EN: consolidate ; strengthen  FR: renforcer
ทำให้มั่นคง[thamhai mankhong] (v, exp) EN: strengthen ; stabilize

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
strengthen
strengthens
strengthened
strengthening

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strengthen
strengthens
strengthened
strengthening

WordNet (3.0)
strengthen(v) make strong or stronger, Syn. beef up, fortify, Ant. weaken
strengthen(v) gain strength, Ant. weaken
strengthener(n) a device designed to provide additional strength, Syn. reinforcement
strengthening(n) becoming stronger, Ant. weakening
strengthening(n) the act of increasing the strength of something, Ant. weakening
tone(v) give a healthy elasticity to, Syn. strengthen, tone up

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Strengthen

v. t. [ imp. & p. p. Strengthened p. pr. & vb. n. Strengthening. ] 1. To make strong or stronger; to add strength to; as, to strengthen a limb, a bridge, an army; to strengthen an obligation; to strengthen authority. [ 1913 Webster ]

Let noble Warwick, Cobham, and the rest, . . .
With powerful policy strengthen themselves. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To animate; to encourage; to fix in resolution. [ 1913 Webster ]

Charge Joshua, and encourage him, and strengthen him. Deut. iii. 28. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To invigorate; confirm; establish; fortify; animate; encourage. [ 1913 Webster ]

Strengthen

v. i. To grow strong or stronger. [ 1913 Webster ]

The young disease, that must subdue at length,
Grows with his growth, and strengthens with his strength. Pope. [ 1913 Webster ]

Strengthener

n. One who, or that which, gives or adds strength. Sir W. Temple. [ 1913 Webster ]

Strengthening

a. That strengthens; giving or increasing strength. -- Strength"en*ing*ly, adv. [1913 Webster]


Strengthening plaster (Med.), a plaster containing iron, and supposed to have tonic effects.
[1913 Webster]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[i] (prt) (fam) (See かい, ぞい, だい, わい) strengthens a question, assertion, etc. #26 [Add to Longdo]
[e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ, ぞえ, わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone #611 [Add to Longdo]
もう[mou] (adv, int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int, adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P) #1,524 [Add to Longdo]
いけ;いっけ[ike ; ikke] (pref) (See いけ好かない) prefix used to strengthen a derogatory adjective #1,842 [Add to Longdo]
強化[きょうか, kyouka] (n, vs) strengthen; intensify; reinforce; solidify; enhancement; (P) #1,915 [Add to Longdo]
だい[dai] (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one's judgment or conclusion; (P) #2,679 [Add to Longdo]
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s, vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P) #18,016 [Add to Longdo]
厳に[げんに, genni] (adv, vs) strictly; severely; rigidly; fortify; strengthen; secure #19,879 [Add to Longdo]
引っ[ひっ, hitsu] (pref) (from 引き) (See 引っ抱える) goes before a verb to strengthen its meaning or to add emphasis [Add to Longdo]
雨降って地固まる[あめふってじかたまる, amefuttejikatamaru] (exp) (id) adversity strengthens the foundations [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top